fbpx

Prijímacie konanie

4-ročné gymnázium

 • počet prijímaných žiakov: 22
 • prijímacie skúšky zo SJL a MAT

Kritériá prijímacieho konania – 4-ročné štúdium (február 2021)

8-ročné gymnázium

 • počet prijímaných žiakov: 25
 • prijímacie skúšky zo SJL a MAT

Kritériá prijímacieho konania – 8-ročné štúdium (február 2021)

 

Prečo k nám?  

 • moderná škola zakorenená v tradíciách 
 • kompletné vybavenie tried a učební PC, projektormi a interaktívnymi tabuľami 
 • zameranie vyučovania  na kompetencie pre 21. storočie: soft skills, kritické myslenie, tímová práca, výchova k hodnotám  
 • inovatívne a aktivizujúce metódy vo výučbe 
 • odborne zdatný a ľudsky prístupný učiteľský zbor  
 • angažovanosť do medzinárodných projektov Erasmus+ 
 • množstvo mimoškolských aktivít (športové turnaje, teambuildingové aktivity, študentský ples, exkurzie, výlety, dobrovoľnícka činnosť, welcome aktivity pre prvákov) 
 • rodinné prostredie a priateľská atmosféra  
 • inkluzívny tím: školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, asistenti učiteľa 
 • poloha v centre mesta, blízko autobusovej a železničnej stanice 
 • telocvičňa, vonkajšie multifunkčné ihrisko  
 • školská jedáleň   

Dôležité termíny: 

Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021. 

K prihláške sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021. 

Prijímacie pohovory 1. kolo: 3. 5. 2021 

Prijímacie pohovory 2. kolo: 10. 5. 2021 

 

Pripravujeme: online konzultácie k prijímacím pohovorom z MAT a SJL (marec 2021) .