fbpx

Stredoškolské štipendium

(školský rok 2020/2021)

 

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  podľa § 149 Štipendium.

Môžeš oň požiadať, ak:

 • si žiakom denného štúdia strednej školy
 • Piaristické gymnázium (vrátane osemročného gymnázia)
 • Piaristická stredná odborná škola (všetky študijné odbory)

Nárok máš vtedy, ak:

 1. žiješ v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (k žiadosti treba priložiť aj aktuálny doklad z Úradu práce)
 2. 1/12 celkového príjmu v predchádzajúcom roku nepresiahla hranicu životného minima. Treba priložiť doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2019.

V školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 • 214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú

spoločne posudzovanú fyzickú osobu,

 • 98,08 €   ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa

alebo o nezaopatrené dieťa.

 Ako ho získať:

 • vyplň tlačivo (ŽIADOSŤ), ktoré dostaneš v škole a dolož aj potvrdenie z Úradu práce, že rodina poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb
 • prilož aj originál posledného vysvedčenia (kópiu vyhotovíme v škole)
 • žiadosť môžeš podať kedykoľvek počas školského roka, štipendium bude priznané od 1. dňa mesiaca, v ktorom oň požiadaš

Výška štipendia závisí od študijných výsledkov:

 • 49,04 € – prospech s priemerom do 2,0 vrátane
 • 34,33 € – prospech s priemerom nad 2,0 do 2,5 vrátane
 • 24,52 € – prospech s priemerom horším ako 2,5 do 3,5 vrátane

Štipendium nemožno poskytnúť, ak:

 • si bol podmienečne vylúčený zo školy
 • priemerný prospech za II. polrok šk. roka 2019/2020 bol horší ako 3,5
 • si hrubo porušil školský poriadok alebo máš zlú dochádzku – vyplácanie štipendia môže pozastaviť riaditeľ školy

Vyplnenú žiadosť o poskytnutie štipendia spolu so všetkými dokladmi treba odovzdať v kancelárii školy na I. poschodí, číslo dverí  41  do 25.9.2020.

 Dôležité!!!

Mesiac na dátume vystavenia príslušných dokladov sa musí zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium (napríklad: žiadosť je podaná 15.9.2020 aj príslušné doklady musia mať dátum vystavenia v mesiaci september, nie v auguste)

 

Stručná rekapitulácia

 1. Štipendium z titulu hmotnej núdze

priložiť aktuálny doklad z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok v hmotnej núdzi s uvedením posudzovanej osoby (t. j. žiak, ktorý žiada o štipendium) + vysvedčenie za druhý polrok školský rok 2019/2020

 1. Štipendium z titulu životného minima

priložiť doklady o všetkých príjmoch do rodiny za rok 2019 + vysvedčenie za   druhý polrok školský rok 2019/2020

 

ilustračný príklad:

rodina s dvoma deťmi t.j. rodičia + 2 nezaopatrené deti

životné minimum pre túto rodinu predstavuje 214,83 + 149,87 + 2 x 98,08 = 560,86 €

Ak všetok príjem  do rodiny za rok 2019 podelíme 12 mesiacmi, a 1/12 súčtu príjmov všetkých osôb neprekročí hranicu 560,86 €, tak v tomto prípade žiak bude poberať štipendium z titulu životného minima.

 

druhý príklad:

rozvedená matka a jedno dieťa

životné minimum je 214,83+ 98,08 = 312,91 €

Ak 1/12 príjmu za rok 2019 neprekročí výšku 312,91 €, tak patrí štipendium z titulu životného minima.

 

Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje:

čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia, napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď., prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné… a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná.