fbpx

Školský špeciálny pedagóg

Milí rodičia a žiaci, kolegovia,

aktuálny školský rok 2020/2021 Vám budú k dispozícii dvaja špeciálni pedagógovia:

pre MŠ a 1. stupeň ZŠ – Mgr. Beáta Jamrišková, beata.jamriskova@piaristi-pd.sk

pre 2. stupeň ZŠ – Mgr. Terézia Grešnerová, terezia.gresnerova@piaristi-pd.sk

 

Kontaktovať nás môžete cez e-mail, Edupage a osobne počas konzultačných hodín v kancelárii odborného poradenstva (1. poschodie č. dv. 52).

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 

Školský špeciálny pedagóg – hlavné úlohy:

vo vzťahu k deťom

 • práca so žiakmi so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • individuálna práca so začlenenými žiakmi, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • skríning a preventívne programy v materskej škole

vo vzťahu k rodičom 

 • individuálne konzultácie, poradenstvo
 • tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • možnosť zapožičania odbornej literatúry a časopisov

vo vzťahu k pedagógom 

 • konzultácie
 • pozorovanie a diagnostika problémových žiakov
 • tvorba a kontrola výchovno-vzdelávacích programov
 • spolupráca s poradenskými zariadeniami a inými odborníkmi
 • možnosť zapožičania odbornej literatúry a časopisov

Poruchy učenia

DYSLEXIA

 • porucha osvojovania čitateľských zručností
 • špecifická neschopnosť osvojiť si čítanie pri bežných výučbových podmienkach, primeranom potenciáli dieťaťa a normálnej sociokultúrnej príležitosti (Matejček, 1998)

Porucha sa prejavuje v základných znakoch čitateľského výkonu:

 • rýchlosť (pomalé tempo – “lúštenie” písmen a hláskovanie alebo naopak zbrklé čítanie a domýšľanie slov)
 • správnosť (najčastejšie sú to zámeny graficky podobných písmen b/d, m/n, e/a a pod.; zvukovo podobných hlások č/c, s/z a pod., ale aj vynechávanie a vsúvanie grafém/slabík do slov)
 • technika čítania (patrí sem aj tzv. dvojité čítanie – dieťa si prečíta slovo najskôr potichu po hláskach, slabikách, prípadne celé slovo a potom ho prečíta ešte raz nahlas /pri výučbe analyticko-syntetickou metódou/)
 • porozumenie čítaného textu (je závislé od predchádzajúcich faktorov, predpokladá dekódovanie, syntézu písmen v slove a odhalenie obsahu prečítaného slova)

DYSGRAFIA

 • porucha osvojovania písania
 • je porucha písania, ktorá postihuje grafickú stránku písomného prejavu, t. j. čitateľnosť a úpravu

Porucha sa prejavuje v nasledujúcich oblastiach:

 • ťažkosti pri zapamätávaní tvarov písmen, ťažkosti pri ich napodobňovaní
 • písmo je príliš veľké, malé, často nečitateľné
 • dieťa často škrtá, prepisuje písmená
 • písomný prejav je neupravený
 • pomalé tempo pri písaní
 • písomný výkon vyžaduje neúmerne veľa energie, vytrvalosti a času
 • kŕčovité držanie písacích potrieb

DYSORTOGRAFIA

 • porucha osvojovania pravopisu
 • neschopnosť osvojiť si pravopis pri normálnom intelekte dieťaťa, primeranej sociokultúrnej a emocionálnej príležitosti a štandardných výučbových postupoch pedagóga

Špecifické dysortografické chyby:

 • rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások
 • rozlišovanie slabík dy-di, ty-ti, ny-ni
 • rozlišovanie sykaviek
 • vynechávanie, pridávanie, zamieňanie písmen
 • nerozlišovanie hraníc slov pri písaní (spájanie slov, predložiek so slovami, nerozlišovanie začiatku a konca vety)
 • nedodržiavanie alebo nesprávne umiestňovanie diakritiky (bodky, čiarky, dĺžne)

DYSKALKÚLIA

 • porucha osvojovania matematických schopností
 • ide o poruchu matematických schopností, ktorá postihuje manipuláciu s číslami, číselné operácie, matematické predstavy a geometriu.

Niektoré ťažkosti, ktoré zdoláva dieťa s dyskalkúliou:

 • nepochopenie pojmu číslo
 • neschopnosť pamätať si, čítať a písať čísla
 • nedostatočná predstavivosť číselného radu, neschopnosť v ňom pokračovať
 • neschopnosť pamätať si vzorce a pravidlá a uplatňovať ich pri riešení úloh
 • problém v počítaní s prechodom cez desiatku
 • zamieňanie podobných čísel
 • zamieňanie poradia čísel
 • zamieňanie matematických operácii a pojmov
 • problémy s rysovaním

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou

 • vývinová porucha charakteristická neprimeraným stupňom pozornosti, hyperaktivity a impulzivity vzhľadom k veku dieťaťa. Problémy sú často spojené s neschopnosťou dodržiavať pravidlá správania a vykonávať opakovane dlhšiu dobu určité pracovné výkony

Tri základné príznaky:

 • porucha pozornosti
 • impulzivita
 • hyperaktivita

ADD – porucha pozornosti

 • prejavuje sa nedostatočnou kontrolou pozornosti a vývinovým oneskorením vo všetkých zložkách pozornosti, predovšetkým schopnosti udržať pozornosť žiaducim smerom počas určitého času.

Poruchy v jednotlivých zložkách pozornosti sa môžu prejaviť ako:

 • slabá koncentrácia pozornosti, ktorú je možné ľahko narušiť pôsobením akýchkoľvek podnetov (vonkajších i vnútorných)
 • tenacita pozornosti, t. j. dĺžka sústredenia je príliš krátka
 • distribúcia, t. j. rozsah pozornosti, je príliš malý. Takéto deti sú schopné vnímať iba malé množstvo informácií, nedokážu venovať pozornosť komplexnejšej situácii, uvedomujú si iba niektoré z celkového súhrnu podnetov
 • schopnosť prenášať pozornosť podľa potreby je znížená, pozornosť je málo adaptabilná, ťažko sa prispôsobujú zmene činnosti
 • selektivita, výberovosť je oslabená. Pozornosť týchto detí býva často nevýberová, nedokážu sa zamerať iba na podstatné znaky situácie. Znamená to, že dieťa venuje pozornosť všetkému, čo jeho zmysly zachytávajú.

Použitá literatúra:
ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Specifické poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha: Portál, 2003.
ISBN 80-7178-800-7.
JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H.: Dyslexie. Metody reedukace specifických poruch učení. Nakladatelství D+H, Praha 2004.
JUCOVIČOVÁ D., ŽÁČKOVÁ H.: Dysgrafie. Metody reedukace specifických poruch učení. Nakladatelství D+H. Praha 2005.
KOLEKTÍV AUTOROV: Vzdelávanie detí s poruchami učenia pozornosti, Západoslovenské tlačiarne Skalica, s. r. o., 2008.
ISBN 978-80-89182-25-1