fbpx

Tvoríme jazykové portfólio

Vo  4. a 5. ročníku  na hodinách  angličtiny, prírodovedy a geografie vytvárame s deťmi jazykové portfólio.  Využívame  pri tom aj metódu CLIL a projektové vyučovanie. Veľký dôraz kladieme i  na čítanie s porozumením. Zbierku prác, ktorá je súčasťou jazykového portfólia  robíme formou lapbooku, čo je istý druh 3D knihy.

 

Európske jazykové portfólio pre 7 – 10 ročných žiakov v Slovenskej republike je dokumentom, ktorý vznikol podľa odporúčaní Rady Európy. Jeho poslaním je podporovať proces učenia sa jazykov, a to nielen na pôde školy, ale aj mimo nej, v každodennom živote žiaka.

Európske jazykové portfólio má viesť deti k tomu, aby sa zamýšľali nad tým, ako sa učia jazyky a ako pristupujú k učeniu. Portfólio slúži aj ako publikácia poskytujúca celkový pohľad na dosiahnutú úroveň jazykových a interkultúrnych kompetencií, umožňuje plánovať ciele jazykového vzdelávania do budúcna a dáva priestor na dokumentovanie dosiahnutých úspechov.

Pomáha deťom  porozumieť iným kultúram a rešpektovať druhých ľudí a veci, ktoré ich robia odlišnými.

 

Na fotografiách si môžete pozrieť niektoré detské práce.

[nggallery id=436]

 PaedDr. Bobušová