fbpx

Žiacka školská rada pri PSŠ F. Hanáka v Prievidzi

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

Preambula

 

My, študenti Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, máme záujem zlepšovať študentský život, participovať na akciách organizovaných vedením školy. Do Žiackej školskej rady sme sa spojili v duchu hesla: “Jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám.”

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

 1. Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) sa zriaďuje pri PSŠ F. Hanáka v Prievidzi.
 2. Sídlom ŽŠR je PSŠ F. Hanáka, A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza.
 3. Štatút ŽŠR je platným úradným dokladom.

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 

 1. Žiacka školská rada je zriadená podľa ZÁKONA č. 54/2018 Z.z. zo 7. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov §26 a v súlade s ustanovením Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci PSŠ F. Hanáka v Prievidzi.
 2. ŽŠR vznikla z iniciatívy študentov a vedenia Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi.
 3. ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby pri tom neporušovala iné zákony platné v Slovenskej republike.
 4. ŽŠR plní funkciu kontaktu medzi žiakmi a vedením školy.

 

Článok III.


Činnosť žiackej školskej rady

 

 1. ŽŠR sa vyjadruje k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy. Predkladá im svoje stanoviská a návrhy, žiakov zastupuje i navonok.
 3. ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, organizovaní rôznych podujatí pre žiakov, učiteľov a rodičov prípadne na účel prezentácie školy.
 4. ŽŠR sa zúčastňuje podujatí organizovaných v spolupráci s mestom, s krajom.
 5. ŽŠR pozostáva zo študentov ochotných prispieť k rozvoju školy a zlepšeniu podmienok v nej.
 6. ŽŠR je schopná uznášania, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽŠR.

 

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby vedenia žiackej školskej rady

 

 1. ŽŠR má minimálne 5 a maximálne 11 členov.
 2. O miesto člena ŽŠR sa môže uchádzať každý žiak osemročnej ( od triedy Tercia), štvorročnej formy štúdia, zo ZŠ (od 8. ročníka) a zo SOŠ.
 3. Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 4. ŽŠR má predsedu, dvoch podpredsedov a zástupcu žiakov v rade školy.
 5. Predsedu a podpredsedov ŽŠR si spomedzi seba zvolia členovia ŽŠR tajným hlasovaním.
 6. Žiaka, ktorý bude ostatných žiakov zastupovať v rade školy, volia členovia ŽŠR v tajnom hlasovaní.
 7. Výsledky volieb sú platné len vtedy, ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov ŽŠR. Predsedom, podpredsedom a zástupcom žiakov v rade školy sa môžu stať len tí kandidáti, ktorí vo voľbách získajú najvyšší počet hlasov prítomných členov ŽŠR.
 8. Z každej voľby sa robí zápisnica, ktorá musí byť predložená vedeniu školy.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 

Člen má právo:

 1. voliť a byť volený
 2. navrhovať kandidátov na zástupcu do rady školy, funkciu predsedu alebo podpredsedov
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR a slobodne sa k nim vyjadrovať
 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR
 5. predkladať vlastné návrhy, námety, prípadne materiály na rokovanie ŽŠR
 6. rezignovať na svoju funkciu, a to bez udania dôvodu

 

Člen má povinnosti:

 1. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR
 2. pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽŠR a plniť úlohy pridelené vedením ŽŠR. Neospravedlnená účasť na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽŠR a má za následok vylúčenie z funkcie, ak sa za jeho odvolanie vyslovia dve tretiny poslancov prítomných na zasadnutí.
 3. zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 

 1. Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť ŽŠR a koná v jej mene. Neplní funkciu zástupcu triedy.
 2. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR.
 3. Pri uznášaní má predseda ŽŠR jeden platný hlas tak, ako aj každý iný člen ŽŠR.
 4. Predseda ŽŠR je povinný informovať vedenie školy o pripravovaných podujatiach.

 

Článok VII.

Povinnosti podpredsedu žiackej školskej rady

 

 1. Podpredseda ŽŠR zastupuje predsedu ŽŠR a napomáha jeho činnosti v prípade potreby.
 2. Pri uznášaní má podpredseda ŠR jeden platný hlas tak, ako aj každý iný člen ŠR.

 

Článok VIII.

Povinnosti zástupcu žiakov v rade školy

 

 1. Zastupuje záujmy členov ŽŠR v rade školy.
 2. Informuje v prípade potreby členov ŽŠR o obsahu a výstupoch zasadnutí rady školy.
 3. Pri uznášaní má zástupca žiakov v rade školy jeden platný hlas tak, ako aj každý iný člen ŽŠR.

 

Článok IX.

Poslanie a činnosť žiackeho parlamentu

 

 1. Žiacky parlament (ďalej len ŽP) je organizácia, ktorá vznikla z iniciatívy študentov, ktorí sú ochotní sa vyjadrovať k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podávať návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia a zároveň sa podieľať na organizovaní a celkovej realizácii aktivít pod vedením členov ŽŠR.
 2. ŽP pozostáva zo zástupcov každej triedy osemročnej (od triedy Tercia), štvorročnej formy štúdia, zo ZŠ (od 8. ročníka) a zo SOŠ.
 3. Počet členov ŽP nie je presne stanovený.
 4. Účasť členov ŽP na zasadnutiach ŽŠR je dobrovoľná.
 5. Členovia ŽP, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí ŽŠR, informujú svojich spolužiakov o pripravovaných akciách.

 

Článok X.

Priebeh zasadnutí

 

 1. Zasadnutie ŽŠR sa musí uskutočniť minimálne 5-krát za polrok.
 2. Predseda, prípadne podpredseda po poverení predsedom ŽŠR, je povinný pred zasadnutím zostaviť program zasadnutia, ktorý je následne prediskutovaný prítomnými členmi ŽŠR a ŽP.
 3. Na zasadnutí môžu byť prítomní aj žiaci, prípadne pedagógovia, s ktorých prítomnosťou bolo vedenie ŽŠR vopred oboznámené, alebo boli priamo pozvaní.
 4. Účasť členov ŽŠR na zasadnutiach je povinná.
 5. Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí byť predložená vedeniu školy. Spolu s prezenčnou listinou sa archivujú.

 

Článok XI.

Finančné zabezpečenie žiackej školskej rady

 

 1. ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť v súlade s ustanovením Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 230/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z. , určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, po dohode s vedením školy. Návrh rozpočtu na aktuálny školský rok predloží vedeniu školy predseda ŽŠR najneskôr do 21. septembra.
 2. ŽŠR nemá vlastný majetok.
 3. ŽŠR má právo legálne vlastný majetok nadobudnúť.

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa……16.09.2019……….. a od tohto dňa nadobúda účinnosť.
 2. O zasadnutí je vyhotovená zápisnica č……2……..

 

 

Predložené vedeniu školy:

 

V …….Prievidzi ………………………. dňa….8.10. 2019

 

 

Ing. Barbora Šušolová – koordinátor

 

Alžbeta Kudryová (II.F), Žofia Šovčíková (II.F), Valentína Gúčiková (sexta), Veronika Furjelová (sexta), Aneta Minichová (II.G), Ivana Božiková (II. G)

 

Vanesa Pavlovičová (I.G), Mária Bullová (I.F), Ema Jurenková (kvinta), Matej Peniaško (I.F), Zuzana Cagáňová (kvinta), Klára Džuponová (kvinta), Lucia Kovaličeková (kvarta A)

 

Dominika Detková (septima), Michaela Bullová (III.G), Terézia Kovalíčeková (septima), Katarína Cagáňová (septima), Lenka Zimanová (III.G)

 

Michaela Alexandra Grušpierová (IV.G), Jakub Kunovský (oktáva), Agáta Čurná (IV.G), Peter Macho (IV.F), Lenka Štálniková (IV.G)