fbpx

Čas prevádzky

ČAS PREVÁDZKY PIARISTICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY F. HANÁKA PRIEVIDZA V zmysle  §2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí dňa 28.4.2016 a po súhlase zriaďovateľa určujem čas prevádzky...

Viac

Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o bezinfekčnosti Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa Úhrada mesačného poplatku za pobyt dieťaťa Žiadosť o prijatie do MŠ Dotazník k zápisu Prihláška na stravu pre šk. rok 2022-2023 Čestné vyhlásenie 22-23 Žiadosť o prerušenie dochádzky...

Viac