Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru na plný úväzok –asistenta učiteľa/ky.

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru na plný úväzok –asistenta učiteľa/ky.

Miesto výkonu práce:

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi.

Rozsah úväzku : 100%

 

Požiadavky na vzdelanie:

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  • Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Pedagogické vedy
  • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
  • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogický asistent
  • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v skupine odborov Pedagogické vedy
  • Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa v skupine odborov Učiteľstvo a Pedagogické vedy

 

Všeobecné požiadavky:

 

  • kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
  • občianska a morálna bezúhonnosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
  • počítačové zručnosti výhodou

 

Dokumenty – Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Informácie o plate:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat zamestnanca bude v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

 

Možný nástup v priebehu mesiaca september 2020

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 28.8.2020 na adresu:

e-mail: skola@piaristi-pd.sk

Mgr. Ambróz Jamriško

Telefónny kontakt: 046/5424949

Piaristická spojená škola F. Hanáka

A.Hlinku 44, 97101 Prievidza

Predpokladaný termín výberového konanie : 31.8.2020. Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.