fbpx

Výchovné a kariérové poradenstvo

Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 10:00 – 13:00

V prípade potreby je možné dohodnúť termín konzultácie aj v inom čase.

Kontakt – mail: zuzana.borakova@piaristi-pd.sk

telefón (škola): 046/54 24 949

Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, rodičom (zákonným zástupcom) a zamestnancom školy.  Poradenské služby sa  zameriavajú na:

 • prevenciu školskej neúspešnosti,
 • primárnu prevenciu sociálno-patologických javov,
 • riešenie výchovných problémov,
 • pomoc pri integrácii a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • kariérne poradenstvo,
 • podporu a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov.

Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

Výchovný poradca zabezpečuje kariérne poradenstvo v škole:

 • prieskum voľby povolania,
 • zhromažďovanie informácií k voľbe povolania a ich sprostredkovanie žiakom a zákonným zástupcom,
 • plánovanie a realizácia  kurzov pre sebapoznanie a osobnostný rast v rámci realizácie Vízie piaristických škôl (spolupráca so školským psychológom),
 • individuálne poradenstvo pre žiakov a rodičov v čase konzultačných hodín,
 • komunikáciu so zástupcami VŠ,
 • pomoc pri vypĺňaní prihlášok.

 

Stránky poskytujúce informácie o vysokých školách:

www.portalvs.sk

www.vysokeskoly.sk

www.minedu.sk/vysoke-skolstvo/

www.cvtisr.sk/skolstvo/vysoke-skoly.html?page_id=10266

www.studentskefinancie.sk

www.saia.sk (štúdium v zahraničí)

www.prihlaskavs.sk

Stránky poskytujúce informácie z oblasti výchovy a vzdelávania a spoločenskej oblasti:

www.eduworld.sk

www.chcemevedietviac.sk

www.zmudri.sk

www.ako-sa-naucit-skor.com

 

Neviete sa rozhodnúť, ktoré povolania sa hodia k vašej osobnosti? Základnú orientáciu vám poskytnú napr. testy:

www.emiero.sk

www.test-osobnosti.riasec.sk

 

Informácie o povolaniach a trhu práce nájdete napr. na stránkach:

www.istp.sk

www.sustavapovolani.sk

www.corobim.sk

 

Dôležité kontakty pre žiakov v prípade osobnostných či  emočných problémov, problémov v rodine, s rovesníkmi a pod.:

Linka detskej dôvery: www.linkadeti.sk , telefón: 0907 401 749 (8:00-20:00)

Linka dôvery Nezábudka: www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci , telefón: 0800 800 566

Internetové linky dôvery: www.ipcko.sk , www.stalosato.sk , www.nenormalne.sk

Linka detskej istoty: www.ldi.sk , telefón: 116 111, mail: potrebujem@pomoc.sk

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením: www.dobralinka.sk ,telefón: 0800 500 333 (nonstop krízová linka pomoci)