fbpx

Pozorovanie českých kolegov počas práce v programe Erasmus+

Pozorovanie českých kolegov počas práce v programe Erasmus+

V týždni od 13. do 17. mája som v rámci projektu Erasmus+ navštívila partnerskú Základnú školu v obci Bílá Lhota (ČR). Cieľom aktivity – Job shadowing (v prekl. pozorovanie pri práci) – bolo absolvovať týždeň náčuvov a pozorovania vyučovacích predmetov v tejto hostiteľskej škole s prioritným zameraním na moje profilové predmety (materinský jazyk a hudobná výchova).

Moja návšteva v intenciách programu projektu Erasmus+ mala vytýčené ciele, ktoré sa nám vďaka profesionálnemu prístupu organizačného tímu hostiteľskej školy, podarilo dosiahnuť. Snahou takýchto mobilít je osvojiť si nové metódy a prístupy či zoznámiť sa s inováciami v procese vzdelávania. V neposlednom rade získať nové nápady a inšpiráciu na hodiny a ak sa dá, tak aj prezentovať svoje nápady alebo metódy.

Z môjho týždňového pozorovania vyberiem a spomeniem len pár zaujímavostí. Vyučovacie hodiny materinského jazyka sú podobne, ako u nás, rozdelené na zložky jazyk a literatúra. Naši kolegovia v Čechách v súčasnosti veľkú pozornosť venujú propagácii samostatného čítania mimočítankovej literatúry, o ktorej potom veľa diskutujú. Uvedomujú si totiž, že je to možno jediný kontakt súčasnej generácie žiakov s písaným umeleckým alebo vecným textom. Podobne, ako u nás, aj v tejto malej dedinskej škole je aktuálna otázka inklúzie žiakov s podpornými opatreniami. Napriek zaťaženosti českých učebných osnov obsahom, ktorý z našich slovenských osnov už dávno vypadol, boli vyučovacie hodiny pre žiakov hodnotné a pre mňa veľmi inšpiratívne. Vyučovacie hodiny hudobnej výchovy boli v nižších ročníkoch naplnené hrou a skupinovými aktivitami zameranými na hudobnú teóriu, vo vyšších ročníkoch skôr na využívanie moderných hudobných nástrojov a spievanie moderných žánrov českej hudby či využívanie exteriéru školy a blízko susediaceho arboréta.

Ďakujem slovenskému i českému organizačnému tímu za možnosť byť súčasťou projektu Erasmus+. Túto moju prvú skúsenosť hodnotím s veľkým nadšením ako jedno z najlepších vzdelávaní, ktoré som absolvovala vo svojej profesii. Školské povinnosti spojené s príjemným spoznávaním nových ľudí a miest boli tou najlepšou voľbou pre môj osobný i profesionálny rast.

(text: Mgr. Beata Zemančíková)