Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

Základné informácie o odbore:

  • 4ročný študijný odbor,
  • štúdium sa končí maturitnou skúškou,
  • praktická príprava bude prebiehať na našej škole,
  • po ukončení štúdia môžu ísť absolventi priamo do praxe alebo pokračovať v pomaturitnom štúdiu, prípadne v štúdiu na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru vie:

  • pomáhať deťom a žiakom pri osvojovaní si učiva a požadovaných kompetencií a pri príprave na vyučovanie,
  • rozvíjať verbálnu a neverbálnu komunikáciu v práci s deťmi žiakmi,
  • získať a používať základnú odbornú terminológiu, vedomosti a zručnosti zo všeobecnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky, všeobecnej psychológie, sociálnej psychológie, vývinovej psychológie, psychológie osobnosti, patopsychológie a psychohygieny,
  • orientovať sa v odbore súčasných informačno-komunikačných technológií a ich využití v edukačnom procese.

Absolvent môže pôsobiť v materskej škole, v základnej škole, v školskom klube detí a aj na strednej odbornej škole.