fbpx

Školský klub detí

Režim dňa

6,00 – 7,30      príchod detí do ŠKD, oddychové a relaxačné činnosti

7,30                    odchod detí do tried

11,30 – 14,00  schádzanie detí do oddelení ŠKD, príprava na obed – hygiena, modlitba pred aj po obede, obed, oddychové a záujmové zamestnania

14,00 – 15,00  pobyt vonku, rekreačná činnosť

15,00 – 15,15 hygiena, olovrant, pitný režim

15,15 – 16,00 príprava na vyučovanie

16,00 – 17,00 spájanie do jedného oddelenia, odpočinkové a relaxačné činnosti

Vychovávateľka činnosť prispôsobuje podľa situácie v oddelení.

Dokumenty ŠKD

školský poriadok ŠKD

výchovný plán ŠKD

Základné údaje

ŠKD pri Piaristickej spojenej škole F. Hanáka v Prievidzi je súčasťou školy. O deti sa starajú kvalifikované vychovávateľky v oddeleniach.

1. oddelenie – deti 1.A a 1.B triedy – p. vych. Matilda Turanská 

2. oddelenie – deti 2.A a piatych tried – p. vych. Marta Oršulová 

3. oddelenie – deti 2.B a piatych tried – p. vych. Mgr. Zuzana Šimkovičová

4. oddelenie – deti 3.A a 3.B triedy – p. vych. Mgr. Viera Melišková

5. oddelenie – deti 4.A a piatych tried – p. vych. Mgr. Martina Grolmusová

6. oddelenie – deti 4.B a piatych tried – p. vych. Bc. Terézia Ruttkayová

Prosíme rodičov, aby pri platení bankovým prevodom uvádzali, že platba je určená pre ŠKD a meno dieťaťa. Ako variabilný symbol prosíme udať mesiac, za ktorý je úhrada uskutočnená.
Č. účtu: SK27 0200 0000 0016 3183 0558
Ďakujeme.

Hlavný cieľ činnosti

Školský klub sa podieľa na výchove mimo vyučovania, pracuje podľa výchovného programu školského zariadenia. Jeho úlohou je poskytovať deťom po vyučovaní aktívny odpočinok, viesť ich k správnemu využívaniu voľného času, rozvíjať ich individuálne schopnosti, nadanie, záujmy. Podieľať sa na celkovom harmonickom rozvoji osobnosti každého dieťaťa. Pristupovať k nim z pohľadu jedinečnosti každého človeka, s úctou, láskou a trpezlivosťou. Podnecovať aktivitu a tvorivosť žiakov, individuálne sa venovať nedostatkom v prospechu a správaní, viesť ich k vzájomnej úcte, ohľaduplnosti a ochote pomáhať. Potláčať negatívne vlastnosti, vyzdvihovať pozitívne, to všetko s Božou pomocou a vierou.

Deti sú pre nás neopakovateľné Božie stvorenia, ktoré potrebujú veľa lásky a trpezlivosti od nás starších, aby z nich vyrástli dobrí ľudia. Zároveň sú našim veľkým darom, ktorý i z nás robí lepších ľudí.

Práca v ŠKD zachováva princíp rozmanitosti, pestrosti a príťažlivosti. Štruktúra činnosti v ŠKD sa orientuje do troch základných okruhov:
a) oddychovo-rekreačná – je zameraná na odreagovanie sa detí od školských povinností a pobyt vonku. Jej súčasťou je činnosť záujmová – rozvíja výchovné zložky.
b) príprava na vyučovanie – uskutočňuje sa písomným vypracovávaním domácich úloh a prehlbovaním učiva napríklad formou didaktických hier.
V jednotlivých činnostiach uplatňujeme hromadné, skupinové aj individuálne formy práce.

Matilda Turanská