fbpx

Facebook a vzdelávanie

Facebook a vzdelávanie

Pokrok nezastavíš… tak sa vraví a je to pravda. Aj v digitálnom svete moderných médií. Dnes sú fenoménom sociálne siete a mnohí ich využívame. Hlavne na komunikáciu či zábavu. Nuž, tá komunikácia je niekedy potrebná (napr. s rodinou), často však aj zbytočná či škodlivá (četovanie mladých na pochybných stránkach s cudzími ľuďmi). Ako narábať so sieťami, aby boli „dobrými sluhami a nie zlými pánmi“ (nášho času či psychiky) ?

To je otázka dneška a každý by si ju mal nielen uvedomiť, ale i zodpovedať. Na tomto mieste sa chcem venovať jednému fenoménu, ktorý sa v súvislosti so sociálnymi sieťami nespomína skoro nikdy. A pritom môže byť dôležitý – aj pre mladých, študentov. Je to fenomén využívania sociálnych sietí – konkrétne FACEBOOKU – pri vzdelávaní a vyučovaní. Na Slovensku je to téma málo diskutovaná, ale v západnej Európe či severnej Amerike sa ňou zaoberajú viacerí bádatelia v oblasti pedagogiky. FACEBOOK sa dá využiť ako pomocný prostriedok pri (samo)vzdelávaní či výučbe. Na základe informácií i skúseností ponúkam pár tipov. Pre dospelých, ale i študentov. Kto má záujem, nech číta riadky ďalej…

FACEBOOK ponúka vzájomne prepojené potenciálne výhody : (1) vytvorenie zmyslu pre komunitu a podpora spolupráce, (2) zlepšenie komunikácie medzi profesormi a študentmi, (3) rozvoj počítačovej gramotnosti a jazykových zručností, (4) začlenenie súčasnej kultúry študentov do vzdelávania, (5) učenie sa slušnej, asertívnej komunikácii s druhými ľuďmi (napr. na diskusiách), (6) rozvíjanie medzipredmetových súvislostí (napr. geografia – angličtina; mnohé stránky/profily/skupiny sú cudzojazyčné, takže ich sledovateľ si osvojuje, precvičuje aj cudzí jazyk). Facebook je obzvlášť vhodný na zdieľanie a diskusiu o aktuálnom dianí. Tieto výhody neznamenajú, že Facebook by sa mal používať primárne na poskytovanie obsahu, ale mohol by sa použiť doplnkovo na podporu reflexie študentov o obsahu poskytovanom prostredníctvom iných vyučovacích metód.

Na čo sa dá využiť ?

Uverejňujte udalosti

Poskytnite odkazy na dôležité dokumenty; umožnite komentovať vzdelávaciu problematiku, odpovedať na prípadné otázky študentov ( často v škole na to nie je čas, resp. človek si na niečo – čo by sa chcel spýtať – spomenie až doma…)

… Požiadajte o informácie : Namiesto dôvery vo Wikipédiu sa spýtajte ľudí na Facebooku. Jedna učiteľka v USA požiadala rodičov, aby preskúmali semená a získala informácie o najväčšom semene na svete podľa Guinessovej knihy rekordov.

… Navštevujte vzdialené prednášky : Pomocou Facebooku si môžete naladiť vzdialené prednášky a prezentácie z celého sveta.

Zdieľajte zaujímavé vzdelávacie informácie ako zdroj pre prezentácie, referáty ( samozrejme z dôveryhodného zdroja/statusu; prípadne si info overte min. v ďalších dvoch iných zdrojoch)

… Múzeá a ďalšie : Pomôžte svojim študentom sledovať miestne a medzinárodné múzeá, umelecké galérie, výstavy a ďalšie, aby sa mohli lepšie učiť na Facebooku.

Inšpiratívne osobnosti / stránky : Pomôžte študentom sledovať inšpiratívne osobnosti z oblasti vedy, politiky, verejného života. Z ich statusov môžu čerpať informácie, napr. aj pre prácu na hodinách v škole, pri príprave jednoduchých referátov.

… Prieskum z prvej ruky : Študenti sa môžu spojiť s rodinnými príslušníkmi pri úlohách týkajúcich sa genealógie, diskutovať o problémoch s miestnymi osobnosťami a podobne prostredníctvom Facebooku.

… Sledujte politikov : Ak vaša trieda študuje aktuálne voľby, použite Facebook na sledovanie politikov na miestnej, štátnej a národnej úrovni. Môžete dokonca požiadať študentov, aby komunikovali s kandidátmi, uverejňovali otázky a získavali spätnú väzbu.

… Učebné hry : Na Facebooku je veľa hier a mnohé z nich sú skutočne vzdelávacie.

… Verejné hlasovanie : Študenti môžu skúmať a klásť otázky priateľom a rodinným príslušníkom jednoduchým kladením otázok na Facebooku.

… Aplikácie : Kartičky, kurzy a ďalšie ponúkajú jednoduché spôsoby, ako si osvojiť a vytvoriť vzdelávacie nástroje vo vašej triede.

… Postavte sa v ústrety výzve : Ako trieda sa môžete zapojiť do výziev zverejnených vzdelávacími centrami, spoločnosťami a ďalšími.

… Recenzie kníh : Požiadajte študentov, aby zamierili na Facebook a skontrolovali a nahlásili knihy, ktoré ste im v triede pridelili, a podelili sa o to, čo sa naučili so zvyškom triedy.

Príklad 1 (hodina OBN) : článok s názvom : Zákaz nedeľného predaja na portáli POSTOJ; žiaci sami alebo za pomoci učiteľa na hodine si prečítajú článok, analyzujú ho (napr. metódou čítania s porozumením 3-2-1); v diskusii pod článkom na FACEBOOK stránke POSTOJA hľadajú argumenty PRE a PROTI myšlienke zakázať predaj v nedeľu.

Príklad 2 (využiteľné pri vyučovaní psychológie, občianskej náuky, etiky) : Článok s názvom : Výchovná poradňa – Ako reagovať, keď vás začne kritizovať teenager ?; rozbor témy medzigeneračných a rodinných vzťahov; v diskusii pod článkom môžu jednotlivo či v skupinkách hľadať a triediť názory na problém

Príklad 3 (výučba dejepisu) : Článok s názvom : Vizionár, ktorý prispel k formovaniu slovenskej štátnosti; na profile EDUARD CHMELÁR; status o výročí narodenia Štefana Marka Daxnera; možno rozobrať metódou čítania s porozumením, vytvoriť o osobnosti poster a pod.

Príklad 4 ( náboženstvo, OBN, psychológia) : téma KOMUNIKÁCIA; rozdiely medzi asertívnou a agresívnou komunikáciou; vybraný status o kontroverznej osobnosti – téme; žiaci za pomoci učiteľa analyzujú vyjadrenia diskutujúcich a rozdeľujú ich na agresívne, asertívne; sami sa môžu do diskusie zapojiť asertívnym spôsobom…

Príklad 5 (geografia, biológia) : téma Odlesňovanie, ničenie pralesa a prírody; stránka DEMOGRAPHY – THE STUDY OF HUMAN POPULATION AND SOCIETY; na stránke je napr. príspevok o príčinách odlesňovania v juhoamerickom Peru; úloha : analyzovať obrázok a určiť príčiny odlesňovania, nájsť možné riešenia.

Príklad 6 (dejepis) ; FB stránka HISTORY FOR FUN; ponúka viacero historických karikatúr; úloha : rozobrať karikatúru a vysvetliť historické súvislosti.

Príklad 7 (dejepis, vlastiveda, regionálna história); FB stránka PRIEVIDZA NA STARÝCH POHĽADNICIACH; ponúka množstvo historických fotografií mesta na rozbor, vytvorenie posteru, referátu…

Príklad 8 (angličtina, geografia);

úloha : pracujte s obrázkom na FB skupine, pomenujte v slovenčine jednotlivé časti krajiny, rozdeľte ich na prírodné a človekom vytvorené; obrázok TU :

https://www.facebook.com/natgeomaps/photos/10160464987972910

úloha 2 : pracujte s obrázkom a odpovedzte : Čo mapa znázorňuje ? / Vysvetli termíny „megality“ ! / Identifikujte krajiny, kde sa nachádzajú uvedené stavby ! / Ktorá z týchto stavieb leží a) najsevernejšie, b) najjužnejšie , c) najzápadnejšie ? / Spracujte krátky referát o jednej z vybraných stavieb !; mapa TU : https://www.facebook.com/natgeomaps/photos/10160428558517910

Hľadajte a získavajte zaujímavé vzdelávacie informácie za pomoci FB. Ide to !

Zaujímavé Facebookové stránky (verejné skupiny) využiteľné pri (samo)vzdelávaní, výučbe, získavaní nových informácií… v zátvorke krátke info o obsahu/zameraní stránky :

Juraj Draxler ( osobný profil : verejné dianie, školstvo, pedagogika, politika, kvalitné a argumentačne silné analýzy)

Eduard Chmelár ( osobný profil : verejné dianie, politika, história, slovenská literatúra, kvalitné a argumentačne silné analýzy)

Daniel Hevier ( osobný profil : literatúra)

Prievidza na starých pohľadniciach ( história)

Konzervatívny denník POSTOJ ( online denník)

British Museum (FB profil britského národného múzea)

Mathematics Love Math (matematika, rôzne príklady, hádanky)

History for fun ( história – mapy, karikatúry, informatívne statusy na rôzne témy)

National Geography Maps ( FB stránka magazínu National Geographidcs, veľa informácií a máp, geografia, história)

The French History Podcast (francúzska história)

Ernest Hemingway ( verejná skupina o živote a diele spisovateľa Hemingwaya)

Warfare History ( vojenské dejiny, mnoho zaujímavých informácií a fotografií)

Philo Thoughts (filozofia, náboženstvo)

Promova (anglický jazyk)

Celtiberia (staroveké dejiny Keltov)

Biology (biológia)

Biology Lovers (biológia)

Demography – the study of human population and society (mapy, grafy, štatistiky z oblasti geogragie či dejín)

Simon shows your maps ( mapy, grafy, štatistiky, seriózne i veselé, geografia, politika, história)

This is Spain ( španielska história)

El Triunfo de la Hispanidad ( história, zámorské objavy)

El Ruedo Ibérico – Historia y cultura en Espaňa (história)

Mujeres ejemplares para la Humanidad ( svätice katolíckej cirkvi, stránka v španielčine)

Catholic Saints ( FB stránka venovaná katolíckym svätým)

Roman and Greek Artefacts (Museum around the world); (staroveké antické dejiny)

WWII Colourised Photos (druhá svetová vojna, zaujímavé kolorizované fotografie)

I love USA ( história, geografia a súčasné reálie USA, mnoho pekných fotiek)

Native Americans (história, americkí Indiáni, mnoho informácií a fotiek)

Historic Photographs (história, fotografie)

Old Photos (zaujímavé staré fotografie zo sveta)

The Daguerrian Dandy – Photography of the 19th century (história, 19. storočie)

Heartfelt History (história USA)

WW II & Military History (dejiny 2. svetovej vojny)

World History Encyclopedia ( história)

World war One 1914-1918 The Great War (dejiny 1. svetovej vojny)

Ranking Royals ( grafy, štatistiky z oblasti geografie, histórie, sociológie)

Strange Maps ( zaujímavé mapy dokumentujúce rôzne témy)

Historical Maps (história, mapy)

Digital Maps of Ancient World (historické mapy)

Soviet Visuals ( dejiny a reálie komunistického Sovietskeho zväzu)

Beat Poem on the Road ( anglická / americká literatúra, rôzne básne v origináli)

National world flags (geografia, vlajky)

Salad Lovers ( biológia = zdravý životný štýl, strava)

(Mgr. Juraj Bačišin)