Erasmus + II 2017 – 2019

Erasmus + II 2017 – 2019

Spolupráca a komunikácia učiteľov i žiakov, zdieľanie materiálov prebieha na platforme eTwinning. Pohľad na niektoré výsledky tvorivej aktivity účastníkov projektov sú prístupné aj pre verejnosť na stránke:

https://twinspace.etwinning.net/44502/home

Nájdete na nich fotografie z výmenných pobytov a krátke videá s vopred dohodnutými témami, ktorými si navzájom predstavujeme a porovnávame naše školy a naše krajiny. Niektoré sú verejne prístupné.

 

Správa z výmenného stretnutia žiakov a učiteľov v Giarre, na Sicílii od 23. 9. – 29. 9 2018

Na tomto výmennom stretnutí sa  zúčastnili dvaja učitelia a traja študenti z každej krajiny. Francúzska a nemecká skupina mala o jedného účastníka, žiaka viac.

Z letových technických dôvodov sme odchádzali o jeden deň neskôr. V priebehu tohto stretnutia sa  učitelia a žiaci  zúčastnili vyučovania na „Liceo Statale Leonardo“ v Giarre a získali tak prehľad o iných metódach a formách vyučovania. Získali a spoznali nové, inovatívne prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov napr. používanie digitálných učebníc a interaktívnej tabule. Podnetná bola hodina dejepisu, na ktorej sa žiaci iniciatívne zúčastňovali diskusie, efektívne využívali faktografické informácie získané z internetu. Prostredníctvom svojich mobilov a s využitím aj predchádzajúcich znalostí a vedomostí sa vyjadrovali k historickým udalostiam v Anglicku 17. storočia.

V pondelok, 24.09. boli hostia privítaní talianmi  slávnostným koncertom v aule školy. Koncert pozostával z rôznych hudobných žánrov, v ktorých ukázali svoje hudobné talenty žiaci školy. Sprievodné slovo počas koncertu mali žiaci/ moderátori v anglickom a nemeckom jazyku. Zároveň boli prezentované na plátne všetky filmové klipy a fotografie z projektových stretnutí. Slávnostnú uvítaciu reč mala riaditeľka školy. Koncertu a slávnostného  privítania partenrských krajín sa zúčastnili aj všetci žiaci a učitelia lýcea.

Počas výletov študenti spoznávali Sicíliu. Navštívili  mestá Taomina, Syracuse a Catania, ktoré boli spojené s exkurziami miestnych a najzaujímavejších atrakcií, ako napríklad grécke alebo rímske divadlá, múzeá s exponátmi z čias staroveku, ako aj umelecko historické budovy, kostoly a historické mestské centrá. V rámcie exkurzie spoznávali žiaci zvláštnosti  a výnimočnosť príslušných miest z hľadiska architektúry a tradícií, zároveň si uvedomovali dôležitosť týchto miest. Pozornosť sa venovala spôsobu, akým príslušné mestá riešia svoje historické dedičstvo, prepojené s miestnymi kresťanskými tradíciami, ako sú mestskí patróni, sprievody na počesť svätých a mučeníkov. Veľmi zaujímavé boli regionálne jedlá a sladkosti súvisacie s oslavami, ktoré všetci mohli ochutnať.

Vo štvrtok, 27.09., sa uskutočnil celodenný výlet na severný svah Etny. Tam sme sa veľa dozvedeli o význame sopky pre ostrov a o dôsledkoch jej vulkanickej aktivity. Navštívili sme svahy kráterov, kde bola v roku 2002 silná puklinová erupcia a zároveň sme videli účinky na faunu a flóru, ale aj na človekom vytvorenú infraštruktúru. Žiakom a učiteľom boli prezentované rôzne typy sopečnej aktivity. V údolí rieky Alcantara študenti obdivovali stĺpcovú odlučnosť bazaltov v kombinácii s eróznou činnosťou rieky. Zážitkom bola aj botanická záhrada s poznávaním druhov rastlín, ktoré nie sú typické pre stredoeurópsky región. V národnom parku boli použité rôzne didaktické prostriedky, ako napr. 3D animácie.

V posledný deň pobytu  sa uskutočnila návšteva u starostu mesta Giarre, ktorý vysvetlil význam výmen pre mládež zúčastnených krajín a upozornil na hospodársku situáciu regiónu Giarre. Predstavil význam administratívy pre región a vzdelávanie študentov. Žiaci  následne navštívili mestské múzeum, v ktorom je nainštalovaná výstava o histórii emigrácie Sicílčanov do rôznych regiónov sveta. Výstav  je prácou žiakou lýcea na bývalom projekte Comenius. Žiaci z talianskej školy špeciálne pripravili prehliadku výstavy v anglickom jazyku z príležitosti našej návštevy a osobitne predstavovali každú časť expozície. Nakoľko ďalšou aktivitou projektu „Was, verbindet uns in Europa“ je aj téma migrácie, výstava bola veľmi inšpiratívna pre všetky partnerské krajiny. Štatistické údaje o emigrácii zo Sicílie boli v prezentácii Powerpoint v angličtine a taliančine. Na záver bol premietnutý krátky film, ktorý vyprodukovali žiaci talianskej školy.

Žiaci v hostiteľských rodinách intenzívne prežili aj  zvyky a tradície na Sicílii, zlepšili svoje jazykové kompetencie v anglickom, nemeckom jazyku, zároveň počúvali a vnímali  taliansky jazyk a aj sa naučili používať slová a jednoduché  frázy. Spoznali každodenný život a počas tejto návštevy si zintenzívnili už existujúce kontakty. Skupinová súdržnosť, spoločné trávenie voľného času počas tejto výmeny boli mimoriadne intenzívne. Toto stretnutie prispelo k väčšej otvorenosti voči iným krajinám, obzor študentov bol rozšírený. Podobne ako pri predchádzajúcich návštevách možno očakávať, že pozitívna spätná väzba od zúčastnených študentov prispeje k väčšiemu záujmu o navštívenú krajinu.

Aj tentoraz sa  ukázalo, že mladých ľudí a učiteľov  zo všetkých krajín vždy niečo viac spája, ako rozdeľuje. Pripravený program nám  sprostredkoval veĺa podnetných zážitkov a upevnil vzájomné priateľstvá.

Mgr. Dagmar Tragorová

IMG_20180924_091934.jpg
IMG-20180926-WA0018.jpg
IMG-20180926-WA0017.jpg
IMG-20180926-WA0016.jpg
IMG-20180926-WA0015.jpg
IMG-20180926-WA0014.jpg
IMG-20180926-WA0004.jpg
IMG-20180926-WA0003.jpg
IMG-20180926-WA0002.jpg
IMG-20180926-WA0001.jpg
IMG-20180926-WA0000.jpg
IMG_20180926_165941.jpg
IMG_20180926_161807.jpg
IMG_20180925_103641.jpg
IMG_20180924_144731.jpg

 

Europa, was verbindet uns?

V dňoch  3.6. až 9. 6. 2018 hostila Piaristická spojená škola F. Hanáka   partnerské krajiny projektu „Europa, was verbindet uns? Erasmus +. Žiaci a učitelia z Českej republiky, Talianska, Nemecka a Francúzska spoznávali  na vyučovacích hodinách náš školský vzdelávací systém, vymieňali si skúsenosti a následne obohatili život v škole. Urobili sme pre nich prehliadku školy, ktorá je zaujímavá nielen svojou históriou, ale aj architektúrou. Naši hostia boli nadšení prehliadkou Piaristického kostola, krypty a zvonice. Súčasťou bolo aj poznávanie mesta a jeho historických pamiatok prostredníctvom interaktívnej  mestskej rely, ktoré vyústilo do veľmi milého prijatia u pani primátorky Kataríny Macháčkovej. Všetci spolu diskutovali o tom , čo nás v Európe spája. História nášho mesta súvisí s Bojnickým zámkom, ktorý  patrí k  najkrajším na Slovensku.  Jeho prehliadka bola tiež súčasťou programu.

Keďže Prievidza je banským regiónom a najnavštevovanejšou expozíciou je Banské múzeum v prírode v B. Štiavnici, spoločne sme strávili jeden deň aj v tomto meste, ktoré doslova  dýcha históriou. Veľkým zážitkom pre všetkých bolo fáranie do podzemia, prehliadka Nového zámku, ktorý bol prestavaný na protitureckú pevnosť. Príjemným osviežením bola prechádzka botanickou záhradou, spojená s vyhľadávaním vzácnych drevín. Formou tvorivých dielní sa zoznámili s našou kultúrou a tradíciami. Učili sa piecť typické sviatočné koláčiky, mimochodom veľmi dobre chutili, naučili sa tancovať erko tance a  spievať slovenskú pesničku Vymyslená od Elánu. Opäť sme sa presvedčili, že nás spájajú nielen  cudzie jazyky,  ale aj spoločné aktivity. Vo štvrtok si Erazmáci preverili kondíciu. Naši učitelia telocvikári zorganizovali medzinárodný turnaj vo florbale.

Posledný deň v piatok sme sa všetci stretli na veľkej školskej oslave Piarfest, každoročné stretnutie učiteľov, rodičov a žiakov, spojené s hudbou, piesňou, tancom, s tradičným gulášom a všakovakými dobrotami, ktoré našim hosťom nesmierne chutili. Plnými dúškami si užívali atmosféru tejto krásnej oslavy. Taliani odišli o deň neskôr , a tak nám zostal spoločný sobotný deň, ktorý sme prežili  v prírode.  Navštívili sme skanzen v Čičmanoch,  ochutnali slovenské  špeciality a spoznávali život na vidieku.

Týždeň ubehol veľmi rýchlo. Prišla sobota, deň lúčenia s odkazom od Erazmákov: Vraj máme všetkým poďakovať za tie krásne dni, ktoré tu zažili a aj za úžasnú atmosféru v našej škole. J

 

Mgr. Dagmar Tragorová

IMG-20180605-WA0038-1Učitelia-1.jpg
IMG-20180605-WA0039-1Bojnice-1.jpg
IMG-20180609-WA0017-1-Na-vidieku-1.jpg
IMG_0713-1.jpg

 

Napísali o nás

 

Medzinárodné pracovné  stretnutie učiteľov v Českej republike, v Bílej Lhote

2.nadnárodného pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia partnerských organizácií:

Aartalschule, Aarbergen-Michelbach, Nemecko/ Hessen

Collège Marcel Pagnol, Toulon, Francúzsko/Provence –  hlavný koordinátor projektu

ZS Bila Lhota, Chudobín, Česká republika/ Olomouc

Liceo Statale Leonardo Scientifico Giarre, Taliansko / Sicília

Piaristická spojená škola F.Hanáka, Prievidza, Slovensko / Trenčín – Mgr. Dagmar Tragorová a  PhDr. Anna Gondová

Učel: koordinácia riadenia a implementácie projektu a jeho aktivít v platforme e-Twininng

Obsah pracovného stretnutia:

– Vzájomné predstavenie a spoznávanie učiteľov partnerskej škloly v Bílej Lhote

– Privítanie učiteľov partnerských krajín riaditeľom ZŠ v Bílej Lhote  spojené s prehliadkou školy

– Prezentácia vytvorených videosnímok Naše mesto, náš region, Médiá. Aktivity ako chatovanie, kvízy o partnerských krajinách, puzzle, kvízové prezentácie, učiteľský zápisník a projektový denník v spoločnej platforme e- Twininng

– Logistika a finančné aspekty projektu

– Koordinácia príchodu škôl z partnerských krajín na školské stretnutie na Slovensku /máj 2018/

– Úlohy jednotlivých aktivít, videoblokov a školských  stretnutí  v súlade s gant diagramom a kalendárom do konca školského roka 2017/2018

– Práca v platforme e-Twinning, videokonferencia, príhlásenie nových členov do platformy

– Diskusia o rôznych aspektoch zabezpečenia školského stretnutia

– Príprava priebežnej správy

Odporúčania a závery:

Odporúčame realizovať aktivity v súlade s projektom Europa, was verbindet uns? v rámci programu Erasmus+, KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov  schváleného pod číslom 2017-1-FR01-KA219-037158_2

Očakávaný prínos z pracovného stretnutia:

Stretnutie splnilo účel, bol dodržaný naplánovaný program a aj obsah. Učitelia pracovali v platforme e-Twining l a zároveň mali príležitosť komunikovať v cudzom jazyku a vymieňať svoje skúsenosti v používaní nových technológii, aplikácií v procese vyučovania.

Mgr. Dagmar Tragorová

IMG_0626-T.jpg
IMG-20180511-WA0000-T.jpg
IMG-20180511-WA0002-T.jpg
IMG-20180511-WA0004-T.jpg
IMG-20180512-WA0001-T.jpg
T-3.jpg
T-4.jpg
T-2.jpg

 

Medzinárodné projektové stretnutie učiteľov a žiakov v Nemecku

Projekt: Europa, was verbindet uns?

Dátum: 26. 11. – 2. 12.  2017

Miesto: Aartalschule – Kooperatívna spojená škola,  Aarbergen v Nemecku

Názov akcie: medzinárodné projektové stretnutie učiteľov a žiakov v Nemecku

V dňoch 26. 11. – 2. 12.  2017  sa uskutočnil výmenný pobyt žiakov a stretnutie učiteľov v Aartalschule – Kooperatívna spojená škola,  Aarbergen v Nemecku. Projektového stretnutia sa zúčastnili 2 učiteľky Piaristického gymnázia a 3 žiačky z triedy tercia.

Ciele stretnutia: nadviazanie osobných kontaktov, spoznávanie školského systému v Nemecku, sprostredkovanie kultúry, histórie a súčasného života a následné porovnávanie cez vlastnú krajinu. Taktiež rozvoj jazykových kompetencií, výmena osvedčených postupov a inovácii vo vyučovacom procese.

Výmenného pobytu sa okrem slovenskej skupiny žiakov a učiteľov zúčastnili aj školy z ďalších 3 krajín (Francúzsko, Taliansko, Česká republika), čím sa  táto výmena stala multilaterálnou. Komunikačným jazykom bola nemčina, angličtina a francúzština.

Všetci zúčastnení spoznávali školský systém krajiny, oboznámili sa s priestormi školy a bola im sprostredkovaná história a  súčasnosť  Hessenska. Počas stretnutia bola  uskutočnená mestská ralley v Michelbach, navštívili sme  múzeum  Der Limes s veľmi zaujímavou expozíciou z čias Rímskej ríše, stretli sme sa so starostom mesta, plavili loďou po Rýne a navštívili pamätné miesto Germániu. Zúčastnili sa aj pracovného workshopu v Gutenbergovom múzeu v Mainzi, prezreli si mesto Mainz s jeho zaujímavou architektúrou  a mestečko  Rüdigsheim s vianočnými trhmi.

Učitelia na stretnutí v rámci projektu“ Europa, was verbindet uns?“ vyučovali  metódami, ktoré používajú vo svojej krajine. Ostatní učitelia hospitovali a následne hodnotili vyučovacie metódy a postupy a vymieňali si skúsenosti. Žiaci sa zúčastnili vyučovacieho procesu, podľa rozvrhu detí v hostiteľskej rodine.  Komunikovali  v nemeckom, anglickom aj francúzskom jazyku.

Uskutočnilo sa krátke pracovné stretnutie učiteľov, počas ktorého sa prezentovali a hodnotili prezentácie a filmy, videá vytvorené žiakmi a učiteľmi každej krajiny. Cieľom bolo vzájomné predstavenie sa a vytvorenie krátkeho filmu o tom. Didakticko – metodické materiály používané na vyučovaní a vytvorené videá, filmy boli uložené do spoločnej platformy Twinspeas.

Po stretnutí sa uskutočnila anketa o  poznatkoch žiakov a učiteľov, ktoré získali počas návštevy krajiny. Po návrate majú žiaci, ktorí sa zúčastnili na stretnutí v zahraničí, informovať ostatných prostredníctvom diskusií a prezentácií alebo reportáží, ktoré budú zverejnené na pracovnej platforme eTwiningu  a webovej stránke školy.

Výmenný pobyt žiakov a stretnutie učiteľov splnil cieľ stretnutia.

 Mgr. Dagmar Tragorová

 

20171127_075546-Správa-web.jpg
20171129_114036-správa-web-e1513585684356.jpg
IMG_2539-Správa-web.jpg
IMG_2571Správa-web.jpg

 

Písali o nás v regionálnom denníku mesta Toulon vo Francúzsku

V dňoch 4. – 7. októbra 2017 sa konalo prvé pracovné stretnutie  partnerských krajín vo Francúzsku. Jeho účelom bolo dohodnúť sa na koordinácii a spôsobe realizácie  projektu „Was, verbindet uns Europa?“ a jeho aktivít.

Hlavným cieľom projektu je postupne  predstaviť žiakom našej školy všetky partnerské krajiny. Vybraní žiaci spoločne s učiteľmi budú našu školu reprezentovať na projektových stretnutiach rôznymi aktivitami. Vďaka vzájomným návštevám sa pozrieme priamo do zahraničných škôl, budeme sa zúčastňovať vyučovania a budeme môcť porovnať život v škole u nás a v ostatných partnerských krajinách. V tomto projekte budú mať učitelia možnosť spoznať školské systémy partnerských krajín, možnosť hospitovať aj vyučovať, budú si vzájomne zdieľať svoje profesijné skúsenosti, metódy a formy práce, ktoré môžu následne uplatniť vo výučbe doma.  V júni  2018  bude naša škola hostiteľkou všetkých partnerských krajín projektu.

Čaká nás veľa nových aktivít, netradičné formy a metódy práce, cestovanie a zoznamovanie sa s novými ľuďmi. Projekt je veľmi náročný, napriek tomu je pre našu školu poctou a aj prestížnou záležitosťou. Jeho podrobný priebeh budete môcť čoskoro sledovať na našej webovej stránke.

Mgr. Dagmar Tragorová

 

 

Názov projektu: Was, verbindet uns Europa?

Začiatok a koniec projektu: september 2017 – december 2019

Typ projektu: KA2 Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov Erasmus+.

Ciele projektu: 

 • nadnárodné pracovné  stretnutia  učiteľov za účelom koordinácie riadenia a implementácie projektu a jeho aktivít
 • medzinárodné stretnutia žiakov a učiteľov v partnerských školách
 • vzájomná spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených vyučovacích postupov
 • záverečný produkt filmbroadcast „Einblicke in heutige Europa“ /Pohľady do dnešnej Európy/

Realizácia projektu:

Finančné prostriedky na realizáciu projektu sú určené na medzinárodné mobility a aktivity, ktoré našim žiakom a učiteľom umožnia spoznať školské systémy, regióny, kultúru, priemysel, životné prostredie partnerských krajín a prezentáciu na stretnutiach. Súčasťou je používanie inovatívnych metód vo vyučovacom procese, vzájomné hospitácie, vyučovanie a  výmena skúseností učiteľov partnerských krajín.

Cieľová skupina žiakov: 13 – 16 rokov

Komunikačný jazyk projektu: nemecký jazyk (francúzsky, anglický)

Partnerské školy:

Aartalschule, Aarbergen-Michelbach, Nemecko/ Hessen

Collège Marcel Pagnol, Toulon, Francúzsko/Provence –  hlavný koordinátor projektu

ZS Bila Lhota, Chudobín, Česká republika/ Olomouc

Liceo Statale Leonardo Scientifico Giarre, Taliansko / Sicilia

Piaristická spojená škola F.Hanáka, Prievidza, Slovensko / Tenčín

Plán stretnutí:

 • pracovné stretnutie učiteľov vo Francúzsku: 4. 10 . – 7. 10. 2017
 • stretnutie žiakov a učiteľov v Nemecku: 26.11. – 02.12.2017
 • pracovné stretnutie učiteľov v Českej republike: 10.05.2018 – 13.05.2018
 • stretnutie žiakov a učiteľov na Slovensku: 03.06.2018 – 09.06.2018
 • stretnutie žiakov a učiteľov v Taliansku: 23.09.2018 – 29.08.2018
 • pracovné stretnutie učiteľov v Nemecku: 02.2019 – 07.02.2019
 • stretnutie žiakov a učiteľov v Českej republike: 28.04.2019 – 04.05.2019
 • stretnutie žiakov a učiteľov vo Francúzsku: september 2019
 • záverečné stretnutie učiteľov vo Francúzsku: november 2019

 

Logo projektu

V celoškolskej súťaži o logo projektu „Was, verbindet uns Europa?“ vyhral Jakub Ložek z 3. F. Zároveň postúpil do medzinárodného kola, kde získal pekné druhé miesto. Víťazným sa stalo logo Talianska, tiež z partnerskej krajiny.

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Dagmar Tragorová