fbpx

Čas prevádzky

ČAS PREVÁDZKY PIARISTICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY F. HANÁKA PRIEVIDZA V zmysle  §2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí dňa 28.4.2016 a po súhlase zriaďovateľa určujem čas prevádzky...

Viac

Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o bezinfekčnosti Splnomocnenie na preberanie dieťaťa Úhrada mesačného poplatku za pobyt dieťaťa Prihláška na stravovanie MŠ 2023-2024 Čestné vyhlásenie 23-24 Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ Informovaný súhlas k žiadosti o...

Viac