fbpx

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

Základné informácie o odbore:

  • 4-ročný študijný odbor,
  • štúdium sa končí maturitnou skúškou,
  • praktická príprava bude prebiehať aj na našej škole,
  • po ukončení štúdia môžu ísť absolventi priamo do praxe alebo pokračovať v pomaturitnom štúdiu, prípadne v štúdiu na vysokej škole

 

Absolvent študijného odboru vie:

  • samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnej výchove a vo výchove vo voľnom čase,
  • pracovať so základnými psychologickými  a pedagogickými  zákonitosťami,
  • získavať a používať základnú odbornú terminológiu,
  • využívať aktivizujúce nástroje v edukačnom procese

Absolvent sa môže uplatniť v materskej škole a školskom klube detí.

Počet prijímaných žiakov: 14

kritériá – UMŠaV