fbpx

Metódu CLIL používame už vo všetkých triedach 1. stupňa ZŠ

Na 1. stupni ZŠ vyučujeme anglický jazyk metódou CLIL, čo znamená, že cudzí jazyk integrujeme zábavnou formou aj do iných predmetov. V 1. ročníku je to výtvarná výchova, u druhákov matematika a prvouka a v 3. a 4. ročníku sa jedná o prírodovedu.

V rámci predmetov vyučovaných CLILom sa žiaci vzdelávajú v dvoch jazykoch zároveň, takže ovládajú dané učivo nielen v materinskom jazyku, ale aj v angličtine. Rozširujú si slovnú zásobu a precvičujú vedomosti nadobudnuté na hodinách angličtiny. Metóda CLIL sa nám osvedčuje tiež ako efektívny nástroj na zvýšenie záujmu o anglický jazyk aj mimo vyučovania.

Zo skúseností vieme, že žiakom prináša veľkú výhodu v ďalšom štúdiu.

Sme radi, že naši žiaci dokážu angličtinu vnímať ako prirodzenú súčasť života.

PaedDr. B. Bobušová