fbpx

Cudzie jazyky

Metóda CLIL – Prírodoveda – Rastliny a živočíchy

V 2. polroku sa žiaci 3. ročníka v prírodovede učili o rastlinách a živočíchoch. Tematický celok rastliny sme preberali aj vonku na čerstvom vzduchu, kde učenie žiakov viac bavilo. Tiež sme pozorovali klíčenie a rast rastlín. Žiaci sa naučili po anglicky: časti rastlín, opis procesu klíčenia rastlín, hovorili i o význame jednotlivých častí rastlín. Okrem spomínaných praktických činností deti tvorili rôzne projekty, čítali anglické knihy o rastlinách, pozerali anglické videá a vypracovávali pracovné listy.

Zaujímavé boli tiež vyučovacie hodiny prírodovedy, kde sa deti učili o zvieratách. Naučili sa povedať i písať po anglicky o tom, ako zvieratá vyzerajú, ako sa pohybujú, kde žijú, čím sa živia, zaraďovali ich do tried. Vyrobili sme si leporelo o zvieratách. Počítali sme slovné úlohy o zvieratách.

Mgr. Miroslava Verešová

 

 

CLIL 2

Na 1. stupni ZŠ máme už deviaty rok rozšírený anglický program. Využívame metódu CLIL, ktorá integruje angličtinu aj do iných predmetov (Prvouka, Matematika, Prírodoveda a Výtvarná výchova) a pomáha našim žiakom.

 

 

Metóda CLIL vo vyučovaní matematiky

Žiaci 3.A triedy sa učia matematiku nielen po slovensky, ale aj po anglicky.
Od prvého ročníka sa postupne naučili počítať po anglicky od 0 po 1000.
Dokážu porovnávať čísla v obore do 1000. Nerobí im problém ani sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie po anglicky. Dokážu rozlíšiť a pomenovať párne a nepárne čísla. Vedia tiež riešiť niektoré slovné úlohy v anglickom jazyku.
Metóda CLIL si vyžaduje využívanie rôznych hier a zábavných foriem práce, aby sa deti učili s radosťou.
Mgr. Miroslava Verešová

 

Metóda CLIL na hodine vlastivedy

Počas hodiny vlastivedy niektoré časti učiva preberáme po anglicky. Využívame činnosti, ktoré deti zaujímajú, aby sa učili s radosťou. Pri vyučovaní učiva o zime a ročných obdobiach deti hrali rôzne hry v anglickom jazyku. Učili sa aj vonku, kde si prakticky vskúšali zimné športy a hry. Na hodine výtvarnej výchovy maľovali výkresy o zime, kedy si tiež preopakovali učivo anglického jazyka a vlastivedy. Počas krúžka anglického jazyka si zase prečítali zaujímavý článok o ročných obdobiach po anglicky.
Mgr. Miroslava Verešová

 

Hravá anglická matematika – metóda CLIL

Spojiť angličtinu, matematiku a prírodovedu? Pre nás žiadny problém.
Počas celého školského roka sme v 2.A triede využívali metódu CLIL – vsúvali sme anglický jazyk do vyučovania matematiky. Snahou bolo čo najviac priblížiť deťom potrebu výučby cudzieho jazyka a tiež to, aby sa používanie angličtiny stalo pre deti čo najprirodzenejšie.
Jednou zo zaujímavých aktivít bolo napríklad ovocno-zeleninové vyučovanie. Na hodine prvouky sme preberali učivo o plodoch. Na matematike sme sa hrali na obchod – predaj a nákup zeleniny a ovocia – samozrejme po anglicky. Deti počítali tiež numerické príklady i niektoré slovné úlohy po anglicky. Raz do týždňa sme sa stretávali na krúžku anglického jazyka. Spoločne sme si tam vyrobili ovocný šalát. Deti si opäť rozšírili slovnú zásobu – anglické názvy ovocia a zeleniny a tiež si zopakovali učivo prvouky.
Takéto hravé vyučovanie je pre deti pútavé a pomocou zážitkov si môžu učivo lepšie zapamätať.
Mgr. Miroslava Verešová

 

Metódu CLIL používame už vo všetkých triedach 1. stupňa ZŠ

Na 1. stupni ZŠ vyučujeme anglický jazyk metódou CLIL, čo znamená, že cudzí jazyk integrujeme zábavnou formou aj do iných predmetov. V 1. ročníku je to výtvarná výchova, u druhákov matematika a prvouka a v 3. a 4. ročníku sa jedná o prírodovedu.

V rámci predmetov vyučovaných CLILom sa žiaci vzdelávajú v dvoch jazykoch zároveň, takže ovládajú dané učivo nielen v materinskom jazyku, ale aj v angličtine. Rozširujú si slovnú zásobu a precvičujú vedomosti nadobudnuté na hodinách angličtiny. Metóda CLIL sa nám osvedčuje tiež ako efektívny nástroj na zvýšenie záujmu o anglický jazyk aj mimo vyučovania.

Zo skúseností vieme, že žiakom prináša veľkú výhodu v ďalšom štúdiu.

Sme radi, že naši žiaci dokážu angličtinu vnímať ako prirodzenú súčasť života.

PaedDr. B. Bobušová

 

Žiaci 1. stupňa ZŠ čítajú knihy aj v anglickom jazyku

Čitateľskú gramotnosť v anglickom jazyku rozvíjame už na 1. stupni ZŠ. Dlhší čas postupne vytvárame knižný fond s anglickou literatúrou, s ktorou následne naši žiaci pracujú na hodinách cudzieho jazyka.

Žiaci 1. a 2. ročníka väčšinou príbehy počúvajú, reprodukujú a dramatizujú. V 3. a 4. ročníku si knihy už sami čítajú a vypracovávajú rôzne úlohy, ktoré s nimi súvisia. Dôraz kladieme na správnu výslovnosť a porozumenie textu. Na záver si každý žiak pripraví malý projekt a po anglicky zreprodukuje prečítaný príbeh.

PaedDr. B. Bobušová

 

 

Naši prváci sa rozprávali so svojimi kamarátmi z Cypru po anglicky cez Skype

Tento týždeň mali žiaci 1.A veľký zážitok. So svojimi kamarátmi z Cypru mali možnosť rozprávať po anglicky cez Skype. Boli to tí prváci, ktorí nám nedávno napísali listy. Naše deti sa na tento deň veľmi tešili. Nevedeli sa dočkať, kedy svojich kamarátov uvidia. Žiaci sa predstavili, opýtali sa kamarátov na ich mená, spýtali sa ich koľko majú rokov a čo majú radi. Každá trieda tiež zaspievala anglickú pieseň. Veríme, že takýto spôsob komunikácie medzi našimi triedami nebol posledný. Z pani učiteľkami z Cypru sme sa dohodli, že budeme v anglickej komunikácii online pokračovať aj v budúcom školskom roku.
Naši žiaci nakreslili milé kresby, ktoré znázorňujú ich zážitok z rozhovoru.
                                                                  Mgr. Miroslava Verešová

Prváci z Cypru poslali našim prvákom listy

Tento mesiac mali naši prváci veľkú radosť.Kamaráti z Cypru odpovedali na listy, ktoré im oni nedávno poslali. Každý žiak dostal list, v ktorom bolo písané v gréckom jazyku aj v anglickom jazyku. Listy boli doplnené milými ilustráciami.
Deti sa týmto spôsobom znovu presvedčili o tom, že vyučovanie angličtiny je pre nich veľmi dôležité. Lebo listom v gréckom jazyku vôbec nerozumeli.
Mgr. Miroslava Verešová

Metóda CLIL priviedla do našej školy pedagógov z Cypru

V prvý májový týždeň sme v našej škole privítali dve panie učiteľky z Cyperskej republiky, ktoré prejavili záujem o naše skúsenosti s využívaním metódy CLIL. Keďže sa CLILu venujeme už siedmy rok, radi sme súhlasili s ich stážou.

Komunikačným jazykom bola, samozrejme, angličtina. Jednotlivé vyučovacie hodiny sme pripravili tak, aby sme im mohli ukázať rôzne aktivity, ktoré sú efektívne pri učení sa cudzieho jazyka.

Hodiny prebiehali v slovenčine a angličtine, no vďaka ich prítomnosti sme sa mohli zoznámiť dokonca aj s cyperskou gréčtinou. V treťom ročníku sme sa venovali takým témam, ako napr. jedlo, zvieratá či geometrické tvary. V prírodovede u štvrtákov sme v troch jazykoch preberali stavovce a bezstavovce, dokonalú premenu hmyzu ale i živočíchy žijúce na súši. Na hodine geografie v piatom ročníku sa deti prostredníctvom zaujímavej prezentácie v angličtine dozvedeli veľa o Cypre, jeho histórii, politickej situácii, prírodných podmienkach a kultúrnych pamiatkach. Zatancovali si typický grécky tanec a ochutnali tradičné cyperské dobroty. My sme zas našim hosťom predstaviliSlovensko i prievidzský región, našu históriu a tradície. A ochutnať mohli aj typické slovenské produkty.

Táto návšteva bola pre nás všetkých naozaj obohacujúca. Žiaci sa opäť raz mohli presvedčiť, že znalosť cudzích jazykov im skutočne otvára dvere k novým priateľom a pomáha im správnejšie chápať rozmanitosť sveta.

PaedDr. B. Bobušová

Naše sedemročné skúsenosti s vyučovaním pomocou metódy CLIL sme odovzdali vyučujúcim z Cypru.

Prvý májový týždeň nás v škole v rámci projektu ERAZMUS+ navštívili dve pani učiteľky 1. stupňa základnej školy, ktoré učia na Cypre.

Výber našej školy nebol náhodný. Spomínané vyučujúce plánujú začať využívať metódu CLIL vo vyučovaní. Naše skúsenosti s touto metódou, ktoré sme získali počas siedmich rokov jej aktívneho využívania, boli pre učiteľky veľmi prínosné. Boli nám vďačné, že sme im poskytli cenné rady a nápady, ktoré využijú pri práci so svojimi žiakmi na Cypre. Zúčastnili sa vyučovacích hodín matematiky, prvouky, prírodovedy i anglického jazyka.

Táto návšteva bola prínosná tiež pre našich žiakov. Mali možnosť komunikovať s učiteľkami v anglickom jazyku a tak sa presvedčiť v reálnej situácii aké je vyučovanie angličtiny pre nich potrebné. Takáto komunikácia je silnou motiváciou pre žiakov. Získali aj informácie o Cypre.

Keďže učiteľky na Cypre vyučujú žiakov 1. a 2. ročníka základnej školy, až 5 vyučovacích hodín navštívili triedu 1. A. V tomto týždni sa trieda učila pomocou rozprávky Popoluška, ktorá nás sprevádzala na hodinách matematiky, prvouky aj angličtiny. Žiaci si v nej rozšírili slovnú zásobu, na matematike ju využívali napr. v slovných úlohách, pri názornom vyučovaní sčítania a odčítania… Žiaci sa učili pomocou dramatizácie. V prvouke zase zvieratá z rozprávky využili v téme Živočíchy. Výsledkom našej práce bol aj projekt o potrave živočíchov. Bol vyrobený z fazule, hrachu, šošovice a pod., ktoré Popoluška v rozprávke musela roztriediť.

Naši prváci napísali prvákom z Cypru listy v anglickom jazyku, ktoré doplnili milými ilustráciami. Tešia sa na odpovede od svojich nových cyperských kamarátov. Plánujeme tiež komunikáciu medzi žiakmi cez Skype.

Mgr. Miroslava Verešová

Návšteva z Cypru cez projekt Erasmus+

Prvý májový týždeň navštívili našu školu dve učiteľky zo základnej školy v Latsia, južnej štvrte mesta Nikózia, hlavného mesta Cypru. V rámci projektu Erasmus+ absolvovali hospitačnú stáž (job shadowing), počas ktorej navštívili 18 vyučovacích hodín u 4 vyučujúcich v 9 triedach základnej školy a gymnázia. Hlavnou témou boli metódy vo vyučovaní, najmä metóda CLIL a využívanie technológii. Okrem poznávania fungovania školy a školského systému na Slovensku sme sa vzájomne obohatili o poznanie kultúry Cypru a Slovenska. V triedach 5.B a sexta urobili pre žiakov krátku prezentáciu prírody a kultúry Cypru. Veľký úspech v sexte mal aj cyperský tanec, ktorý naučili žiakov.

Naša škola takýmto spôsobom pokračuje v medzinárodnej spolupráci, ktorá začala projektom Erasmus+ realizovaným v rokoch 2014-15. Veľká vďaka patrí učiteľkám B. Bobušovej, M. Verešovej a H. Pilátovej a učiteľovi M. Šimurkovi, ktorí ich prijali a pozdieľali sa so svojimi pedagogickými skúsenosťami.

 

Tvoríme jazykové portfólio

Vo  4. a 5. ročníku  na hodinách  angličtiny, prírodovedy a geografie vytvárame s deťmi jazykové portfólio.  Využívame  pri tom aj metódu CLIL a projektové vyučovanie. Veľký dôraz kladieme i  na čítanie s porozumením. Zbierku prác, ktorá je súčasťou jazykového portfólia  robíme formou lapbooku, čo je istý druh 3D knihy.

 

Európske jazykové portfólio pre 7 – 10 ročných žiakov v Slovenskej republike je dokumentom, ktorý vznikol podľa odporúčaní Rady Európy. Jeho poslaním je podporovať proces učenia sa jazykov, a to nielen na pôde školy, ale aj mimo nej, v každodennom živote žiaka.

Európske jazykové portfólio má viesť deti k tomu, aby sa zamýšľali nad tým, ako sa učia jazyky a ako pristupujú k učeniu. Portfólio slúži aj ako publikácia poskytujúca celkový pohľad na dosiahnutú úroveň jazykových a interkultúrnych kompetencií, umožňuje plánovať ciele jazykového vzdelávania do budúcna a dáva priestor na dokumentovanie dosiahnutých úspechov.

Pomáha deťom  porozumieť iným kultúram a rešpektovať druhých ľudí a veci, ktoré ich robia odlišnými.

 

Na fotografiách si môžete pozrieť niektoré detské práce.

[nggallery id=436]

 PaedDr. Bobušová

Súťaž Spelling Bee

V týždni od 20. do 24. marca 2017 sa v našej škole v rámci hodín angličtiny po prvýkrát konala súťaž Spelling Bee.

Ide o súťaž s takmer storočnou históriou, pôvodom z USA. Úlohou súťažiacich je správne spamäti vyhláskovať porotcami predčítané anglické slová alebo slovné spojenia. To, čo túto súťaž robí náročnou, je skutočnosť, že princíp – „Píš, ako počuješ!“ – je pre angličtinu neznámym pojmom. Samozrejme, žiak musí ovládať príslušné anglické názvy jednotlivých písmenabecedy (spelling).

Účastníci Spelling Bee sa museli do finále prebojovať niekoľkými vyraďovací kolami. Súťaž  bola iste kombináciou znalostí, zábavy, no i vynikajúcej koncentrácie. Rozšírila žiakom znalosť slovnej zásoby, čo nepochybne zlepšuje úroveň rozprávania i písomnéhoprejavu.

Žiaci 4. a 5. ročníka si za svoje výkony zaslúžia veľkú pochvalu.

 

4. A -1. Skupina                                      4.A – 2. Skupina

1. m. Barbara Gašparovičová                 1. m. Šimon Macho

2. m. Veronika Briestenská                       2. m. Anetka Malotová

3. m. Daniela Bobáľová                            3. m. Daniel Kurek

 

5. A                                                         5. B

1. m. Timea Bartíková                            1. m. Sophia Laluhová

2. m. Lenka Kollárová                              2. m. Dorotka Bullová

3. m. Matúš Luscoň                                  3. m. Janko Fungáč

[nggallery id=427]

PaedDr. Bobušová

Žiaci  písali listy pápežovi Františkovi

Niektorí  učitelia, žiaci a rodičia  našej školy sa  počas  jarných prázdnin zúčastnili  púte do Ríma. Pozreli si historické miesta, ktoré sú spojené s  rehoľou  piaristov. Súčasťou bola aj návšteva Vatikánu. Deti, ktoré sa nemohli výletu zúčastniť, poslali pápežovi Františkovi listy, písané v angličtine.
 [nggallery id=426]
PaedDr. Bobušová

Metóda CLIL  na 1. stupni ZŠ

V tomto roku opäť vyučujeme angličtinu aj metódou CLIL, čo znamená, že cudzí jazyk používame zábavnou formou aj v iných predmetoch. V prírodovede 4. ročníka sme ju aplikovali v téme Vesmír.…viac

Ôsmaci využívali IKT na hodinách angličtiny

Aj počas tohto školského roka sa žiaci 8.A na hodinách angličtiny zdokonaľovali vo využívaní technológií. Svoje projekty vytvárali pomocou rôznych prezentačných nástrojov (napr. glogster, prezi/ …viac

Divadlo v anglickom jazyku

V piatok 27. mája 2016 žiaci 4.B triedy zahrali žiakom 1. stupňa ZŠ divadlo s názvom Aladinova čarovná lampa v anglickom jazyku …viac

Metóda CLIL v Prírodovede

Metóda CLIL pomáha žiakom napredovať. Žiaci 4.A triedy zvládli v druhom polroku náročnú prezentáciu svojho prírodovedného projektu o zvieratách. Ich projekty boli pripravené v 3D podobe a informácie o zvieratku prednášali v slovenskom i anglickom jazyku …viac

Výroba Lapbooku – obľúbená forma projektového vyučovania

Na 1. stupni ZŠ sa snažíme využívať rôzne inovatívne metódy a formy výučby, ktoré nám pomáhajú motivovať žiakov k lepším výkonom a výsledkom. Okrem metódy CLIL je veľmi obľúbené aj projektové vyučovanie …viac

Dopisovanie v anglickom jazyku

Žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ si aj tento rok dopisujú v anglickom jazyku s rovesníkmi z Poľska z mesta Modliborzyce. K Vianociam dostal každý žiak svoj vlastný list, s ktorým pracoval na hodine AJ …viac

Metóda CLIL na 1. stupni ZŠ

V našej škole sa snažíme dať vzdelávaniu širšiu dimenziu a to aj integrovaním anglického jazyka do vyučovacieho procesu metódou CLIL, čo znamená, že cudzí jazyk používame zábavnou formou aj v iných predmetoch …viac

Krúžok anglického jazyka

Každý týždeň sa žiaci tretieho ročníka stretávali na krúžku anglického jazyka …viac

CLIL na 1. stupni ZŠ

Na 1.stupni sme aj v druhom polroku pracovali s metódou CLIL, čo znamená integrovanie anglického jazyka do iných predmetov. viac tu…

Varí nám to!

Počas Dňa otvorených dverí našej základnej školy zahrali traja siedmaci Zuzka, Terezka a Vladko známy a poučný príbeh o ľudskej vynaliezavosti a dôvtipe. Rozprávka, v ktorej sa hlavne varilo, zaznela celá v anglickom jazyku. O tom, či existuje zázračný kameň meniaci obyčajnú vodu na chutnú polievku, ale aj o tom ako sa dá doplatiť na chamtivosť a naivitu sa dozviete v tejto videonahrávke.

Projekt Erasmus +

V rámci Projektu Erasmus + som sa v dňoch 16.- 27. 2.2015 zúčastnila pozorovacej stáže v Neue Mittelschule Neulengbach v Dolnom Rakúsku (www.mittelschule-neulengbach.at ). Hlavným cieľom mojej stáže boli hospitácie na hodinách nemčiny, teda materinského jazyka danej krajiny …viac

Malý muzikál v anglickom jazyku

V rámci hodín anglického jazyka nacvičili všetci žiaci z 3. A triedy “ Malý muzikál o odvážnych prasiatkach a hladných vlkoch.
Všetky texty piesní a rozhovorov boli v angličtine a zahŕňali preberané učivo.
Muzikál bol predvedený v rámci Dňa otvorených dverí. Rodičia, starí rodičia i ostatní prítomní boli nadšení a dobre sa zabávali.
Malí herci predviedli muzikál aj ostatným žiakom 1. stupňa ZŠ – ako ukážku zábavného učenia sa angličtiny.
[nggallery id=164]
PaedDr. Bobušová

Siedmaci v projekte eTwinning alebo ako sa náš Maťko dostal do Lotyšska

Aj naša základná škola je súčasťou siete škôl, ktoré sú realizátormi projektu eTwinning. Projekt je zameraný na medzinárodné partnerstvá škôl a spoluprácu prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií …viac

Angličtinu vyučujeme metódou CLIL

Na 1. stupni ZŠ vyučujeme anglický jazyk metódou CLIL, čo znamená, že cudzí jazyk integrujeme zábavnou formou aj do iných predmetov. Vyučujeme takto Prírodovedu, Vlastivedu i Matematiku v 3. ročníku. Vyberáme pre žiakov zaujímavé témy, rozširujeme v nich angl. slovnú zásobu a tiež precvičujeme učivo, ktoré sa deti naučili na hodinách angličtiny. Snažíme sa o to, aby sa učenie cudzieho jazyka stalo príjemnou súčasťou života našich žiakov.
[nggallery id=159]
PaedDr. Bobušová

Dopisovanie žiakov 3. ročníka v AJ s rovesníkmi zo ZŠ v poľskom meste Ksawerów v Lódžskom vojvodstve

Žiaci 1. stupňa ZŠ si takouto formou precvičujú a rozširujú vedomosti z anglického jazyka. Taktiež spoznávajú kultúru inej krajiny. Tentoraz pripravili pre svojich nových kamarátov listy, v ktorých písali o sebe a aj o tom, čo ich baví. Vyrobili aj pekné vianočné pozdravy. S listami z Poľska sme pracovali na hodinách angličtiny. Deti mali z nich veľkú radosť.

[nggallery id=158]

PaedDr. Bobušová

Projekt „English with Fun“

[tabs]
[thead]
[tab class=“active“ type=“tab“ href=“#dws_first_tab24″ title=“Info“]
[tab class=““ type=“tab“ href=“#dws_tab1804320024″ title=“Vyjadrenia niektorých žiakov“]
[tab class=““ type=“tab“ href=“#dws_tab1805170224″ title=“Fotogaléria“]
[/thead][tcontents]
[tcontent class=“active“ id=“dws_first_tab24″] V týždni od  13. 1.  do 17. 1. 2014    pokračoval projekt „English with Fun“ – intenzívne vyučovanie anglického jazyka so zahraničnými lektormi. Tentoraz ho absolvovali žiaci 3. ročníka ZŠ. 

Výučba bola  primeraná  veku  i  jazykovým zručnostiam danej skupiny.Vyučovania sa zúčastnili aj niektorí rodičia a boli  opäť príjemne  prekvapení z toho, ako ich deti spolupracovali  a komunikovali  s lektormi.  Máme radosť z toho, že projekt pomáha posúvať deti dopredu.

O projekt prejavili veľký záujem aj  deti  z 2. ročníka ZŠ.   Ich vyučovanie bude  prebiehať v mesiaci  február a marec.

 PaedDr. B. Bobušová

[/tcontent]
[tcontent class=““ id=“dws_tab1804320024″]

David: Vyučovanie sa mi páčilo. Lektor Ben bol zábavný. Hovorili sme o svojich obľúbených hračkách, farbách, zvieratách a kamarátoch. Veľa sme aj súťažili. Teším sa opäť o rok.
 
Sofia: Hrali sme hry s loptičkami a s číslami. Písali a hovorili sme o svojich obľúbených veciach. Spievali sme Lianne pesničky, ktoré sme sa učili na hodinách AJ s pani učiteľkou.
 
Tobi: Súťažili sme medzi sebou a Ben nám zapisoval  body. Veľa sme sa smiali. Ben nás chválil, že sme šikovní.
 
Zoe: Bolo to zaujímavé. Dostali sme pekné odmeny.  Teším sa už teraz na budúci rok.

[/tcontent]
[tcontent class=““ id=“dws_tab1805170224″][nggallery id=61][/tcontent]
[/tcontents]
[/tabs]

Dopisovanie v anglickom jazyku

Žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ si dopisujú v anglickom jazyku s rovesníkmi z PoľskaV januári nám prišla ďalšia odpoveď. Tento raz nás deti z poľskej školy informovali o ich rodnom meste a škole. Vytvorili pekné projekty, s ktorými sme pracovali na hodinách AJ.
[nggallery id=60]
                                PaedDr. B. Bobušová

Projekt „English with Fun“

[tabs]
[thead]
[tab class=“active“ type=“tab“ href=“#dws_first_tab67″ title=“Info“]
[tab class=““ type=“tab“ href=“#dws_tab3588481667″ title=“Vyjadrenia niektorých žiakov“]
[tab class=““ type=“tab“ href=“#dws_tab3590408267″ title=“Fotogaléria“]
[/thead][tcontents]
[tcontent class=“active“ id=“dws_first_tab67″]

V týždni od 16. 12. – do 20. 12. 2013 pokračoval projekt „English with Fun“ – intenzívne vyučovanie anglického jazyka so zahraničnými lektormi.
Tentoraz si svoje vedomosti overovali a rozširovali žiaci 5. ročníka ZŠ. Žiaci si projekt veľmi pochvaľovali.
Od 13. 1. 2014 začínajú vyučovanie s lektormi žiaci 3. ročníka ZŠ.

PaedDr. B. Bobušová

[/tcontent]
[tcontent class=““ id=“dws_tab3588481667″]

Marínka: „Som veľmi šťastná, že som to mohla zažiť. Najskôr som sa bála, ale bolo to super. Zažila som Anglicko aj bez toho, aby som tam bola. Lektorka bola milá, ale aj prísna.“
 
Samko: „Najskôr som sa  bál, lebo som lektorovi nerozumel, ale potom som sa rozbehol. Veľmi mi to pomohlo a ja som sa osmelil.“
 
Jožko: „Bol to veľmi dobrý zážitok. Dozvedeli sme sa veľa o krajinách, kde sa hovorí po anglicky. Už sa nebojím hovoriť anglicky s cudzincom.Viem, že má význam učiť sa cudzí jazyk.“
 
Dávid: „Je to dobrý pocit, keď sa viem dohodnúť s cudzincom. Budem sa angličtine venovať viac. Je to pre mňa silná motivácia.“
 
Terezka: „Bol to dobre strávený čas, veľmi mi to pomohlo. Využila som všetko, čo som sa naučila na hodinách AJ. Teším sa opäť o rok.

[/tcontent]
[tcontent class=““ id=“dws_tab3590408267″][nggallery id=53][/tcontent]
[/tcontents]
[/tabs]

Projekt „English with Fun“

[tabs]
[thead]
[tab class=“active“ type=“tab“ href=“#dws_first_tab5″ title=“Info“]
[tab class=““ type=“tab“ href=“#dws_tab20975115″ title=“Vyjadrenia detí“]
[tab class=““ type=“tab“ href=“#dws_tab21147805″ title=“Fotogaléria“]
[/thead][tcontents]
[tcontent class=“active“ id=“dws_first_tab5″] Piaristická  ZŠ  začala realizovať projekt „English with Fun“ v spolupráci s jazykovou školou Laremia v Prievidzi.  Ide o intenzívne vyučovanie anglického jazyka so zahraničnými lektormi, ktorých nám poskytla už spomínaná jazyková škola.  Cieľom projektu je  priblížiť žiakom cudzí jazyk  v prirodzenej podobe, vyskúšať  si už nadobudnuté  vedomosti, učiť sa tolerantnosti k ľuďom z iného prostredia  a  motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu. V týždni   od 9. 12.  –  do  13. 12.  absolvovali  žiaci  4. ročníka –  10 hodín  so zahraničným lektorom, každý deň 4. a 5. vyučovaciu hodinu.  Výučba bola  primeraná  veku  i  jazykovým zručnostiam danej skupiny. Vyučovania sa zúčastnili aj niektorí rodičia a boli príjemne  prekvapení z toho, ako ich deti spolupracovali  a komunikovali  s lektormi.  Máme radosť z ich odvahy a dobrej prípravy. Od 16. 12. začína vyučovanie pre žiakov 5. ročníka! Pre rodičov zúčastnených detí je vyučovanie otvorené  a vstup možný  na začiatku  hodiny. 

PaedDr. B. Bobušová

[/tcontent] 
[tcontent class=““ id=“dws_tab20975115″] „Keď nám v škole oznámili, že môžeme stráviť celý týždeň s anglickým lektorom , hneď som sa prihlásila. Skúsila som to a neoľutovala som. Využila som všetko, čo sme sa učili na hodinách angličtiny.  Naučila   som sa aj ďalšie nové vety. Máme príjemného lektora Bena.  Som veľmi rada, že som tam mohla byť.“ – Anička „Náš lektor Ben je zábavný. Žije pri Londýne. Naučila som sa nové veci. Dúfam, že príde aj na budúci rok.“- Betka a Kristínka “ Naša lektorka Lianne je šikovná. Prišla z Írska. Ak sme niečo nerozumeli, napísala nám to na tabuľu, alebo nám to zahrala.“ – Simonka „Opakovali sme si frázy –  Ja viem…, ja mám…, ja som…, hrali sme sa hry, vyrábali sme projekty o zvieratách a rozprávali sme sa o nich.“ – Timea a Majko [/tcontent] 
[tcontent class=““ id=“dws_tab21147805″][nggallery id=45][/tcontent]
[/tcontents]
[/tabs]

Projekt “English with Fun”

Vážení rodičia, Piaristická  ZŠ  začína realizovať projekt “English with Fun” v spolupráci s jazykovou školou  Laremia v Prievidzi.  Ide o intenzívne vyučovanie anglického jazyka so zahraničnými lektormi, ktorých nám poskytla už spomínaná  jazyková škola. Cieľom projektu je  priblížiť žiakom cudzí jazyk  v jeho prirodzenej podobe, vyskúšať  si už nadobudnuté  vedomosti, učiť sa tolerantnosti k ľuďom z iného prostredia a  motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu. Do projektu sa zapoja  žiaci 3., 4. a 5. ročníka ZŠ. Budú rozdelení do skupín po 10 detí. Výučba bude primeraná deťom danej vekovej kategórie. Deti absolvujú počas jedného týždňa 10 hodín so zahraničným lektorom, každý deň to bude 4. a 5. vyučovaciu hodinu.  Termíny:

  • žiaci 4. ročníka od 9. 12.  –  do 13. 12. 2013
  • žiaci 5. ročníka od 16. 12. –  do 20. 12. 2013
  • žiaci 3. ročníka   –  v januári 2014

Pre rodičov zúčastnených detí je vyučovanie otvorené  a vstup možný  na začiatku hodiny.

Anglický jazyk učíme pomocou metódy CLIL

(Content and Language Integrated Learning). Naša škola sa snaží poskytovať kvalitné vzdelávanie podľa štandardov platných pre slovenské školy, zároveň však chce dať vzdelávaniu širšiu dimenziu integrovaním anglického jazyka do vyučovacieho procesu metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL. Metóda CLIL sa používa v zahraničí už viac ako 30 rokov. …viac

Medzinárodná spolupráca

Dopisovanie žiakov 3. a 4. ročníka v anglickom jazyku s rovesníkmi zo ZŠ v poľskom meste Ksawerów v Lódžskom vojvodstve. Žiaci našej školy si takouto formou precvičujú vedomosti z anglického jazyka a rozširujú svoje vedomosti o kultúre inej krajiny. Dopisujú si vo vopred určených intervaloch o dohodnutých témach primeraných pre žiakov 1. stupňa ZŠ (predstavovanie sa, kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti rodnej krajiny, mesto, v ktorom žijem a jeho história, moja škola, tradície, prežívanie sviatkov – Vianoce, Veľká noc, obľúbené jedlá, záľuby a pod.) …viac

Zahraničné jazykové pobyty pre pedagógov

V našej základnej škole pracujú učitelia anglického a nemeckého jazyka, ktorí absolvovali jazykové pobyty vo viacerých mestách Veľkej Británie a Nemecka. …viac