fbpx

Čas prevádzky

ČAS PREVÁDZKY

PIARISTICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY F. HANÁKA PRIEVIDZA

V zmysle  §2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole po prerokovaní so

zákonnými zástupcami detí dňa 28.4.2016 a po súhlase zriaďovateľa

určujem čas prevádzky Piaristickej materskej školy F. Hanáka Prievidza

 

od 6.30 hod. – 16.30 hod.

 

od 5.9.2016.

 

RNDr. Viera Beňová

riaditeľka školy

Vyjadrenie zriaďovateľa:………………………………………..

Dňa:………………………………………………………………………

Podpis:………………………………………………………………….