fbpx

Prijímacie konanie

Piaristické gymnázium ako organizačná zložka Piaristickej spojenej školy F. Hanáka otvára v školskom roku 2023/24 študijné odbory:

7902 J                   štvorročné štúdium – 1 trieda / 20 žiakov

7902 J                   osemročné štúdium – 1 trieda / 24 žiakov

Kritériá prijatia:

GYM_4-ročné

GYM_8-ročné

 

Harmonogram prijímacích skúšok 4. 5. a 9. 5. 2023 

7:15 – 7:30 VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

Vpravo od hlavného vchodu (medzi bývalou pekárňou PPC) a predajňou Jelushka 7:30 – 7:45 rozmiestnenie do učební podľa rozpisov na triedach a pokynov asistentov.

Prijímacia skúška z matematiky: 

8:00 – 8:05 administrácia 

8:05 – 8:50 test 

8:50 – 9:10 prestávka 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka 

9:10 – 9:15 administrácia 

9:15 – 10:00 test 

Po skončení žiak/žiačka opúšťa budovu školy. O priebehu prijímacieho konania budeme informovať cez EduPage, mailom, príp. telefonicky. 

Prečo podať prihlášku k nám?

V škole sa zamýšľame nad podstatou rozvoja mladých ľudí a ich prípravou pre život. Realizujeme Welcome aktivity pre prvákov, kurzy profesijnej orientácie, inovatívne formy rozvoja, koučing a mentoring, teambuildingové triedne aktivity pre žiakov, dobrovoľníctvo.

Spolupracujeme s LEAF akadémiou na programe  Premena školy zvnútra. Udržiavame živé vzťahy s piaristickými školami v Nitre a Trenčíne.

Keď sa spýtate našich absolventov, ako sa im u nás študovalo, najčastejšie slovo, ktoré z ich úst zaznie, bude pravdepodobne „rodina“.  Pridajte sa!