Zverejnené dokumenty

Povinne zverejňované dokumenty

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program jednotlivých učebných odborov, študijných odborov a organizačných zložiek je verejnosti prístupný k nahliadnutiu na výveske školy na 1. poschodí a v kancelárii riaditeľky školy.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Školský poriadok pre organizačnú zložku Piaristická materská škola

Výchovný program Školského klubu detí

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Smernica o oceňovaní študentov

Dodatok č.1 k Smernici o oceňovaní študentov

Dodatok č.2 k Smernici o oceňovaní študentov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

Erasmus+ – zmluva č. 2017-1-FR01-KA219-037158_2 ( Spolupráca v oblasti inovácií a osvedčených postupov)

Erasmus+ – zmluva č. 2017-1-FR01-KA219-037158_2 /dodatok