fbpx

Výberové konanie na funkciu riaditeľa

Výberové konanie na funkciu riaditeľa

Rehoľa piaristov na Slovensku, ako zriaďovateľ Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza, v súlade s ustanovením  §4 odst. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje

V Ý B E R O V É   K O N A N I E

na funkciu

RIADITEĽA / RIADITEĽKY

Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka,  A.Hlinku 44, Prievidza

Viac informácií nájdete v prílohe.