fbpx

Riaditeľské voľno – 22.12.2016

V súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vám oznamujeme, že na 22.12.2016  bolo rozhodnutím riaditeľky Piaristickej spojenej školy F. Hanáka, Ul. A. Hlinku 44 v Prievidzi udelené voľno žiakom všetkých organizačných zložiek Piaristickej spojenej školy F. Hanáka Prievidza.

Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (24%) aj pedagógov školy.

 Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 9.1.2017.

Všetci žiaci sú dňa 22.12.2016 automaticky odhlásení z obeda.