fbpx

Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovný poradca pre ZŠ: Mgr. Andrea Boteková

Kontakt: andrea.botekova@piaristi-pd.sk

                +421 46 54 24 997 /klapka 244 výchovný poradca pre ZŠ/


Konzultačné hodiny:
štvrtok od 10:00 do 12:00

1. poschodie číslo dverí 52  /kancelária odborného poradenstva/

Harmonogram prijímacieho konania v šk. roku 2020/2021

Gestor

Úloha

Termín

Zverejní kritériá prijatia na všetky odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 26.2.2021

SŠŠ

Talentové skúšky – zimné športy.

od 1.3.2021

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ.

do 8.4.2021

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 16.4.2021

Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel.

od 16.4.2021

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

3.5. – 4.5.2021

SŠ tal.

Talentové skúšky 1. termín

5.5. – 7.5.2021

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

10.5. – 11.5.2021

SŠ tal.

Talentové skúšky 2. termín

12.5. – 14.5.2021

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

od 25.5.2021

Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

do 28.5.2021

VS

Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

do 4.6.2021

Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny.

do 4.6.2021

ŠVS

Spracujú výsledky odvolania.

do 4.6.2021

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

9.6.2021 a 10.6.2021

2. kolo prijímacích skúšok.

22.6.2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín.

24.6.2021 a 25.6.2021

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 25.6.2021

Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

do 29.6.2021

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS.

do 9.7.2021

 

Možnosti podania prihlášky:

2 prihlášky na odbor s talentovými skúškami  /FEBRUÁR/

(potvrdenie od lekára, podpis oboch zákonných zástupcov, podpis žiaka)

 

2 prihlášky na odbor bez talentových skúšok /APRÍL/

(potvrdenie od lekára, podpis oboch zákonných zástupcov, podpis žiaka)

 

Po prijímacích skúškach:

V prípade prijatia na SŠ bude vydaný 1 zápisný lístok /prostredníctvom vých. poradkyne/, ktorý študent odovzdá na SŠ, na ktorú bol prijatý a pozvaný na zápis.

VYSVETLIVKY:
ZŠ – základná škola    

SŠ – stredná škola       

ZZ – zákonný zástupca

ŠVS – Školské výpočtové strediská

KDE HĽADAŤ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE?

www.Komposyt.sk – informačný systém komplexného poradenského systému  MENU pre žiaka: Čím chcem byť, Povolania pod lupou, Príbehy, Kto vie poradiť?, Ako riešiť problémy?,

Hry pre chvíľu oddychu – testy Semafor, Vyberám si povolanie
www.nucem.sk

www.monitor9.zones.sk – Testovanie 9 – Testy z predchádzajúcich rokov,  špecifikácia testu z matematiky T9-2019, špecifikácie testov z vyučovacích jazykov T9-2019 ,
www.infoabsolvent.cz – video o povolaniach
www.svs.edu.sk – naplnenosť SŠ, kritéria pre prijímanie
www.stredneskoly.eu – informácie o stredných školách
www.stredneskoly.sk – informácie o stredných školách

www.icm.sk – MENU: Pracovný servis
www.istp.sk – internetový sprievodca trhom práce
www.hrdinaremesla.sk – prehľad stredných odborných škôl podľa jednotlivého zamerania

www.dualpro.skprehľadné informácie o duálnom vzdelávaní na Slovensku

www.potrebyovp.sk prehľad odborných škôl podľa zamerania

 

ĎALŠIE MOŽNOSTI:

  • konzultácie s výchovným poradcom
  • návštevy „Dní otvorených dverí“ na stredných školách
  • sledovanie webových stránok stredných škôl