fbpx

. Povinne zverejňované dokumenty

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program jednotlivých učebných a študijných odborov všetkých organizačných zložiek je verejnosti prístupný k nahliadnutiu v kancelárii riaditeľa školy.

Kritéria hodnotenia žiakov gymnázia (2.9. 2021)

 

Školský poriadok 2021/2022

Dodatok k školskému poriadku

Smernica o prevencii šikanovania

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti v PSŠ

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Školský poriadok pre organizačnú zložku Piaristická materská škola

Výchovný program Školského klubu detí

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Smernica – Oceňovanie na konci škol.roku

Dodatok k smernici o oceňovaní študentov 

Erasmus+ – zmluva č. 2017-1-FR01-KA219-037158_2 ( Spolupráca v oblasti inovácií a osvedčených postupov)

Erasmus+ – zmluva č. 2017-1-FR01-KA219-037158_2 /dodatok

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

 

 

Výzvy

Výzva – interaktívny set

Opis predmetu zákazky – inter. set

 

Výzva – zdravotnícke stoličky do laboratória

Opis predmetu zákazky – lab. stoličky

 

Výzva – stolový počítač

Opisný formulár  – Stolový PC, Monitor, príslušenstvo k výzve

 

Výzva – notebooky a príslušenstvo

Opis – notebooky a príslušenstvo

Objednávky

Zmluvy

Kúpna zmluva (stoličky)