Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Milí rodičia a žiaci, kolegovia, počas prerušenia vyučovania v školách Vám ponúkame konzultačné „telefonáty“ so školským špeciálnym pedagógom Mgr. Anežkou Kútikovou.
K dispozícii Vám bude počas pracovných dní na t. č. 0915 464 250:

PONDELOK – v čase od 9:00 – 11:00 a od 15:00 – 17:00

UTOROK – v čase od 9:00 – 11:00 a od 15:00 – 17:00

STREDA – v čase od 9:00 – 11:00 a od 15:00 – 17:00

ŠTVRTOK – v čase od 9:00 – 11:00 a od 15:00 – 17:00

PIATOK – v čase od 9:00 – 11:00 a od 15:00 – 17:00

I naďalej Vám bude k dispozícii i cez EduPage a e-mail: anezka.kutikova@piaristi-pd.sk

Do pozornosti Vám dávame i ponuku Výskumného ústavu detskej psychológie a patapsychológie: Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, je dostupná samostatná telefonická linka 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9:30 h do 14:30 h) a taktiež nonstop podpora prostredníctvom e-mailu koronavirus@vudpap.sk. Bezplatná telefonická zelená linka 0800 864 833 (pracovné dni od 9:00 do 18:00) je k dispozícii nielen rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálnopedagogickú intervenciu.

 

Pripájame užitočné linky:

https://vudpap.sk/

https://www.ucimenadialku.sk/zdroje/

https://www.skolskyportal.sk/activity-types/svvp?fbclid=IwAR1EZLiYdxRzqBkjuM-u1gQOdmJvpGSMI0y09pDCwVRWiQFqIipRv2HQIuk

http://www.nadaciajt.sk/-mimoriadny-grant-v-suvislosti-s-koronavirusom–k46.html?fbclid=IwAR1DuJ6NWgEpl5KSfJMQUqmXMfaNq57-edQOocxD8KFWYVV6nX_v2Jn7pwk

 

V čase „učenia z domu“ Vám, milí žiaci, pripravujem i nové pomôcky do našej učebne „Žabka“.
Teším sa opäť na stretnutie z očí do očí 😄
Zostaňte doma, spolu to zvládneme!

 

10 rád ako sa s ratolesťami učiť bez ujmy na zdraví všetkých zúčastnených

 

AKO SA UČIŤ s PRVÁKMI a DEŤMI  s „DYS“ počas KORONAIZOLÁCIE

 

 1. Uzavrime s deťmi zmluvu: Kedy sa začíname učiť? Ako dlho? Kde sa budeme učiť?
 2. Jeden predmet sa učíme maximálne 20 minút.
 3. Buďme trpezliví a tolerantní, nevyžadujme dokonalosť optikou nášho dospeláckeho sveta.
 4. Neučte sa ak ste nervózni, vy alebo vaše dieťa. Choďte radšej skákať, behať, variť, žonglovať s vajíčkami atď.
 5. Po 18:00 sa neučíme /ani po vyhlásení národnej ceny pre najpracovitejšieho rodiča/.
 6. Učenie premeňte na hru. Zabávajte sa, striedajte činnosti, buďte kreatívni a usmievajte sa pri tom.
 7. Nefrfleme, neprevraciame očami a nekritizujeme školský systém pred deťmi nahlas.
 8. Chváľte deti, chváľte seba, chváľte sa navzájom.
 9. Neberte to všetko až tak vážne, aj tak budete pre svoje deti tými najväčšími učiteľmi po celý život.

Odhoďme staré zlozvyky kritizovania a neustáleho sťažovania sa na niekoho alebo niečo. Skúsme spolupracovať s pedagógmi – robíme to pre deti.

Svetlana Síthová

 

Školský špeciálny pedagóg – hlavné úlohy:

vo vzťahu k deťom

 • práca so žiakmi so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • individuálna práca so začlenenými žiakmi, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • skríning a preventívne programy v materskej škole

vo vzťahu k rodičom 

 • individuálne konzultácie, poradenstvo
 • tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • možnosť zapožičania odbornej literatúry a časopisov

vo vzťahu k pedagógom 

 • konzultácie
 • pozorovanie a diagnostika problémových žiakov
 • tvorba a kontrola výchovno-vzdelávacích programov
 • spolupráca s poradenskými zariadeniami a inými odborníkmi
 • možnosť zapožičania odbornej literatúry a časopisov

Poruchy učenia

DYSLEXIA

 • porucha osvojovania čitateľských zručností
 • špecifická neschopnosť osvojiť si čítanie pri bežných výučbových podmienkach, primeranom potenciáli dieťaťa a normálnej sociokultúrnej príležitosti (Matejček, 1998)

Porucha sa prejavuje v základných znakoch čitateľského výkonu:

 • rýchlosť (pomalé tempo – “lúštenie” písmen a hláskovanie alebo naopak zbrklé čítanie a domýšľanie slov)
 • správnosť (najčastejšie sú to zámeny graficky podobných písmen b/d, m/n, e/a a pod.; zvukovo podobných hlások č/c, s/z a pod., ale aj vynechávanie a vsúvanie grafém/slabík do slov)
 • technika čítania (patrí sem aj tzv. dvojité čítanie – dieťa si prečíta slovo najskôr potichu po hláskach, slabikách, prípadne celé slovo a potom ho prečíta ešte raz nahlas /pri výučbe analyticko-syntetickou metódou/)
 • porozumenie čítaného textu (je závislé od predchádzajúcich faktorov, predpokladá dekódovanie, syntézu písmen v slove a odhalenie obsahu prečítaného slova)

DYSGRAFIA

 • porucha osvojovania písania
 • je porucha písania, ktorá postihuje grafickú stránku písomného prejavu, t. j. čitateľnosť a úpravu

Porucha sa prejavuje v nasledujúcich oblastiach:

 • ťažkosti pri zapamätávaní tvarov písmen, ťažkosti pri ich napodobňovaní
 • písmo je príliš veľké, malé, často nečitateľné
 • dieťa často škrtá, prepisuje písmená
 • písomný prejav je neupravený
 • pomalé tempo pri písaní
 • písomný výkon vyžaduje neúmerne veľa energie, vytrvalosti a času
 • kŕčovité držanie písacích potrieb

DYSORTOGRAFIA

 • porucha osvojovania pravopisu
 • neschopnosť osvojiť si pravopis pri normálnom intelekte dieťaťa, primeranej sociokultúrnej a emocionálnej príležitosti a štandardných výučbových postupoch pedagóga

Špecifické dysortografické chyby:

 • rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások
 • rozlišovanie slabík dy-di, ty-ti, ny-ni
 • rozlišovanie sykaviek
 • vynechávanie, pridávanie, zamieňanie písmen
 • nerozlišovanie hraníc slov pri písaní (spájanie slov, predložiek so slovami, nerozlišovanie začiatku a konca vety)
 • nedodržiavanie alebo nesprávne umiestňovanie diakritiky (bodky, čiarky, dĺžne)

DYSKALKÚLIA

 • porucha osvojovania matematických schopností
 • ide o poruchu matematických schopností, ktorá postihuje manipuláciu s číslami, číselné operácie, matematické predstavy a geometriu.

Niektoré ťažkosti, ktoré zdoláva dieťa s dyskalkúliou:

 • nepochopenie pojmu číslo
 • neschopnosť pamätať si, čítať a písať čísla
 • nedostatočná predstavivosť číselného radu, neschopnosť v ňom pokračovať
 • neschopnosť pamätať si vzorce a pravidlá a uplatňovať ich pri riešení úloh
 • problém v počítaní s prechodom cez desiatku
 • zamieňanie podobných čísel
 • zamieňanie poradia čísel
 • zamieňanie matematických operácii a pojmov
 • problémy s rysovaním

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou

 • vývinová porucha charakteristická neprimeraným stupňom pozornosti, hyperaktivity a impulzivity vzhľadom k veku dieťaťa. Problémy sú často spojené s neschopnosťou dodržiavať pravidlá správania a vykonávať opakovane dlhšiu dobu určité pracovné výkony

Tri základné príznaky:

 • porucha pozornosti
 • impulzivita
 • hyperaktivita

ADD – porucha pozornosti

 • prejavuje sa nedostatočnou kontrolou pozornosti a vývinovým oneskorením vo všetkých zložkách pozornosti, predovšetkým schopnosti udržať pozornosť žiaducim smerom počas určitého času.

Poruchy v jednotlivých zložkách pozornosti sa môžu prejaviť ako:

 • slabá koncentrácia pozornosti, ktorú je možné ľahko narušiť pôsobením akýchkoľvek podnetov (vonkajších i vnútorných)
 • tenacita pozornosti, t. j. dĺžka sústredenia je príliš krátka
 • distribúcia, t. j. rozsah pozornosti, je príliš malý. Takéto deti sú schopné vnímať iba malé množstvo informácií, nedokážu venovať pozornosť komplexnejšej situácii, uvedomujú si iba niektoré z celkového súhrnu podnetov
 • schopnosť prenášať pozornosť podľa potreby je znížená, pozornosť je málo adaptabilná, ťažko sa prispôsobujú zmene činnosti
 • selektivita, výberovosť je oslabená. Pozornosť týchto detí býva často nevýberová, nedokážu sa zamerať iba na podstatné znaky situácie. Znamená to, že dieťa venuje pozornosť všetkému, čo jeho zmysly zachytávajú.

Použitá literatúra:
ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Specifické poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha: Portál, 2003.
ISBN 80-7178-800-7.
JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H.: Dyslexie. Metody reedukace specifických poruch učení. Nakladatelství D+H, Praha 2004.
JUCOVIČOVÁ D., ŽÁČKOVÁ H.: Dysgrafie. Metody reedukace specifických poruch učení. Nakladatelství D+H. Praha 2005.
KOLEKTÍV AUTOROV: Vzdelávanie detí s poruchami učenia pozornosti, Západoslovenské tlačiarne Skalica, s. r. o., 2008.
ISBN 978-80-89182-25-1