Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovný poradca pre ZŠ: Mgr. Anežka Kútiková
konzultačné dni: ŠTVRTOK 8:00 – 12:00

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

v šk. roku 2017/2018

 

Gestor Úloha Termín
Zber podkladov pre Testovanie 9 – 2017 16.11. – 30.11.2017
SŠ tal. Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium   a termíny prijímacích skúšok na študijné         a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá               v elektronickej podobe vo formáte PDF          do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS                 za celé Slovensko. do 1.2.2018
ZZ Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné  odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností           alebo talentu. do 20.2.2018
Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 28.2.2018

 

SŠ tal.

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

Talentové skúšky.

21.3.2018

25.3. – 15.4.2018

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 31.3.2018

 

ZZ

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín.

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

5.4.2018

 

do 10.4.2018

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2018
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 14.5.2018
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 17.5.2018
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2018
2. kolo prijímacích skúšok. 19.6.2018

 

Možnosti podania prihlášky:

2 prihlášky na odbor s talentovými skúškami  /FEBRUÁR/

(potvrdenie od lekára, podpis oboch zákonných zástupcov, podpis žiaka)

 

2 prihlášky na odbor bez talentových skúšok /APRÍL/

(potvrdenie od lekára, podpis oboch zákonných zástupcov, podpis žiaka)

 

Po prijímacích skúškach:

V prípade prijatia na SŠ bude vydaný 1 zápisný lístok /prostredníctvom vých. poradkyne/, ktorý študent odovzdá na SŠ.

 

 KDE HĽADAŤ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE?

www.Komposyt.sk – informačný systém komplexného poradenského systému  MENU pre žiaka: Čím chcem byť, Povolania pod lupou, Príbehy, Kto vie poradiť?, Ako riešiť problémy?,

Hry pre chvíľu oddychu – testy Semafor, Vyberám si povolanie
www.nucem.sk

www.monitor9.zones.sk – Testovanie 9 – Testy z predchádzajúcich rokov,  špecifikácia testu z matematiky T9-2017, špecifikácie testov z vyučovacích jazykov T9-2017 ,
www.infoabsolvent.cz – video o povolaniach
www.svs.edu.sk – naplnenosť SŠ, kritéria pre prijímanie
www.stredneskoly.eu – informácie o stredných školách
www.stredneskoly.sk – informácie o stredných školách

www.icm.sk – MENU: Pracovný servis
www.istp.sk – internetový sprievodca trhom práce
www.hrdinaremesla.sk – prehľad stredných odborných škôl podľa jednotlivého zamerania

www.dualpro.skprehľadné informácie o duálnom vzdelávaní na Slovensku

www.potrebyovp.sk prehľad odborných škôl podľa zamerania

 

ĎALŠIE MOŽNOSTI pomoci pri rozhodovaní:

  • konzultácie s výchovným poradcom
  • návštevy „Dní otvorených dverí“ na stredných školách
  • sledovanie webových stránokstredných škôl