fbpx

Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovný poradca pre ZŠ: Mgr. Andrea Boteková

Kontakt: andrea.botekova@piaristi-pd.sk

                +421 46 54 24 997 /klapka 244 výchovný poradca pre ZŠ/


Konzultačné hodiny:
štvrtok od 10:00 do 12:00

1. poschodie číslo dverí 52  /kancelária odborného poradenstva/, zborovňa GYM a ZŠ

Harmonogram prijímacieho konania v šk. roku 2020/2021

Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. 14.1.2022
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 17.1.2022
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. 17.1.2022
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 18.1.2022
Zverejní kritériá na všetky odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 28.2.2022
Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov. Aktualizovaný záujem o všetky školy do 3.3.2022
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 4.3.2022
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 5.3.2022
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 8.3.2022
ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ. do 20.3.2022
SŠŠ Overenie športového výkonu – prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ 21.3. – 14.4.2022
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 6.4.2022 a 7.4.2022
Zašlú export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. do 10.4.2022
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 14.4.2022
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 14.4.2022
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 19.4.2022
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. od 19.4.2022
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín. 21.4.2022 a 22.4.2022
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 29.4.2022
ŠVS Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. od 2.5.2022
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk od 2.5.2022
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 2.5. – 3.5.2022
SŠ tal. 1. kolo 1. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy 4.5. – 6.5.2022
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 5.5.2022
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 5.5.2022
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5. – 10.5.2022
SŠ tal. 1. kolo 2. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy 11.5. – 13.5.2022
RÚŠS, SK Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory) od 16.5.2022
ŠVS ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. od 16.5.2022
Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 18.5.2022
Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ. 18.5.2022
Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. do 27.5.2022
Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 1.6. – 15.6.2022
ŠVS Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 3.6.2022
Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. do 3.6.2022
ŠVS Spracujú výsledky odvolania. do 3.6.2022
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2022
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 8.6.2022
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 10.6.2022
2. kolo prijímacích skúšok. 21.6.2022
RÚŠS, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 22.6.2022
ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 30.6.2022
Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. do 30.6.2022
ŠVS Spracuje výsledky odvolania. do 6.7.2022
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. do 8.7.2022
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 8.7.2022
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie). od 11.7.2022

 

Možnosti podania prihlášky:

2 prihlášky na odbor s talentovými skúškami  /FEBRUÁR/

(potvrdenie od lekára, podpis oboch zákonných zástupcov, podpis žiaka)

 

2 prihlášky na odbor bez talentových skúšok /APRÍL/

(potvrdenie od lekára, podpis oboch zákonných zástupcov, podpis žiaka)

 

Po prijímacích skúškach:

V prípade prijatia na SŠ bude vydaný 1 zápisný lístok /prostredníctvom vých. poradkyne/, ktorý študent odovzdá na SŠ, na ktorú bol prijatý a pozvaný na zápis.

VYSVETLIVKY:
ZŠ – základná škola    

SŠ – stredná škola       

ZZ – zákonný zástupca

ŠVS – Školské výpočtové strediská

KDE HĽADAŤ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE?

www.Komposyt.sk – informačný systém komplexného poradenského systému  MENU pre žiaka: Čím chcem byť, Povolania pod lupou, Príbehy, Kto vie poradiť?, Ako riešiť problémy?,

Hry pre chvíľu oddychu – testy Semafor, Vyberám si povolanie
www.nucem.sk

www.monitor9.zones.sk – Testovanie 9 – Testy z predchádzajúcich rokov,  špecifikácia testu z matematiky T9-2019, špecifikácie testov z vyučovacích jazykov T9-2019 ,
www.infoabsolvent.cz – video o povolaniach
www.svs.edu.sk – naplnenosť SŠ, kritéria pre prijímanie
www.stredneskoly.eu – informácie o stredných školách
www.stredneskoly.sk – informácie o stredných školách

www.icm.sk – MENU: Pracovný servis
www.istp.sk – internetový sprievodca trhom práce
www.hrdinaremesla.sk – prehľad stredných odborných škôl podľa jednotlivého zamerania

www.dualpro.skprehľadné informácie o duálnom vzdelávaní na Slovensku

www.potrebyovp.sk prehľad odborných škôl podľa zamerania

 

ĎALŠIE MOŽNOSTI:

  • konzultácie s výchovným poradcom
  • návštevy „Dní otvorených dverí“ na stredných školách
  • sledovanie webových stránok stredných škôl