fbpx

Erasmus + II 2017 – 2019

Spolupráca a komunikácia učiteľov i žiakov, zdieľanie materiálov prebieha na platforme eTwinning. Pohľad na niektoré výsledky tvorivej aktivity účastníkov projektov sú prístupné aj pre verejnosť na stránke:

https://twinspace.etwinning.net/44502/home

Nájdete na nich fotografie z výmenných pobytov a krátke videá s vopred dohodnutými témami, ktorými si navzájom predstavujeme a porovnávame naše školy a naše krajiny. Niektoré sú verejne prístupné.

Reportáž miestnej televízie Prievidza:


 

 

Záverečné pracovné stretnutie v Toulon, vo Francúzsku

V dňoch 7. až 10.novembra 2019 sme sa zúčastnili záverečného pracovného stretnutia učiteľov v rámci projektu Erasmus + „Europa, was verbindet uns?“ . Konalo sa v College M. Pagnol v meste Toulon vo Francúzsku.

Stretnutie malo hodnotiaci charakter a nieslo sa v duchu názvu a obsahu projektu – Europa, was verbindet uns? / Európa, čo nás spája?/.

Cieľom piatich zúčastnených krajín bolo zhodnotiť celkovú prácu, ako aj plánovaný dopad projektu na študentov, učiteľov, rodiny, verejnosť a jeho šírenie v jednotlivých krajinách. Počas dva a polročnej spolupráce a aktivít žiaci a učitelia projektovú prácu dokumentovali prostredníctvom pracovnej plochy eTwiningu, kde sa ukladali krátke filmy a prezentácie z aktivít žiakov. Zároveň poskytovali veľa informácií o školskom prostredí, kultúre, zvykoch a tradíciách zúčastnených krajín, ako aj používaní médií, významných osobnostiach, migrácii a životnom prostredí. Záverečným produktom celého projektu je spoločný film Einblicke in heutige Europa /Pohľady do dnešnej Európy/, v ktorom sa prezentujú všetky krajiny. Vďaka tomuto multilaterálnemu projektu mala naša škola príležitosť stretávať sa osobne počas výmenných pobytov žiakov a učiteľov v účastníckych krajinách. Vybraní žiaci spoločne s učiteľmi prezentovali školu na stretnutiach rôznymi aktivitami, zúčastňovali sa vyučovania a mohli porovnať život v škole u nás a v ostatných partnerských krajinách. V tomto projekte mali učitelia možnosť spoznať školské systémy partnerských krajín, hospitovať vyučovanie, vyučovať a zdieľať svoje profesijné skúsenosti, metódy a formy práce, ktoré môžu následne uplatňovať vo výučbe doma. Výmeny učiteľov a žiakov a ich pobyty v hostiteľských rodinách zohrali dôležitú úlohu pri rozvíjaní väčšieho porozumenia a tolerancie v zmysle spoznávaj, akceptuj, pomáhaj a spolupracuj. Táto príležitosť cestovať, poznávať európske kultúrne dedičstvo, zúčastňovať sa rôznych zážitkových a vzdelávacích aktivít poskytla veľa sebadôvery našim žiakom a naučila ich byť angažovanejšími, aktívnejšími a zodpovednejšími. Žiaci aj učitelia získali nové poznatky o európskej kultúre a jej tradíciách, čím sa aj posilnil ich záujem o zahraničné kultúry a cestovanie. Projekt sa stal motiváciou pre žiakov nielen vo využívaní nových technológií, aplikácií v procese tvorby filmu, ale aj pre učenie cudzích jazykov .

Opäť si všetci uvedomili, že máme v Európe spoločné kultúrne korene. Ukázalo sa, že mladých ľudí a učiteľov zo všetkých krajín vždy niečo viac spája, ako rozdeľuje.

Význam projektu pre školu je veľmi pozitívny a prispel k rozvoju ďalších medzinárodných iniciatív. Priebeh projektu je podrobne zdokumentovaný v správach z jednotlivých stretnutí, ako aj v aktualitách školskej vebovej stránky .

Mgr. Dagmar Tragorová

 

 

PRIEVIDZA E-GUIDE

 

V dňoch 10. – 12. októbra 2019  prebiehala celosvetová  kampaň Erasmus Days, ktorá vyzdvihuje prínos Erasmus +. Piaristická spojená škola F. Hanáka úspešne realizuje projekt v rámci Erasmus + „Europa, was verbindet uns?“ Tento rok sme aj my, spoločne pridali Slovensko na celosvetovú  mapu Erasmus Days 2019. Počas tohto dňa, bola našim žiakom, učiteľom a verejnosti a aj  v rámci Domáceho vzdelávania , prakticky prístupná Mestská ralley  /inšpirovaná geokeškami typu Wherigo/, ktorá bola realizovaná ako výstup projektu počas výmenného stretnutia na Slovensku. Bližšie informácie o projekte získate na www.piaristi-pd.sk pod ikonkou Erasmus +II

Tu si pozrite ako to všetko prebiehalo:

 

 

 

Správa z výmenného stretnutia v Toulon, vo Francúzsku od 21. 09. – 28. 08. 2019

Výmenné stretnutie sa konalo v septembri 2019 za účasti piatich krajín. Boli tam po štyroch žiakoch   z Českej republiky, Slovenska a Talianska, a traja študenti z Nemecka. Všetky skupiny cestovali  domov v sobotu 28.09., iba delegácia z Talianska zostala do nedele z letových organizačných dôvodov.

Tentoraz škola  Marcel Pagnol v Toulone odmeňovala aj ostatných zapojených žiakov za ich prácu na projekte, aj keď nemali hosťujúcich  partnerov. Ich odmenou bolo, že sa zúčastňovali výletov spolu s ostatnými žiakmi partnerských krajín. Hostitelia pripravili veľmi zaujímavý, školský aj kultúrny program.

V pondelok boli žiaci a učitelia v škole, kde ich privítalo vedenie školy. V tento deň sa žiaci spoznávali prostredníctvom  rôznych hier. Následne sa pre hostí konala fotografická mestská ralley. Spolu so svojimi výmennými partnermi v malých skupinách mali preskúmať Toulon a zoznámiť sa s okolím školy. Popritom bolo ich úlohou urobiť fotky so zadanými úlohami. Popoludní sme navštívili Námornícke múzeum. Toulon je jeden z dvoch najvýznamnejších francúzskych vojenských prístavov, takže námorníctvo má v tomto meste veľkú tradíciu, s ktorou boli žiaci oboznámení.

V pondelok večer sa v divadle „Liberté“ v Toulone konalo slávnostné otvorenie stretnutia. Podujatie bolo pod záštitou mesta a koordinátora mládeže v Toulone. Náš Erasmus + – projekt bol prezentovaný hlavnou koordinátorkou projektu Miloslavou Souligux. Hovorila o cieľoch, prioritách, ako aj doterajšom priebehu projektu. Každá partnerská krajina predstavila svoju školu a výmenu vo svojej krajine. Na záver podujatia sa konal koncert a slávnostná recepcia s francúzskymi kulinárskymi  špecialitami.

V utorok  sme išli všetci spolu do tábora „Camp Milles“, v ktorom boli  počas 2. svet. vojny internovaní  nemeckí  imigranti a neskôr židovskí zajatci, za účelom deportácie do Nemeckej ríše. Prehliadka bola sprostredkovaná cez audioguides v rôznych jazykoch ale aj so sprievodcom vo francúzskom jazyku. Prehliadka  Camp Milles  neostala bez emócií, otázok a podnetov na premýšľanie. V poludňajších hodinách sme navštívili fabriku „Roy René“ v Callisons. V južnom Francúzsku je známa výrobou typických sladkostí. Na exkurzii sme sa dozvedeli, ako sa tieto sladkosti vyrábajú. Nasledovala návšteva mesta Aix en Provence a my sme mohli obdivovať  staré mesto s jeho historickou architektúrou a úzkymi uličkami.

V stredu sa žiaci v malých skupinách  zúčastnili  rôznych vyučovacích hodín  a učitelia hospitovali  vyučovací proces. Po vyučovaní sme sa vyviezli lanovkou na najvyšší miestny kopec „Mont Faron“, odkiaľ bol krásny výhľad na mesto, prístav a celý región.

Obed v miestnej Odbornej hotelovej škole bol prezetáciou,  ako sa žiaci v tejto škole vzdelávajú. Obedové menu  varili a servírovali  pod odborným dohľadom sami študenti. Potom sme sa prepravili trajektom na ostrov „Les Sablettes“, ktorý je zaujímavý svojou históriou, provensálskou architektúrou a zároveň  je ostrovným mestom všetkých priľahlých ostrovov.

Vo štvrtok sme cestovali trajektom  na ostrov „Embiez“, ktorý patril  zakladateľovi  Pernód „Ricard“. Na ostrove sa nachádza akvárium so živočíchmi z oblasti Stredozemného mora. Zaujímavosťou bolo, že čistička akvária funguje ekologickým spôsobom. Zážitkové vyučovanie pokračovalo túrou okolo ostrova, pozorovaním prírody a jeho vegetácie.

V piatok sme vycestovali  do Grasse a Cannes. V Grasse sme navštívili  Múzeum parfumov Fragonard a  dozvedeli  sa, ako sa  vyrábajú  parfémy tohoto tradičného rodinného podniku. Mestečko je známe tým, že bolo inšpiráciou pre spisovateľa  Patricka Süßkinda v knihe Parfémy. Literárne dielo je súčasťou vyučovacích hodín literatúry. V meste Cannes sme zažili „Croisette“ promenádu pri mori a videli Festivalový palác, kde sa každoročne koná známy filmový festival.

Na záver stretnutia sa v piatok večer na pláži uskutočnil rozlúčkový piknik s rodičmi, žiakmi a učiteľmi. Peknou spomienkou bude Flashmob v štýle rapu. Pieseň napísala a skomponovala talianska partnerská krajina.

Posledné výmenné stretnutie opäť ukázalo, ako sú členovia celej erazmáckej skupiny prepojení, ako žiaci napriek všetkým jazykovým bariéram  komunikujú, hovoria o vzájomných zvykoch, stále  sa lepšie spoznávajú.  Tento proces učenia hodnotia veľmi pozitívne. A zároveň,  ako málo predsudkov  v tom všetkom prevláda! Stretnutie Erasmus potvrdilo,  akí sme jednotní my, Európania, dokonca aj v časoch Brexitu.

Mgr. Dagmar Tragorová

 

Správa z výmenného stretnutia v Bílej Lhote, ČR od 28. 04. -04. 05. 2019

Opäť sme vycestovali a stretli sa s učiteľmi a žiakmi našich partnerských krajín  Francúzska, Talianska, Nemecka a Českej republiky. Tentoraz sa konalo stretnutie v Bílej Lhote v Českej republike. Vytvorili sme si nové vzťahy, vzdelávali sa, vymieňali skúsenosti a spolupracovali. Na tomto stretnutí sa zúčastnili dvaja učitelia a štyria žiaci z Francúzska, dvaja učitelia a traja žiaci z Talianska, dvaja učitelia a traja žiaci zo Slovenska a dvaja učitelia a traja žiaci z Nemecka.

Študenti získali prehľad o každodennom živote a výučbe v Českej republike.  Spoznali podobnosti a rozdiely v životnom štýle, tradíciách, a aj v školskom živote.

Učitelia hospitovali vyučovací proces, videli  iné metódy a formy výučby jazykov, ako aj  vyučovanie prírodovedných predmetov a spoločenských vied. Učitelia si vymieňali poznatky a diskutovali o používaných metódach a formách. Zároveň boli prehodnotené priebežné výsledky časových kapsúl a problémy pri realizácii projektu.

Okrem pedagogických aktivít prebiehal  bohatý kultúrny program. Hostia navštívili rôzne mestá, múzeá, kostoly, tri hrady a parky, z ktorých niektoré sú zapísané v zozname svetového kultúrneho  dedičstva UNESCO (Litovel, Kroměříž, Olomouc, Šternberg, Bouzov), a tiež Pamätník obetiam 2. svet. vojny Javoříčko. Veľkým zážitkom boli Javoříčske jaskyne s nádhernou kvapľovou výzdobu. Edukačný program v Múzeu J. Amosa Komenského v Pŕerově bol tiež veľmi poučný pre všetkých. Nezabudnuteľná   bola exkurzia v Arborete v Bílej Lhote. Formou mestskej ralye sme preskúmali zaujímavosti a historické pamiatky Bílej Lhoty. Záver raley bol v arborete , kde sme poznávali rôzne zaujímavé rastliny, stromy a kvety.  Žiaci aj učitelia zistili, že kultúrne dedičstvo a kresťanské hodnoty v Európe majú spoločné korene našich partnerských krajín.

Vďaka intenzívnemu kontaktu s hostiteľskými rodinami sa študenti mohli naučiť niekoľko slov a fráz z češtiny. Bola to pre nich nová skúsenosť, pretože nielen Slovák, ale aj  Čech patrí do slovanskej jazykovej rodiny, s ktorou sa študenti z Talianska, Francúzska a Nemecka dostávajú do kontaktu len zriedka. Keďže 1. mája nebol len Deň pracovného pokoja, ale v Čechách sa konal aj festival čarodejníc (podobne ako Walpurgisnacht v Nemecku), žiaci zažili   aj tradičnú slávnosť. V posledný deň boli deti prvého ročníka pasované „na čitateľov“ rytierskym rádom. Dostali potvrdenie o vymenovaní a malý darček. Táto oslava slúžila na počesť ich úspechu pri získavaní čitateľskej gramotnosti. Súčasťou  školského a kultúrneho programu sú aj oficiálne stretnutia . Delegáciu prijali starostovia Bílej Lhoty a Litovelu.  Stretnutie prebiehalo formou dialógu  a vzájomnou výmennou informácií.  Učitelia sa zapísali do mestských kníh, čo zdôraznilo osobitný význam návštevy. Návštevu radnice mesta Litovel zaznamenala miestna televízia. Pre žiakov boli pripravené workshopy. Vo výtvarnom vyrábali predmety z dreva a rôznych materiálov, v hudobnom  tancovali pound dance a v telocvični  hrali živé Človeče, nehnevaj sa. Posledným zastavením bol hrad Štenberk s Augustínskym kláštorom a krásnym koncertom. Žiaci aj učitelia získali nové poznatky o východnej slovanskej kultúre a jej tradíciách, čím sa aj posilnil ich záujem o zahraničné kultúry a cestovanie. Opäť si všetci uvedomili, že máme spoločné európske kultúrne korene.

Výmeny učiteľov a žiakov zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvíjaní väčšieho porozumenia a tolerancie, možnosti spoznávať, získavať nové zručnosti, akceptovať, pomáhať a spolupracovať. Táto príležitosť zúčastňovať sa rôznych zážitkových a vzdelávacích aktivít poskytuje veľa sebadôvery pre našich žiakov a učí ich byť angažovanejšími, aktívnejšími a zodpovednejšími.

Mgr. Dagmar Tragorová

 

 

Správa z 3. pracovného stretnutie koordinátorov a učiteľov projektu Europa, was verbindet uns?

Dátum: 3.2.  – 6. 2 . 2019 v Aarbergen/Michelbach, Nemecko

KA2 spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov Erasmus+.

Rokovací jazyk: nemecký

Účel: tvorba filmu a krátkych video blokov  / prezentácia a výber/

koordinácia riadenia a implementácie projektu a jeho aktivít

platforma e-Twining,

Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia partnerských organizácií:

 • Piaristická spojená škola F.Hanáka, Prievidza, Slovensko / Trenčín – Dagmar Tragorová a Zuzana Boráková
 • Aartalschule, Aarbergen-Michelbach, Nemecko/ Hessen- Uli Bischoff a Heike Stoeck
 • Collège Marcel Pagnol, Toulon, Francúzsko/Provence – hlavný koordinátor projektu – Miloslava Souligoux a Isabel Perlstein
 • ZS Bila Lhota, Chudobín, Česká republika/ Olomouc – Jana Hlavinková, Jitka Dvorákova
 • Liceo Statale Leonardo Scientifico Giarre, Taliansko / Sicilia – Antonella Caraci, La Spina Giovanna

Obsah pracovného stretnutia:

 • privítanie učiteľov partnerských krajín riaditeľom Aartalschule , Aarbergen- Michelbach, vzájomné predstavenie učiteľov spojené s prehliadkou školy
 • prezentácia filmov, prehodnotenie krátkych blokov videa /dĺžka, téma/  a príprava záverečného  produktu celého projektu filmbroadcast „Einblicke in heutige Europa“ /Pohľady do dnešnej Európy/
 • logistika a finančné aspekty projektu
 • koordinácia termínov pracovných a žiackych stretnutí /22. 9. – 28. 9. 2019 žiacke stretnutie v Toulon –  Francúzsko, záverečné pracovné stretnutie  11. – 10. 11. 2019

v Toulon , Francúzsko

 • úlohy jednotlivých aktivít, videoblokov a žiackych stretnutí  v súlade s gant diagramom a kalendárom
 • práca s paltformou e-Twinning
 • príprava dotazníkov pre rodičov, žiakov a učiteľov
 • príprava stretnutia učiteľov a žiakov v Českej republike / 28. 4. – 3. 5.  2019/
 • vzájomné hospitácie, vyučovanie a výmena skúseností učiteľov partnerských krajín
 • návšteva krajinského parlamentu v Hessensku. V rámci prehliadky získali  učitelia informácie o novej vláde a federálnom systéme Nemecka.
 • prehliadka Hessenského krajinského múzea a jeho stálej expozície výtvarných diel, zbierok z vývoja prírody, histórie a architektúry

Odporúčania a závery:

Časový manažment capsul/video snímok:

Šiesta kapsula sa má zaoberať migráciou. Odkiaľ pochádzajú rodiny detí, odkiaľ sa prisťahovali. Je potrebné uviesť dôvody migrácie. Môžu sa použiť interaktívne mapy. Je možné použiť utečeneckú emigráciu, pracovnú migráciu a tiež  utečenci po druhej svetovej vojne. Aspekty môžu byť vybraté historicky alebo chronologicky. Kapsula má byť dokončená v marci 2019.

Siedma a posledná kapsula sa zaoberá ekológiou. Môže sa prezentovať regionálne podnebie, ochrana životného prostredia, chránené prírodné oblasti atď. Využívanie lesov, využívanie mora atď.  V tejto nahrávke môžu byť predstavení  prírodovedci, geografi, subjekty politiky a hospodárstva atď. Dôraz sa kladie na vlastný región. Kapsula musí byť ukončená letnými prázdninami 2019.

Kapsuly sa zostrihajú na montáž filmu na jeseň v  školskom roku 2019/20 .

Očakávaný prínos:

Zlepšenie jazykových kompetencií u žiakov, ale aj učiteľov /cudzie jazyky/. Motivácia žiakov  pre učenie, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme. Využívanie nových technológií, aplikácií v procese vyučovania.

Prehľad  dokumentácie a výsledné produkty sú priebežne ukladané do  pracovnej plochy e-Twinningu

Správu vypracovala koordinátorka projektu: Mgr. Dagmar Tragorová

 

 

Správa z výmenného stretnutia žiakov a učiteľov v Giarre, na Sicílii od 23. 9. – 29. 9 2018

Na tomto výmennom stretnutí sa  zúčastnili dvaja učitelia a traja študenti z každej krajiny. Francúzska a nemecká skupina mala o jedného účastníka, žiaka viac.

Z letových technických dôvodov sme odchádzali o jeden deň neskôr. V priebehu tohto stretnutia sa  učitelia a žiaci  zúčastnili vyučovania na „Liceo Statale Leonardo“ v Giarre a získali tak prehľad o iných metódach a formách vyučovania. Získali a spoznali nové, inovatívne prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov napr. používanie digitálných učebníc a interaktívnej tabule. Podnetná bola hodina dejepisu, na ktorej sa žiaci iniciatívne zúčastňovali diskusie, efektívne využívali faktografické informácie získané z internetu. Prostredníctvom svojich mobilov a s využitím aj predchádzajúcich znalostí a vedomostí sa vyjadrovali k historickým udalostiam v Anglicku 17. storočia.

V pondelok, 24.09. boli hostia privítaní talianmi  slávnostným koncertom v aule školy. Koncert pozostával z rôznych hudobných žánrov, v ktorých ukázali svoje hudobné talenty žiaci školy. Sprievodné slovo počas koncertu mali žiaci/ moderátori v anglickom a nemeckom jazyku. Zároveň boli prezentované na plátne všetky filmové klipy a fotografie z projektových stretnutí. Slávnostnú uvítaciu reč mala riaditeľka školy. Koncertu a slávnostného  privítania partenrských krajín sa zúčastnili aj všetci žiaci a učitelia lýcea.

Počas výletov študenti spoznávali Sicíliu. Navštívili  mestá Taomina, Syracuse a Catania, ktoré boli spojené s exkurziami miestnych a najzaujímavejších atrakcií, ako napríklad grécke alebo rímske divadlá, múzeá s exponátmi z čias staroveku, ako aj umelecko historické budovy, kostoly a historické mestské centrá. V rámcie exkurzie spoznávali žiaci zvláštnosti  a výnimočnosť príslušných miest z hľadiska architektúry a tradícií, zároveň si uvedomovali dôležitosť týchto miest. Pozornosť sa venovala spôsobu, akým príslušné mestá riešia svoje historické dedičstvo, prepojené s miestnymi kresťanskými tradíciami, ako sú mestskí patróni, sprievody na počesť svätých a mučeníkov. Veľmi zaujímavé boli regionálne jedlá a sladkosti súvisacie s oslavami, ktoré všetci mohli ochutnať.

Vo štvrtok, 27.09., sa uskutočnil celodenný výlet na severný svah Etny. Tam sme sa veľa dozvedeli o význame sopky pre ostrov a o dôsledkoch jej vulkanickej aktivity. Navštívili sme svahy kráterov, kde bola v roku 2002 silná puklinová erupcia a zároveň sme videli účinky na faunu a flóru, ale aj na človekom vytvorenú infraštruktúru. Žiakom a učiteľom boli prezentované rôzne typy sopečnej aktivity. V údolí rieky Alcantara študenti obdivovali stĺpcovú odlučnosť bazaltov v kombinácii s eróznou činnosťou rieky. Zážitkom bola aj botanická záhrada s poznávaním druhov rastlín, ktoré nie sú typické pre stredoeurópsky región. V národnom parku boli použité rôzne didaktické prostriedky, ako napr. 3D animácie.

V posledný deň pobytu  sa uskutočnila návšteva u starostu mesta Giarre, ktorý vysvetlil význam výmen pre mládež zúčastnených krajín a upozornil na hospodársku situáciu regiónu Giarre. Predstavil význam administratívy pre región a vzdelávanie študentov. Žiaci  následne navštívili mestské múzeum, v ktorom je nainštalovaná výstava o histórii emigrácie Sicílčanov do rôznych regiónov sveta. Výstav  je prácou žiakou lýcea na bývalom projekte Comenius. Žiaci z talianskej školy špeciálne pripravili prehliadku výstavy v anglickom jazyku z príležitosti našej návštevy a osobitne predstavovali každú časť expozície. Nakoľko ďalšou aktivitou projektu „Was, verbindet uns in Europa“ je aj téma migrácie, výstava bola veľmi inšpiratívna pre všetky partnerské krajiny. Štatistické údaje o emigrácii zo Sicílie boli v prezentácii Powerpoint v angličtine a taliančine. Na záver bol premietnutý krátky film, ktorý vyprodukovali žiaci talianskej školy.

Žiaci v hostiteľských rodinách intenzívne prežili aj  zvyky a tradície na Sicílii, zlepšili svoje jazykové kompetencie v anglickom, nemeckom jazyku, zároveň počúvali a vnímali  taliansky jazyk a aj sa naučili používať slová a jednoduché  frázy. Spoznali každodenný život a počas tejto návštevy si zintenzívnili už existujúce kontakty. Skupinová súdržnosť, spoločné trávenie voľného času počas tejto výmeny boli mimoriadne intenzívne. Toto stretnutie prispelo k väčšej otvorenosti voči iným krajinám, obzor študentov bol rozšírený. Podobne ako pri predchádzajúcich návštevách možno očakávať, že pozitívna spätná väzba od zúčastnených študentov prispeje k väčšiemu záujmu o navštívenú krajinu.

Aj tentoraz sa  ukázalo, že mladých ľudí a učiteľov  zo všetkých krajín vždy niečo viac spája, ako rozdeľuje. Pripravený program nám  sprostredkoval veĺa podnetných zážitkov a upevnil vzájomné priateľstvá.

Mgr. Dagmar Tragorová

 

Europa, was verbindet uns?

V dňoch  3.6. až 9. 6. 2018 hostila Piaristická spojená škola F. Hanáka   partnerské krajiny projektu „Europa, was verbindet uns? Erasmus +. Žiaci a učitelia z Českej republiky, Talianska, Nemecka a Francúzska spoznávali  na vyučovacích hodinách náš školský vzdelávací systém, vymieňali si skúsenosti a následne obohatili život v škole. Urobili sme pre nich prehliadku školy, ktorá je zaujímavá nielen svojou históriou, ale aj architektúrou. Naši hostia boli nadšení prehliadkou Piaristického kostola, krypty a zvonice. Súčasťou bolo aj poznávanie mesta a jeho historických pamiatok prostredníctvom interaktívnej  mestskej rely, ktoré vyústilo do veľmi milého prijatia u pani primátorky Kataríny Macháčkovej. Všetci spolu diskutovali o tom , čo nás v Európe spája. História nášho mesta súvisí s Bojnickým zámkom, ktorý  patrí k  najkrajším na Slovensku.  Jeho prehliadka bola tiež súčasťou programu.

Keďže Prievidza je banským regiónom a najnavštevovanejšou expozíciou je Banské múzeum v prírode v B. Štiavnici, spoločne sme strávili jeden deň aj v tomto meste, ktoré doslova  dýcha históriou. Veľkým zážitkom pre všetkých bolo fáranie do podzemia, prehliadka Nového zámku, ktorý bol prestavaný na protitureckú pevnosť. Príjemným osviežením bola prechádzka botanickou záhradou, spojená s vyhľadávaním vzácnych drevín. Formou tvorivých dielní sa zoznámili s našou kultúrou a tradíciami. Učili sa piecť typické sviatočné koláčiky, mimochodom veľmi dobre chutili, naučili sa tancovať erko tance a  spievať slovenskú pesničku Vymyslená od Elánu. Opäť sme sa presvedčili, že nás spájajú nielen  cudzie jazyky,  ale aj spoločné aktivity. Vo štvrtok si Erazmáci preverili kondíciu. Naši učitelia telocvikári zorganizovali medzinárodný turnaj vo florbale.

Posledný deň v piatok sme sa všetci stretli na veľkej školskej oslave Piarfest, každoročné stretnutie učiteľov, rodičov a žiakov, spojené s hudbou, piesňou, tancom, s tradičným gulášom a všakovakými dobrotami, ktoré našim hosťom nesmierne chutili. Plnými dúškami si užívali atmosféru tejto krásnej oslavy. Taliani odišli o deň neskôr , a tak nám zostal spoločný sobotný deň, ktorý sme prežili  v prírode.  Navštívili sme skanzen v Čičmanoch,  ochutnali slovenské  špeciality a spoznávali život na vidieku.

Týždeň ubehol veľmi rýchlo. Prišla sobota, deň lúčenia s odkazom od Erazmákov: Vraj máme všetkým poďakovať za tie krásne dni, ktoré tu zažili a aj za úžasnú atmosféru v našej škole. J

 

Mgr. Dagmar Tragorová

 

Napísali o nás

 

Medzinárodné pracovné  stretnutie učiteľov v Českej republike, v Bílej Lhote

2.nadnárodného pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia partnerských organizácií:

Aartalschule, Aarbergen-Michelbach, Nemecko/ Hessen

Collège Marcel Pagnol, Toulon, Francúzsko/Provence –  hlavný koordinátor projektu

ZS Bila Lhota, Chudobín, Česká republika/ Olomouc

Liceo Statale Leonardo Scientifico Giarre, Taliansko / Sicília

Piaristická spojená škola F.Hanáka, Prievidza, Slovensko / Trenčín – Mgr. Dagmar Tragorová a  PhDr. Anna Gondová

Učel: koordinácia riadenia a implementácie projektu a jeho aktivít v platforme e-Twininng

Obsah pracovného stretnutia:

– Vzájomné predstavenie a spoznávanie učiteľov partnerskej škloly v Bílej Lhote

– Privítanie učiteľov partnerských krajín riaditeľom ZŠ v Bílej Lhote  spojené s prehliadkou školy

– Prezentácia vytvorených videosnímok Naše mesto, náš region, Médiá. Aktivity ako chatovanie, kvízy o partnerských krajinách, puzzle, kvízové prezentácie, učiteľský zápisník a projektový denník v spoločnej platforme e- Twininng

– Logistika a finančné aspekty projektu

– Koordinácia príchodu škôl z partnerských krajín na školské stretnutie na Slovensku /máj 2018/

– Úlohy jednotlivých aktivít, videoblokov a školských  stretnutí  v súlade s gant diagramom a kalendárom do konca školského roka 2017/2018

– Práca v platforme e-Twinning, videokonferencia, príhlásenie nových členov do platformy

– Diskusia o rôznych aspektoch zabezpečenia školského stretnutia

– Príprava priebežnej správy

Odporúčania a závery:

Odporúčame realizovať aktivity v súlade s projektom Europa, was verbindet uns? v rámci programu Erasmus+, KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov  schváleného pod číslom 2017-1-FR01-KA219-037158_2

Očakávaný prínos z pracovného stretnutia:

Stretnutie splnilo účel, bol dodržaný naplánovaný program a aj obsah. Učitelia pracovali v platforme e-Twining l a zároveň mali príležitosť komunikovať v cudzom jazyku a vymieňať svoje skúsenosti v používaní nových technológii, aplikácií v procese vyučovania.

Mgr. Dagmar Tragorová

 

Medzinárodné projektové stretnutie učiteľov a žiakov v Nemecku

Projekt: Europa, was verbindet uns?

Dátum: 26. 11. – 2. 12.  2017

Miesto: Aartalschule – Kooperatívna spojená škola,  Aarbergen v Nemecku

Názov akcie: medzinárodné projektové stretnutie učiteľov a žiakov v Nemecku

V dňoch 26. 11. – 2. 12.  2017  sa uskutočnil výmenný pobyt žiakov a stretnutie učiteľov v Aartalschule – Kooperatívna spojená škola,  Aarbergen v Nemecku. Projektového stretnutia sa zúčastnili 2 učiteľky Piaristického gymnázia a 3 žiačky z triedy tercia.

Ciele stretnutia: nadviazanie osobných kontaktov, spoznávanie školského systému v Nemecku, sprostredkovanie kultúry, histórie a súčasného života a následné porovnávanie cez vlastnú krajinu. Taktiež rozvoj jazykových kompetencií, výmena osvedčených postupov a inovácii vo vyučovacom procese.

Výmenného pobytu sa okrem slovenskej skupiny žiakov a učiteľov zúčastnili aj školy z ďalších 3 krajín (Francúzsko, Taliansko, Česká republika), čím sa  táto výmena stala multilaterálnou. Komunikačným jazykom bola nemčina, angličtina a francúzština.

Všetci zúčastnení spoznávali školský systém krajiny, oboznámili sa s priestormi školy a bola im sprostredkovaná história a  súčasnosť  Hessenska. Počas stretnutia bola  uskutočnená mestská ralley v Michelbach, navštívili sme  múzeum  Der Limes s veľmi zaujímavou expozíciou z čias Rímskej ríše, stretli sme sa so starostom mesta, plavili loďou po Rýne a navštívili pamätné miesto Germániu. Zúčastnili sa aj pracovného workshopu v Gutenbergovom múzeu v Mainzi, prezreli si mesto Mainz s jeho zaujímavou architektúrou  a mestečko  Rüdigsheim s vianočnými trhmi.

Učitelia na stretnutí v rámci projektu“ Europa, was verbindet uns?“ vyučovali  metódami, ktoré používajú vo svojej krajine. Ostatní učitelia hospitovali a následne hodnotili vyučovacie metódy a postupy a vymieňali si skúsenosti. Žiaci sa zúčastnili vyučovacieho procesu, podľa rozvrhu detí v hostiteľskej rodine.  Komunikovali  v nemeckom, anglickom aj francúzskom jazyku.

Uskutočnilo sa krátke pracovné stretnutie učiteľov, počas ktorého sa prezentovali a hodnotili prezentácie a filmy, videá vytvorené žiakmi a učiteľmi každej krajiny. Cieľom bolo vzájomné predstavenie sa a vytvorenie krátkeho filmu o tom. Didakticko – metodické materiály používané na vyučovaní a vytvorené videá, filmy boli uložené do spoločnej platformy Twinspeas.

Po stretnutí sa uskutočnila anketa o  poznatkoch žiakov a učiteľov, ktoré získali počas návštevy krajiny. Po návrate majú žiaci, ktorí sa zúčastnili na stretnutí v zahraničí, informovať ostatných prostredníctvom diskusií a prezentácií alebo reportáží, ktoré budú zverejnené na pracovnej platforme eTwiningu  a webovej stránke školy.

Výmenný pobyt žiakov a stretnutie učiteľov splnil cieľ stretnutia.

 Mgr. Dagmar Tragorová

 

 

Písali o nás v regionálnom denníku mesta Toulon vo Francúzsku

V dňoch 4. – 7. októbra 2017 sa konalo prvé pracovné stretnutie  partnerských krajín vo Francúzsku. Jeho účelom bolo dohodnúť sa na koordinácii a spôsobe realizácie  projektu „Was, verbindet uns Europa?“ a jeho aktivít.

Hlavným cieľom projektu je postupne  predstaviť žiakom našej školy všetky partnerské krajiny. Vybraní žiaci spoločne s učiteľmi budú našu školu reprezentovať na projektových stretnutiach rôznymi aktivitami. Vďaka vzájomným návštevám sa pozrieme priamo do zahraničných škôl, budeme sa zúčastňovať vyučovania a budeme môcť porovnať život v škole u nás a v ostatných partnerských krajinách. V tomto projekte budú mať učitelia možnosť spoznať školské systémy partnerských krajín, možnosť hospitovať aj vyučovať, budú si vzájomne zdieľať svoje profesijné skúsenosti, metódy a formy práce, ktoré môžu následne uplatniť vo výučbe doma.  V júni  2018  bude naša škola hostiteľkou všetkých partnerských krajín projektu.

Čaká nás veľa nových aktivít, netradičné formy a metódy práce, cestovanie a zoznamovanie sa s novými ľuďmi. Projekt je veľmi náročný, napriek tomu je pre našu školu poctou a aj prestížnou záležitosťou. Jeho podrobný priebeh budete môcť čoskoro sledovať na našej webovej stránke.

Mgr. Dagmar Tragorová

 

 

Názov projektu: Was, verbindet uns Europa?

Začiatok a koniec projektu: september 2017 – december 2019

Typ projektu: KA2 Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov Erasmus+.

Ciele projektu: 

 • nadnárodné pracovné  stretnutia  učiteľov za účelom koordinácie riadenia a implementácie projektu a jeho aktivít
 • medzinárodné stretnutia žiakov a učiteľov v partnerských školách
 • vzájomná spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených vyučovacích postupov
 • záverečný produkt filmbroadcast „Einblicke in heutige Europa“ /Pohľady do dnešnej Európy/

Realizácia projektu:

Finančné prostriedky na realizáciu projektu sú určené na medzinárodné mobility a aktivity, ktoré našim žiakom a učiteľom umožnia spoznať školské systémy, regióny, kultúru, priemysel, životné prostredie partnerských krajín a prezentáciu na stretnutiach. Súčasťou je používanie inovatívnych metód vo vyučovacom procese, vzájomné hospitácie, vyučovanie a  výmena skúseností učiteľov partnerských krajín.

Cieľová skupina žiakov: 13 – 16 rokov

Komunikačný jazyk projektu: nemecký jazyk (francúzsky, anglický)

Partnerské školy:

Aartalschule, Aarbergen-Michelbach, Nemecko/ Hessen

Collège Marcel Pagnol, Toulon, Francúzsko/Provence –  hlavný koordinátor projektu

ZS Bila Lhota, Chudobín, Česká republika/ Olomouc

Liceo Statale Leonardo Scientifico Giarre, Taliansko / Sicilia

Piaristická spojená škola F.Hanáka, Prievidza, Slovensko / Tenčín

Plán stretnutí:

 • pracovné stretnutie učiteľov vo Francúzsku: 4. 10 . – 7. 10. 2017
 • stretnutie žiakov a učiteľov v Nemecku: 26.11. – 02.12.2017
 • pracovné stretnutie učiteľov v Českej republike: 10.05.2018 – 13.05.2018
 • stretnutie žiakov a učiteľov na Slovensku: 03.06.2018 – 09.06.2018
 • stretnutie žiakov a učiteľov v Taliansku: 23.09.2018 – 29.08.2018
 • pracovné stretnutie učiteľov v Nemecku: 02.2019 – 07.02.2019
 • stretnutie žiakov a učiteľov v Českej republike: 28.04.2019 – 04.05.2019
 • stretnutie žiakov a učiteľov vo Francúzsku: september 2019
 • záverečné stretnutie učiteľov vo Francúzsku: november 2019

 

Logo projektu

V celoškolskej súťaži o logo projektu „Was, verbindet uns Europa?“ vyhral Jakub Ložek z 3. F. Zároveň postúpil do medzinárodného kola, kde získal pekné druhé miesto. Víťazným sa stalo logo Talianska, tiež z partnerskej krajiny.

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Dagmar Tragorová