fbpx

Metóda CLIL

Metóda CLIL
Metódu CLIL využívame vo vyučovaní prírodovedy v treťom a štvrtom ročníku ZŠ. Niektoré vedomosti žiaci získavajú v slovenskom jazyku a iné v anglickom jazyku. V tomto období sme preberali učivo o ľudskom tele. Žiaci sa postupne učili jednotlivé sústavy ľudského tela. Vyrobili knihu o ľudskom tele v anglickom jazyku. Následne prezentovali svoje vedomosti.
Takýmto spôsobom sú počas vyučovacej hodiny splnené dva vzdelávacie ciele. Žiaci nadobúdajú nové poznatky z prírodovedy a zároveň sa zdokonaľujú v anglickom jazyku.
(Mgr. Miroslava Verešová)