fbpx

Stredoškolské sociálne štipendium

Stredoškolské sociálne štipendium

(školský rok 2018/2019)

 

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  podľa § 149 Štipendium.

 

Môžeš oň požiadať, ak:

 • si žiakom denného štúdia strednej školy
 • Piaristické gymnázium (vrátane osemročného gymnázia)
 • Piaristická stredná odborná škola (študijný odbor aj učebný odbor)

 

Nárok máš vtedy, ak:

 1. žiješ v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (k žiadosti treba priložiť aj aktuálny doklad z Úradu práce)
 2. 1/12 celkového príjmu v predchádzajúcom roku nepresiahla hranicu životného minima. Treba priložiť doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2017.

 

V školskom roku 2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 

 • 205,07 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

 

 • 143,06 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú

spoločne posudzovanú fyzickú osobu,

 

 • 93,61 €   ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa

alebo o nezaopatrené dieťa.

 

Ako ho získať:

 • vyplň tlačivo (ŽIADOSŤ), ktoré dostaneš v škole a dolož aj potvrdenie z Úradu práce, že rodina poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb
 • prilož aj originál posledného vysvedčenia (kópiu vyhotovíme v škole)
 • žiadosť môžeš podať kedykoľvek počas školského roka, štipendium bude priznané od 1. dňa mesiaca, v ktorom oň požiadaš

 

Výška sociálneho štipendia závisí od študijných výsledkov:

 • 46,81 € – prospech s priemerom do 2,0 vrátane
 • 32,77 € – prospech s priemerom nad 2,0 do 2,5 vrátane
 • 23,41 € – prospech s priemerom horším ako 2,5 do 3,5 vrátane

 

Štipendium nemožno poskytnúť, ak:

 • si bol podmienečne vylúčený zo školy
 • priemerný prospech za II. polrok šk. roka 2017/2018 bol horší ako 3,5
 • si hrubo porušil školský poriadok alebo máš zlú dochádzku – vyplácanie štipendia môže pozastaviť riaditeľka školy

 

 

Vyplnenú žiadosť o poskytnutie štipendia spolu so všetkými dokladmi treba odovzdať v kancelárii školy na I. poschodí, číslo dverí  41 do 25.9.2018.

 

 

Stručná rekapitulácia

 

 1. Štipendium z titulu hmotnej núdze

priložiť aktuálny doklad z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok v hmotnej núdzi s uvedením posudzovanej osoby (t. j. žiak, ktorý žiada o štipendium) + vysvedčenie za druhý polrok školský rok 2017/2018

 

 1. Štipendium z titulu životného minima

priložiť doklady o všetkých príjmoch do rodiny za rok 2017 + vysvedčenie za   druhý polrok školský rok 2017/2018

 

ilustračný príklad:

rodina s dvoma deťmi t.j. rodičia + 2 nezaopatrené deti

životné minimum pre túto rodinu 205,07 + 143,06 + 2 x 93,61 = 535,35 €

Ak všetok príjem  do rodiny za rok 2017 podelíme 12 mesiacmi, a 1/12 súčtu príjmov všetkých osôb neprekročí hranicu 535,35 €, tak v tomto prípade žiak bude poberať štipendium z titulu životného minima.

 

druhý príklad:

rozvedená matka a jedno dieťa

životné minimum 205,07 + 93,61= 298,68 €

Ak 1/12 príjmu za rok 2017 neprekročí výšku 298,68 €, tak patrí štipendium z titulu životného minima.

 

Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje:

čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia, napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď., prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné… a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná.