Nová šanca pomôcť závislým

Nová šanca pomôcť závislým

Nezisková organizácia Spokojnosť opätovne otvorila v utorok v Prievidzi nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu. Venovať sa bude rodinám, ktorých zasiahla závislosť ich rodinných príslušníkov.
„Nejdeme sa zamerať iba na rodinu, ale na deti, ktoré začínajú koketovať so závislosťami, s látkami, ako sú drogy, alkohol, cigarety, mobilné siete, gamblerstvo,“ načrtla Monika Dessuet zo Spokojnosti. „Chceme to robiť sociálnou rehabilitáciou. Chceme učiť spoluzávislých aj závislých, ako tomuto neduhu v primárnej prevencii predchádzať, ako si šetriť svoje zdravie, aby rodič spozoroval, že niečo sa doma deje a nezasiahlo to jeho život,“ priblížila.

Klientom sa bude venovať multidisciplinárny tím ľudí, ktorí poskytujú poradenstvo anonymne, bez rizika obvinenia, odobratia detí, v úplnej dôvere. Ponúka poradenstvo z oblasti sociálnej, psychologickej, právnej, kariérnej, zdravotnej. Organizácia sídli na Bakalárskej 2 v Prievidzi.

Spokojnosť získala na zriadenie a fungovanie služby financie z Operačného programu Ľudské zdroje so svojím projektom Nestratiť prítomnosť, nájsť budúcnosť. Bezplatnú a anonymnú službu bude poskytovať denne. Zameria sa na osobnostný rozvoj závislých a spoluzávislých, na poukázanie na problém, zmeny v rodinách, ktorým ukáže, ako môžu byť závislým nápomocné.

Mgr. Monika Píšová