Študijné odbory pre školský rok 2018/2019

Študijné odbory pre školský rok 2018/2019

Nové študijné odbory

​​
Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2019/2020 budeme na našej strednej odbornej škole otvárať 2 nové 4ročné študijné odbory, a to: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a odbor multimédiá.

V školskom roku 2018/2019 otvárame na našej strednej odbornej škole nasledovné odbory:

grafik digitálnych médií – štvorročný študijný odbor

Informácie o odbore:

 • aktívna spolupráca so Žilinskou univerzitou na výučbe
 • štúdium ukončené maturitnou skúškou a záverečnou skúškou s dokladom o dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list)
 • široké možnosti pracovného uplatnenia absolventov: tlačiarne, vydavateľstvá, redakcie, grafické štúdiá, reklamné agentúry, PR agentúry a pod.
 • možnosť ďalšieho vzdelávania na vysokých školách

Absolventi odboru grafik digitálnych médií získajú kvalifikáciu na samostatné vykonávanie odborných technických a technologických činností v odvetví polygrafie a digitálnych médií.

 

Budúci školský rok otvárame na našej Piaristickej strednej odbornej škole Františka Hanáka v Prievidzi nový študijný odbor pedagogický asistent.

Základné informácie o odbore:

 • 4ročný študijný odbor,
 • štúdium sa končí maturitnou skúškou,
 • praktická príprava bude prebiehať na našej škole,
 • po ukončení štúdia môžu ísť absolventi priamo do praxe alebo pokračovať v pomaturitnom štúdiu, prípadne v štúdiu na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru vie:

 • pomáhať deťom a žiakom pri osvojovaní si učiva a požadovaných kompetencií a pri príprave na vyučovanie,
 • rozvíjať verbálnu a neverbálnu komunikáciu v práci s deťmi žiakmi,
 • získať a používať základnú odbornú terminológiu, vedomosti a zručnosti zo všeobecnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky, všeobecnej psychológie, sociálnej psychológie, vývinovej psychológie, psychológie osobnosti, patopsychológie a psychohygieny,
 • orientovať sa v odbore súčasných informačno-komunikačných technológií a ich využití v edukačnom procese.

Absolvent môže pôsobiť v materskej škole, v základnej škole, v školskom klube detí a aj na strednej odbornej škole.