Zverejnené dokumenty

Povinne zverejňované dokumenty

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program jednotlivých učebných a študijných odborov všetkých organizačných zložiek je verejnosti prístupný k nahliadnutiu v kancelárii riaditeľa školy.

 

 

Školský poriadok

Dodatok č.1 – úprava zvonenia

Smernica o prevencii šikanovania

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti v PSŠ

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Školský poriadok pre organizačnú zložku Piaristická materská škola

Výchovný program Školského klubu detí

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Smernica o oceňovaní študentov

 

Erasmus+ – zmluva č. 2017-1-FR01-KA219-037158_2 ( Spolupráca v oblasti inovácií a osvedčených postupov)

Erasmus+ – zmluva č. 2017-1-FR01-KA219-037158_2 /dodatok

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011