fbpx

Hľadáme informatika / grafika

Hľadáme informatika / grafika

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru

učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety

pre skupiny odborov vzdelávania:

25 Informačné a komunikačné technológie – multimédia

34 Polygrafia a Média – grafik digitálnych médií

Miesto výkonu práce: Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi.

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou PP na dobu neurčitú, s plným pracovným úväzkom.

Požiadavky na uchádzačov:

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v  odborov – informatika , kybernetika , umenie

v niektorom z nasledujúcich študijných programov: informatika, učiteľstvo predmetov v kombinácií: informatika – matematika, informatika – fyzika,

V neučiteľských študijných programoch v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácií príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom a doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných vyučovacích predmetov. Umenie – zameraný na výtvarné umenie, dizajn alebo informatika vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom + DPŠ.

Všeobecné požiadavky:

  • kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi

  • občianska a morálna bezúhonnosť , ovládanie štátneho jazyka

  • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Dokumenty – Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Informácie o plate:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat zamestnanca bude v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Možný nástup IHNEĎ !

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so profesijným štruktúrovaným životopisom a dokladom o dosiahnutom vzdelaní prosíme zaslať na adresu:

e-mail: skola@piaristi –pd.sk

Mgr. Mgr. Ambróz Jamriško – riaditeľ školy

Telefónny kontakt: 046/5424949

Piaristická spojená škola F. Hanáka, A. Hlinku 44, 97101 Prievidza