fbpx

Spolupráca s odborníkmi

Žiaci druhého a tretieho ročníka sa na hodinách Prvouky a Prírodovedy učia o rôznych živočíšnych spoločenstvách. O včelách im prišiel porozprávať včelár pán Fojtík. Deťom názorne vysvetlil spôsob života včiel v úli. Pán včelár so sebou taktiež priniesol viaceré predmety potrebné k práci s včelami. Na záver si deti mali možnosť vyskúšať typický včelársky ochranný odev.

PaedDr. Bobušová