Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

4-ročné gymnázium

 

Záväzne potvrdenie o nastúpení- nenastúpení na štúdium

Kritériá prijímacieho konania na štvorročné gymnázium pre školský rok 2020/2021- inovované

Priebežné výsledky prijímacích skúšok

Na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, Vás týmto informujeme o podrobnostiach prijímacieho konania.

Vo výsledkovej listine prijímacieho konania  bude žiak (žiačka) uvedený (uvedená) pod  identifikačným kódom (odoslane Slovenskou poštou 20.mája 2020). Výsledková listina bude zverejnená a priebežne aktualizovaná v termíne od 22.5.2020  do 29.5.2020 vo vestibule školy a na webovom sídle školy www.piaristi-pd.sk.

Z doručených  prihlášok na štúdium v strednej škole v súlade s kritériami prijímacieho konania bude vytvorená výsledková listina. Prvá výsledková listina bude zverejnená 22.5.2020 o 12.00. Podľa plánovaného počtu prijatých žiakov na štúdium budú v poradí prví uchádzači vyzvaní záväzne sa vyjadriť, či majú, alebo nemajú záujem o štúdium na našej škole. Zmeny vo výsledkovej listine budú závislé od vyjadrenia sa vyzvaných uchádzačov.

Uchádzačov, ktorí budú vo výsledkovej listine vyzvaní vyjadriť sa k záujmu o štúdium prosíme o urýchlené potvrdenie záujmu doručením vyplneného tlačiva Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. Tlačivo môžete zaslať buď ako skenovanú/odfotenú kópiu mailom na: ambroz.jamrisko@piaristi-pd.sk, alebo poštou. Potvrdenie záujmu/nezáujmu o štúdium  je u niektorých uchádzačov možné namiesto listinnej podoby vykonať aj cez EDUPAGE.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedenej mailovej adrese alebo na telefónnom čísle školy 046 54 24 997.

 


 

8-ročné gymnázium

Kritériá prijatia zverejníme do 29.mája 2020

 

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

 

Informácie k prijímacej skúške – osemročné gymnázium