fbpx

Erasmus+ 2016 – 2018

Názov projektu: Naša škola – dom bez bariér

Začiatok a koniec projektu: 1.7.2016 – 30.4.2018

Typ projektu:  KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Hlavné témy projektu: Výučba a učenie sa cudzích jazykov, Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov, Zdravotné postihnutia – špeciálne potreby

Zhrnutie projektu: Názov projektu odvodený od hesla školy je „Naša škola – dom bez bariér“. Našu školu tvoria 4 organizačné zložky, ktoré aj keď fungujú samostatne, spoločne poskytujú vzdelávanie pre deti a žiakov vo veku 3-19 rokov. Cieľom  projektu je zvýšiť kvalitu školy, upevniť jej pozíciu v meste a v regióne, zatraktívniť vyučovací proces, podporiť osobnostný rast zamestnancov a posilniť vnútornú súdržnosť školy prekonaním existujúcich bariér.

Vyslaním 10 učiteľov na vzdelávacie aktivity do zahraničia očakávame zvýšenie ich kľúčových a jazykových kompetencií, prínos nových vyučovacích metód v predmetoch, ktoré vyučujú a v práci s žiakmi so špeciálnymi potrebami ako aj získanie medzinárodných kontaktov pre našu školu. Učitelia sa zapojili na základe dobrovoľnosti a profesionálneho záujmu zdokonaľovať sa vo vyučovaní svojich predmetov. Väčšina z nich už má skúsenosti z aktívnej účasti v predchádzajúcih programoch EÚ (Comenius, Erasmus +) , s  eTwinningovými  projektami , s online aktivitami.

Sú to učitelia, ktorí vyučujú cudzie jazyky (angličtinu, nemčinu, francúzštinu), slovenský jazyk a literatúru, dejepis, odborné predmety, učiteľka 1. stupňa ZŠ, zástupca riaditeľky školy pre gymnázium a učiteľka materskej školy a zároveň zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ. Zapojení učitelia pôsobia na všetkých 4 organizačných zložkách školy. Jazykmi projektu budú angličtina, nemčina, francúzština a čeština, v prípade hospitácie slovinčina.

Typy aktivít:

  1. Štruktúrované kurzy / Školiace podujatia (9 účastníkov v 5 rôznych krajinách)
  2. Hospitácie (1 účastník v 1 krajine)

 

 

Vyhodnotenie kvality projektu externým posudzovateľom

Agentúra Erasmus+ využíva externých hodnotiteľov, ktorí posudzujú podané projekty. Náš projekt získal 85 bodov zo 100 možných. Príjemne nás potešili poznámky hodnotiteľov pre žiadateľa, z ktorých vyberáme:

„Prihláška je v súlade s cieľmi a prioritami akcie – je zameraná na zlepšenie jazykových kompetencií učiteľov, inováciu obsahu, metód výučby, zvyšovanie kvality školy ako celku, vrátane oblasti práce s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Je v súlade aj s operačnými cieľmi. Pozitívom je, že všetky 4 organizačné zložky školy – MŠ, ZŠ, SOŠ a gymnázium sú zapojené do mobility, čo má potenciál vytvoriť synergický efekt pri dosahovaní cieľov školy obsiahnutých v Európskom pláne rozvoja a posilniť tak jej medzinárodný rozmer. Prihláška stručne opisuje profily účastníkov a identifikuje ich potreby, na ktoré nadväzujú plánované mobility – štruktúrované kurzy a job shadowing na 1 škole. V prípade hospitácie pôjde o pokračujúcu spoluprácu so školou z projektu v rámci eTwinningu.“

„Z prihlášky je zrejmé, že všetky fázy projektu – príprava, realizácia mobilitných akcií a nadväzujúce aktivity – sú navrhnuté tak, aby projekt dosiahol vytýčené ciele. Projekt obsahuje dobre rozvrhnutý časový plán. Ciele projektu sú v súlade s navrhovanými aktivitami.“

„Predpokladajú sa jasné metódy a pravidelné, konkrétne aktivity na monitorovanie pokroku účastníkov. Počíta sa najmä s využitím elektronickej komunikácie s partnerskými organizáciami. Škola dlhodobo úspešne využíva eTwinning. Predpokladá sa uznanie a validácia výsledkov vzdelávania účastníkov s využitím nástroja Europass Mobilita.“

„Prihláška obsahuje primerané aktivity na hodnotenie výsledkov mobilít jednotlivcov a aj projektu ako celku. Predpokladá sa využitie spätnej väzby počas a po ukončení každého z kurzov, uskutočnenie hospitácií s následným rozborom a dotazníkové šetrenie. Čiastočne sú opísané možné kvantitatívne indikátory na posúdenie dopadu.“

„Prihláška obsahuje jasný a kvalitný plán pre šírenie výsledkov projektu nielen v rámci školy, ale aj pre širšiu pedagogickú verejnosť.“

„Prihláška je vypracovaná prehľadne, s jasne stanovenými cieľmi. Silnou stránkou prihlášky je vypracovanie otázok týkajúcich sa hlavných aktivít projektu a implementácia výsledkov. Prihláška zohľadňuje špecifické potreby žiadateľa z hľadiska profesionálneho rozvoja pedagogických zamestnancov a potrieb žiakov, ako aj samotnej školy. Praktické záležitosti, príprava účastníkov, ako aj manažment projektu je opísaný veľmi stručne, ale vecne.“

„Celkovo je predpoklad, že projekt prispeje predovšetkým k zlepšeniu jazykových a ďalších odborných kompetencií pedagógov a umožní nadviazanie medzinárodných kontaktov.“

V priebehu týchto letných prázdnin (2017) piati učitelia z viacerých zložiek našej školy absolvujú intenzívne kurzy v zahraničí:
Bi-Component In-Service Training(26.6.-7.7.2017) Veľká Británia
Bi-Component In-Service Training(26.6.-7.7.2017) Veľká Británia
Methodology in practice (7.8.-18.8.2017) Veľká Británia
Fluency & English Language
Development for Teachers(3.7.-14.7.2017)
Malta
Methodentraining DaF und Moodle für den Deutsch- und Fremdsprachenunterricht(24. 7. – 4. 8. 2017) Nemecko

V priebehu týchto letných prázdnin (2016) traja učitelia cudzích jazykov absolvujú intenzívne kurzy v zahraničí:

  • kurz Projektové vyučovanie v kontexte francúzštiny, CIEL, Bretagne,  Francúzsko
  • kurz Methodology Revisited, Revitalised & Re-energised, ETI,  St.Julian´s,  Malta
  • kurz Special Needs and Inclusive Learning, Pilgrims,  Canterbury, Spojené kráľovstvo

 

Brest – Prázdniny s Erasmom+

Vďaka projektu Erasmus+ som sa mohla v čase letných prázdnin zúčastniť vzdelávacieho kurzu „Projektové vyučovanie v triede“ vo francúzskom meste Brest. Po krátkej návšteve Paríža som strávila týždeň v najzápadnejšom francúzskom meste, ktoré sa vyznačuje pohnutou minulosťou, obrovským prístavom, vojenským poslaním a pravým bretónskym šarmom. Počas piatich dní som navštevovala „Centre international d’étude des langues“ – Medzinárodné centrum štúdia jazykov, ktoré sa už niekoľko rokov venuje rôznym kurzom pre zahraničných študentov a učiteľov. Škola ma zaujala kvalitným vybavením, profesionálnym prístupom, krásnym prostredím a rodinnou atmosférou. Odniesla som si odtiaľ množstvo nových poznatkov týkajúcich sa využitia projektov počas štandardného vyučovania, oživila som si slovnú zásobu v oblasti didaktiky cudzieho jazyka, osvojila som si nové metódy a prostriedky a teším sa, ako ich uvediem do praxe.

Mgr. Zuzana Korineková

 

Jazykovo-metodický kurz : Special Needs and Inclusive Learning

V rámci projektu Erasmus + som sa v dňoch 31.7. – 13.8. 2016 zúčastnila jazykovo-metodického kurzu  vo Veľkej Británii, v starobylom a historickom meste Canterbury. Dôvodom pre výber práve tohto kurzu bol a je neustále zvyšujúci sa počet žiakov a študentov s rôznymi špecifickými vývinovými poruchami učenia aj na našej škole.  Cieľom tohto pobytu bolo oboznámiť sa nielen s metodikou a základnými pojmami  v oblasti porúch učenia sa ( dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dyspraxia, ADHD, autizmus, asperger syndróm ) ale aj stretnúť sa s odborníkmi, konzultovať problematiku, stanoviť  vhodné metodické postupy vo výchove a vzdelávaní našich školákov.

Počas kurzu som mala možnosť zúčastniť sa prednášok vedených odborníkmi a špecialistami, ktorí sa venujú tejto problematike už niekoľko rokov, prednášajú na univerzite Kent alebo majú vlastnú osobnú skúsenosť s poruchami ako napríklad dyslexia, autizmus, ADHD.

Okrem teoretických poznatkov som pracovala v skupinách a individuálne na projektoch a prezentáciách spolu s ostatnými učastníkmi a nadšencami kurzu. Boli to učitelia a špeciálni pedagógovia z iných krajín ako napríklad Japonsko, Taliansko, Maďarsko, Nemecko, či Bulharsko. Vzájomne sme si tak mohli odovzdať skúsenosti z pedagogickej praxe, zdieľať informácie či praxou overené postupy alebo  poznatky.

Účasť na kurze vnímam ako obrovský prínos pre moju pedagogickú prax a prácu so žiakmi. Verím, že kurz mi pomôže motivovať žiakov s poruchami učenia, pomôcť im v učení zvolením vhodného postupu či metódy nielen na hodinách anglického jazyka.

V rámci pobytu v zahraničí som absolvovala výlety do okolia, navštívila som pobrežné mestá Dover, Whitstable, Horne Bay a Margate.  Pobyt v rámci projektu Erasmus + odporúčam aj ostatným mojim kolegom. Je to výborná príležitosť zdokonaliť sa nielen jazykovo, ale spoznať nových ľudí, krajinu a naučiť sa niečo nové a zaujímavé.

Mgr. Miroslava Grolmusová

 

Kurz metodiky na Malte – nezabudnuteľná skúsenosť

 Keďže som sa rozhodla zapojiť sa do projektu Erasmus+ pre učiteľov, mala som si vybrať krajinu a kurz, ktorý by som v nej chcela navštíviť. Čo sa týka krajiny, vyhrala Malta, a to vďaka kombinácii anglického jazyka a do veľkej miery talianskej kultúry, nehovoriac o bohatej histórii tohto ostrova a množstva turisticky príťažlivých miest. Zvolila som si dvojtýždňový program z oblasti metodiky vyučovania cudzieho jazyka pod názvom Methodology Revisited, Revitalised, Renergised, ktorý ponúkal veľké množstvo praktických inšpirácií a aktivít na oživenie vyučovania cudzieho jazyka.

 Každodenné vyučovanie sa odohrávalo v priestoroch inštitútu ETI – Executive Training Institute, ktorý sa nachádza v oblasti St. Juliens, križovatke študentov z celého sveta, pulzujúcej intenzívnym denným i nočným životom. Zažívali sme interaktívny komunikačný prístup, čo znamená, že všetky aktivity a cvičenia sme si skúšali sami na sebe ako študenti. Tak sme si overovali ich efektívnosť a využiteľnosť v každodennej učiteľskej praxi. Venovali sme sa nielen tradičným témam ako slovná zásoba, gramatika, konverzácia, ale aj nápadom, ako oživiť diktáty, používať drámu a rolové hry, humor, piesne, idiomy, navrhovať vlastné krížovky. Učili sme sa využívať vo vyučovaní aj pokročilejšie ponuky internetu, ako je tvorba videí, blogov či vlastných wiki stránok. Naša škola však počas poobedia ponúkala aj spoločenský a kultúrno-poznávací program, vďaka ktorému sme mohli spoločne navštíviť ruiny najstarších neolitických chrámov na svete, spraviť si výlet na ostrov Gozo či zažiť večerné prechádzky nádhernými stredovekými mestami Mdina a Valetta.

 Malta je nádherná krajina a som veľmi rada, že sa mi počas prvých dvoch augustových týždňov pobytu podarilo vidieť jej najkrajšie zákutia, spoznať bohatú históriu a kultúru. Hlbokú pečať kresťanstva, ktorú na nej zanechala prítomnosť apoštola Pavla a rozvinul rád stredovekých maltézskych rytierov možno vnímať v príjemnej architektúre všetkých mestečiek. Vďaka kurzu, ktorý som na nej absolvovala, som sa zdokonalila v angličtine, rozšírili sa moje obzory v metódach vyučovania cudzích jazykov, spoznala som sa s učiteľmi z viacerých krajín, s ktorými môžeme plánovať spoločné eTwinningové aktivity pre našich žiakov. Túto mobilitu by som odporúčala všetkým učiteľom.

 Mgr. Zuzana Škrinárová

 

Tím učiteľov Erasmus+ bilancoval

V stredu 1.2.2017 uplynul rok od podania ďalšej úspešnej prihlášky do projektu Erasmus+. Tím učiteľov, ktorí sú účastníkmi projektu sa stretol aby vyhodnotil uplynulé obdobie a absolventi pobytov z minulého roka odovzdali užitočné rady a nápady kolegom, ktorých pobyty ešte len čakajú. Zatiaľ sú za nami tri úspešné pobyty, učitelia, ktorí ich absolvovali s odstupom času na ne nostalgicky spomínajú: „Keby to bolo možné, išla by som znova.“ Poznatky získané na kurzoch každého obohatili a pretavujú ich do svojej pedagogickej práce, čo mali možnosť preukázať aj na hospitáciách p. riaditeľky. Sedem ďalších učiteľov rozbieha prípravu na svoje pobyty odosielaním prihlášok, vypĺňaním dokumentov a zaplatením kurzov a leteniek.

 

Ako som bol v „Sendviči“.

Na prelome mesiacov jún a júl odštartovali ďalšie mobility projektu Erazmus+. Ako prvý som vycestoval do Veľkej Británie na dvojtýždňový kombinovaný kurz. Prvou zložkou kurzu bol intenzívny jazykový kurz v Jazykovej škole English in Margate a druhou zložkou návšteva a hospitácie na hodinách v Sandwich Technology School.

V jazykovej škole je v letnom období rušno a striedajú sa tu desiatky študentov z celého sveta. Vďaka tomu som mal možnosť spoznať a rozprávať sa (len po anglicky samozrejme) so študentami z Európskych krajín – Francúzska, Talianska, Maďarska, Španielska, či dokonca z Bieloruska, ale aj so študentami z Chile, z Maroka, z Ománu… Celodenné vyučovanie angličtiny bolo pestré a najmä poobedné hodiny s lektorkou Alenou boli veľmi kreatívne a zábavné. Tak som sa opäť na chvíľu stal študentom, dokonca som si robil aj domáce úlohy.

Pobyt v anglickej rodine spolu s inými študentami a najmä spoločné večere boli tiež miestom rozvíjania jazykových zručností a vzájomného spoznávania životov a kultúr.

Po týždni jazykovej prípravy, keď už často moja vnútorná reč a dokonca aj niektoré sny boli v angličtine, som začal navštevovať strednú školu Sandwich Technology School, ktorú navštevujú žiaci vo veku od 11-18 rokov, čiže vekovo zodpovedá nášmu osemročnému gymnáziu. Som vďačný najmä Matthiew Cox, učiteľovi geografie a vedúcemu oddelenia geografie, psychológie a sociológie, za dlhé a trpezlivé konzultácie, zabezpečenie hospitácií na jeho hodinách i hodinách ďalších vyučujúcich, za jeho starostlivosť o naplnenie cieľov môjho pobytu. Inšpirovali ma mnohé nápady, metódy a spôsoby organizácie práce v škole i na hodinách. Anglické školstvo je výrazne iné a má iné tradície, takže niečo sa do nášho nepružného systému prebrať nedá, ale mnoho nápadov bude možné postupne upraviť a adaptovať na naše podmienky. Najmä ma zaujalo systematické rozvíjanie poznávania vlastných kognitívnych a sebahodnotiacich schopností žiakov (napr. Bloomova taxonómia učebných úloh).

Zaujímavým bolo podujatie Sports Day, pri ktorom súťažili žiaci jednotlivých fakúlt školy v štafete na 400 metrov. Ostatní žiaci prišli povzbudzovať spolužiakov zo svojej fakulty.

Okrem štúdia a práce som využil podvečery a dni s kratším vyučovaním na precházky a návštevy okolitých miest – Ramsgate s jeho tunelmi z 2. Svetovej vojny, Deal s plážami a mólom, Broadstairs s pamiatkami po Charlesovi Dickensovi, pobrežie od Margate po Kingsgate s bielymi útesmi, plážami a pevnosťami. Cez víkend som navštívil Londýn – Národnú galériu, Katedrálu Sv. Pavla a divadlo Shakespeare Globe. Zážitkom bola aj cesta najrýchlejším vlakom v Británii železničnej spoločnosti Southeastern Highspeed, v ktorom moja GPS zaznamenala rýchlosť až 211 km/h.

Mgr. Marek Šimurka

Popis obrázkov:

Obr-01 Budova jazykovej školy English in Margate. 
Obr-02 Nádvorie jazykovej školy bolo miestom príjemných konverzácií so študentmi z celého sveta. 
Obr-03 Mám certifikát J , môžem ísť L.
Obr-04 Učebňa geografie. Študenti – chcete Challenge?
Obr-05 Vyučovacia hodina geografie v STS.
Obr-06 Práca na hodine geografie. Červený límec rovnošaty napovedá, že žiačka patrí do fakulty Union.
Obr-07 Dochádzanie do práce so Southeastern Highspeed je pohodlné a drahé.
Obr-08 Ďalšia vyučovacia hodina geografiev STS.
Obr-09 Selfíčko pred odchodom zo Sandwich Technology School. 
Obr-10 Víkendová návšteva Londýna. Katedrála sv. Pavla z reštaurácie na streche nákupného centra One New Change. 
Obr-11 Divadlo Shakespeare Globe vo štvrti Southwark.
Obr-12 Vnútri divadla Shakespeare Globe technici pripravujú scénu na večerné predstavenie Rómeo a Júlia. 
Obr-13 Obrazy W. Turnera sú moje obľúbené v Národnej galérií v Lonýne. 
Obr-14 Objavovanie okolia – hrad Kingsgate na vápencových útesoch. 
Obr-15 Nedávno sprístupnené tunely v Ramsgate slúžili ako ochrana civilného obyvateľstva pri náletoch nemeckých bombardérov v 2. sv. vojne.
Obr-16 Západ Slnka v prístave v Margate počas prílivu.
Obr-17 Cesta domov z letiska Stansted so známou leteckou spoločnosťou.

 

 

V krajine Maltézskych rytierov a medu

Ostrovný štát Malta v Stredozemnom mori sa stal na 15 dní mojim druhým domovom. V začiatočných dňoch letných prázdnin 2017 som dostal príležitosť zúčastniť sa cez projekt ERASMUS+ vzdelávania v tomto najmenšom štáte Európskej únie. Mimochodom, pricestoval som ešte na posledné dve hodiny predsedníctva Malty   v Európskej únii a hneď po prílete to bolo aj  rozpoznateľné. Zo všetkých strán tohto neveľkého ostrova (asi 25 x 35 km) bolo vidieť trblietanie ohňostrojov a počuť silné explózie oslavných delobuchov. „Pekné privítanie“; pomyslel som si. Neskôr som ale zistil, že odpaľovanie svetlíc, delobuchov a ohňostrojov je tu každodennou záležitosťou, dokonca aj za bieleho slnečného dňa. Prečo to robia? Baví ich to a už desaťročia to pokladajú za samozrejmosť teplých letných dní. A pre turistov je to zaujímavý zážitok.

 

Názov ostrova pravdepodobne pochádza od Grékov od slova med. Má špecifickú chuť a v súčasnosti sa stal obchodnou značkou. Ostrov Malta má bohatú históriu. Na ostrove sa vystriedali Feničania, Kartágo, Rím, Byzantská ríša, Arabi, Normálni, vládcovia Kastílie, Johaniti, Napoleon. V  novšom období potom Briti, pre ktorých sa Malta v obidvoch svetových vojnách stala neoceniteľnou základňou v Stredozemnom mori. To, že Malta musela často brániť svoje územie vidieť v podobe mnohých pevností z rôznych období vývoja. Hrdosť v sebe obyvatelia Malty nesú pri spomienke na obdobie križiackych výprav a vznik Rádu maltézskych rytierov (predaj sošiek rytierov je overenou súčasťou ponuky suvenírov na Malte).

 

Na ostrove výrazne cítiť hlavne Britský vplyv. Auta a chodci sa presúvajú po ľavej strane, požívajú yardy, palce, míle, domy majú britský vzhľad a popri domácej maltčine druhý  úradným jazykom je angličtina. Každoročné Maltu navštívi asi 1 milión turistov a z nich veľké percento tvoria záujemcovia o zdokonalenie sa anglickom jazyku. Preto tam je niekoľko významných jazykových škôl. Cieľom moje cesty  bola jedna z nich v exkluzívnej štvrti St. Gilian. Hneď vedľa najvyššej budovy celej Malty s názvom Blue Tower,  stála budova jazykovej školy ETI MALTA (executive training institute). Túto jazykovú školu som si vybral z podporovaných ponúk projektu ERASMUS+. Dva týždne intenzívneho jazykového kurzu bola pre mňa veľká výzva a zároveň motivácia.  Približne 150 učiteľov z Európy a Afriky každý deň zasadali do školských lavíc a pokúšali sa porozumieť, pochopiť, zdokonaliť sa a hlavne komunikovať v anglickom jazyku. Súčasťou bolo aj spoznávanie kultúry, zvykov, školských systémov zúčastnených na kurze.  Celý kurz hodnotím veľmi pozitívne.  Skúsenosti, kontakty, metodiky vyučovania, ale aj postoje ku spoločenským otázkam, rozširujú môj obzor a dávajú impulz do ďalšej práce. Neoceniteľný prínos malo pre mňa aj spoznanie samotnej Malty z geografického pohľadu. Pozoroval som rovnováhu prírodného prostredia, podnebie, vegetáciu, ale aj činnosť morského príboja pri neustálom formovaní pobrežia, vznik rozmanitých foriem skalných útesov, jaskýň.

Som veľmi rád, že som dostal takúto príležitosť získať  cenné skúsenosti s podporou projektu ERASMUS+.

Mgr. Ambróz Jamriško

 

 

Učitelia učia. Ale tiež – učitelia sa učia.

Študujú, dopĺňajú si svoje vedomosti – a to aj cez prázdniny, keď žiaci a študenti na učenie ani nepomyslia. Jedným zo spôsobov ako sa naši učitelia vzdelávajú, je účasť na štruktúrovaných kurzoch pre pedagógov, ktoré sa organizujú v krajinách Európskej únie v rámci programu Erasmus+.

V auguste od 7.8. – 18.8.2017 sa pani profesorky Mgr. Dagmar Tragorová a PhDr. Anna Gondová zúčastnili kurzov pre učiteľov v Düsseldorfe v Nemecku a v meste Bournemouth vo Veľkej Británii (nie je ťažké uhádnuť, ktorá pani profesorka bola v ktorom meste). Oba kurzy boli určené pre učiteľov cudzích jazykov, zamerané na didaktiku a metódy vyučovania cudzích jazykov a zdokonaľovanie jazykových zručností.

 

Düsseldorf

Obsahom kurzu bolo tematické používanie e-Learning metód a techník v cudzojazyčnom vyučovaní  (nemecký jazyk ako cudzí jazyk). Názorné ukážky didaktických konceptov hodín, využívanie tabletov, Apps /Web 2.0 na vyučovaní nemeckého jazyka, ktorými boli predstavené možnosti práce – ako podnetu a predmetu komunikácie v cudzom jazyku. Zároveň nám boli sprostredkované zaujímavé rozhovory s pedagógmi, ktorí sa venujú využívaniu e-Learning-u ako didakticko-metodického konceptu, vzájomná výmena skúseností a hospitačný program, samotné spracovanie metód a ich použitie ako didakticko-metodického konceptu. Seminár začínal vstupom do virtuálneho priestoru Google Drive, kde sú prezentované a dokumentované všetky aktivity počas semináru a pracovné materiály

Mgr. Dagmar Tragorová

 

 

Bournemouth

Kurz Language & Methodology in Practice (Jazyk & Metodológia v praxi) bol určený učiteľom anglického jazyka ako cudzieho jazyka. Zameriaval sa na rozvoj jazykových zručností a prácu s angličtinou ako s jazykom a tiež na metodológiu vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka.

Dopoludnia sme sa venovali všeobecnej angličtine, gramatike, konverzácii, práci s textami, lexike a všetkému, čo súvisi s jazykom samotným. Popoludňajšie semináre a prednášky boli zamerané na vyučovanie angličtiny, čiže ako efektívne učiť angličtinu ako cudzí jazyk žiakov rôznych vekových kategórií, rôznych úrovní a na rôznych typoch škôl.

Mali sme možnosť oboznámiť sa s  novými metódami a technikami výuky a rozvoja jednotlivých jazykových zručností – počúvania, rozprávania, čítania i písania – a tiež doplniť si vedomosti týkajúce sa organizácie vyučovania, skladby vyučovacej hodiny či prípravy na skúšky. Získali sme veľa nových materiálov a prístupov k dôležitým zdrojom (internetové stránky, adresy, literatúra) a neoceniteľná bola najmä možnosť vymieňať si skúsenosti s učiteľmi z iných krajín Európskej únie a nadviazať nové kontakty pre spoluprácu v budúcnosti.

Všetko bolo GREAT – vysoká profesionalita prednášajúcich učiteľov, ochotní a milí všetci zamestnanci školy, spolužiaci-učitelia s chuťou stále sa učiť niečo nové, krásne výlety do okolia, samotný Bournemouth pri mori, hostiteľská rodina. Wow!

 

 

Správa z návštevy gymnázia v Slovinsku

V septembri 2017 som sa v rámci programu Erasmus+ „Naša škola, náš dom“ zúčastnila hospitačnej praxe na gymnáziu v Novej Gorici v Slovinsku. Sledovala som vyučovanie slovinčiny, čiže ich materinského jazyka a porovnávala vzdelávanie u nich a u nás.

V oblasti školstva možno po porovnaní z viacerých pohľadov povedať, že spôsob vyučovania, obsahy vyučovacích predmetov sú podobné ako v Slovenskej republike.

Slovinčinári riešia podobné problémy ako slovenčinári na Slovensku.

Uvítala som možnosť popri pracovnom stretnutí navštíviť hlavné mesto s jeho príjemným historickým jadrom.

K poznávaniu slovanského jazyka a jeho spoločných čŕt s naším jazykom sa pripojilo aj poznávanie dejín miestnych i svetových, a to návštevami historických miest (stará Ľubľana, Gorizia, Benátky, bojísk a pamätníkov z 1. svetovej vojny – Soča – Svätá hora, Rediopuglio, hrad Devín…, pričom ma ochotne sprevádzali kolegovia z gymnázia v Novej Gorici.

Mgr. Zuzana Žišková

 

Projekt Erasmus+ KA1 „Naša škola – dom bez bariér“ sa blíži k finále

Náš druhý úspešný projekt Erasmus+ „Naša škola – dom bez bariér“ má za sebou väčšinu naplánovaných pobytov. V priebehu mesiacov jún – september vycestovalo za novými skúsenosťami a poznatkami do zahraničia ďalších 5 učiteľov. Zrealizoval sa z minulého roka odložený job shadowing na strednej škole v Slovinsku a taktiež 4 ďalšie štruktúrované kurzy. Súčasťou jedného z nich bol aj job shadowing na strednej škole v Anglicku. V pondelok 2.10. členovia tímu vyhodnocovali pobyty a pripravovali propagáciu projektu a šírenie výsledkov. Ešte sú naplánované dva pobyty, jeden v Českej republike a jeden kurz v Anglicku odložený z júna, ktorý je kombinovaný s návštevou materskej alebo primárnej školy. O našom projekte budete čoskoro počuť aj v našej regionálnej televízii. Ukončenie projektu je v apríli 2018, takže ešte o nás budete počuť.

 

Hospitačná prax na ZŠ v Anglicku

Obsahom dvojtýždňového kurzu Bi-Component Course bolo rozvíjanie jazykových schopností  prostredníctvom intenzívneho kurzu anglického jazyka a tiež návšteva základnej školy.

Jazykovú školu, English in Margate, som navštevovala v prvý týždeň pobytu v prímorskom mestečku Margate. Dopoludnia bola výučba zameraná na gramatiku, prácu s textom a slovnú zásobu, popoludní zasa na konverzáciu a riešenie námetových situácií v konverzácii v skupinkách i individuálne s vyučujúcim. V závere jazykového kurzu som obdržala certifikát o absolvovaní daného kurzu a slovné hodnotenie mojim vyučujúcim. Počas  týždňa sme absolvovali niekoľko výletov- napr. po mestečku Margate, kde sme mali možnosť vidieť okrem najstaršieho domu zo 16.stor. aj cukráreň s najlepšími koláčikmi, ktorý občas navštevuje aj anglická kráľovna Alžbeta II. alebo krásny výlet do prímorského mestečka Whitstable, počas ktorého sme zdokonaľovali konverzáciu so spolužiakmi a oboznámili sme sa s históriou tohto rybárskeho, ustricového raja.

Počas druhého týždňa som navštevovala Primary school v Holy Trinity and St. Johns School, konkrétne triedu 4-5 ročných detí. Deti v tomto veku sú podľa platnej legislatívy SR považované za deti predškolského veku, no v Anglicku už navštevujú prvý stupeň základnej školy a získavajú základy z písania, matematiky a čítania. Edukačné aktivity si vyučujúci delí podľa vlastného uváženia, nie je presne stanovený rozvrh hodín. Písanie a čítanie je prepojené a deti sa učia správne písať a foneticky vyslovovať hlásky a hláskové skupiny.

Počas týždenného pôsobenia v Primary School som získala cenné informácie z oblasti anglického edukačného systému, oboznámila som sa s ich Štátnym vzdelávacím programom, spôsobom plánovania, s využitím nových didaktických pomôcok, edukačných softwérov, objavila som nové zdroje na materiály pre učiteľov a v neposlednom rade som nadviazala nové priateľstvá a kontakty.

 

 

Projekt Erasmus+ – reportáž v regionálnej televízii

 

Zhrnutie projektu Erasmus+ KA1: „Naša škola – dom bez bariér“

V apríli 2018 sa skončil dvadsaťmesačný projekt Erasmus+ KA1 – mobility zamestnancov. Prišiel čas jeho zhodnotenia.  Pre tento projekt sme si vybrali názov „Naša škola – dom bez bariér“. Tento názov má vyjadrovať hlavný cieľ – prekonávať existujúce bariéry, upevniť vnútornú súdržnosť, zvýšiť kvalitu školy a upevniť jej postavenie v meste a regióne. Z toho vyplynuli ďalšie ciele projektu – zatraktívnenie vyučovacieho procesu, podpora osobnostného rastu zamestnancov, zvýšenie ich kľúčových a jazykových kompetencií.

Počas týchto takmer dvoch rokov sa 9 učiteľov zúčastnilo vzdelávacích aktivít v zahraničí, z toho 8 boli na štruktúrovaných kurzoch a 1 na hospitačnom pobyte v škole. Dva kurzy boli však dvojzložkové – týždeň jazyková príprava a týždeň hospitačný pobyt na škole. Podľa plánu sa malo zúčastniť 10 učiteľov, ale 1 vzdelávací pobyt v Českej republike sa nezrealizoval. Organizátor kurzu ho pre nedostatok prihlásených zrušil.

Učitelia počas kurzov navštívili Francúzsko (1), Spojené kráľovstvo (5), Maltu (2), Nemecko (1) a hospitačný pobyt sa realizoval na gymnáziu v Slovinsku (1).

Všetci účastníci sa vyjadrili, že boli veľmi spokojní so svojou mobilitnou skúsenosťou Erasmus+ vo všeobecnosti a odporučili by ju svojim kolegom. Taktiež sa všetci zhodli na tom, že si zlepšili svoje zručnosti v hlavnom cudzom jazyku, ktorý používali počas mobility, čiže nezávisle na ich dovtedajšej úrovni – zlepšili sa aj skúsení používatelia, aj pokročilí a mierne pokročilí. Piati účastníci mali priamo v kurze začlenenú jazykovú prípravu, alebo sa pripravovali individuálne pred mobilitou.

Sme radi, že sa nám podarilo do projektu zapojiť všetky organizačné zložky školy vrátane vedenia školy. Vzdelávacieho pobytu v zahraničí sa zúčastnili zástupca vedenia pre gymnázium, zástupkyňa vedenia pre materskú školu a takmer všetci učitelia – účastníci mobilít vyučujú zároveň na aspoň 2 organizačných zložkách – na gymnáziu, základnej škole a odbornej škole.

Učitelia sa oboznámili s novými vyučovacími metódami v predmetoch, ktoré vyučujú, so vzdelávacími programami a osnovami v iných štátoch a s novými poznatkami o práci so žiakmi so špeciálnymi potrebami. Pozitívne vnímajú aj získanie medzinárodných kontaktov, spoznávanie ľudí z iných krajín a ich kultúr, rozvoj svojich organizačných, komunikačných, sociálnych a emocionálnych zručností.

Po návrate zo vzdelávacích pobytov učitelia prezentovali a zdieľali svoje skúsenosti s ďalšími učiteľmi hospitáciami, pozývaním na hodiny, rozhovormi v zborovni i počas stretnutí predmetových komisií, rozhovorom so špeciálnym pedagógom, poskytli získané materiály cez zdieľaný disk. Svoje skúsenosti využili a rozprávali o nich počas besied na svojich vyučovacích hodinách pri vhodných témach. Po skončení projektu bude všetkým učiteľom školy k dispozícii DVD so získanými materiálmi. Niekoľkí pretavili skúsenosti aj do tvorby vízie Piaristických škôl. S odstupom 1-2 rokov od absolovania vzdelávacieho pobytu sme si všímali dopady v záverečnom dotazníku. Takmer všetci plne súhlasia s tým, že ich absolvovanie zahraničného pobytu motivovalo k ďalšej práci, všetci súhlasia s tým, že ich hodiny sú teraz pestrejšie, u niektorých vďaka tomu, že skúšajú nové metódy/postupy alebo viac využívajú IKT. Všetky tieto skúsenosti slúžia na zlepšovanie kvality vyučovacieho procesu, vytvorili viaceré učebné pomôcky a materiály, napríklad pracovné listy na rozvoj predmatematickej gramotnosti v MŠ, interaktívne zošity na ¾ vzdelávacieho programu predmetu geografia v 1. ročníku gymnázia atď. Realizované besedy na vyučovacích hodinách zvyšujú záujem žiakov o cudzie jazyky a reálie iných krajín. Mnohé inšpirácie a nápady sa však ešte nestihli pretaviť do praxe, čakajú na čas a priestor na realizáciu. Takže fáza šírenia výsledkov pokračuje aj po oficiálnom skončení projektu.

Rodičov a verejnosť sme informovali priebežne na tejto stránke, na informačných paneloch na hlavnom schodisku, natočením dvoch videoreportáží v spolupráci s RTVS, dvoch článkov v regionálnych novinách i počas Dní otvorených dverí. Mnohí účastníci svojich príbuzných a priateľov informovali o svojich cestách osobne i na sociálnych sieťach. Niektoré novovytvorené materiály boli publikované na zborovna.sk alebo zdieľané s partnerskými školami v novom projekte.

Záverom hodnotíme projekt ako mimoriadne úspešný, bol síce náročný na prípravu, realizáciu a šírenie výsledkov, ale sme veľmi radi, že sme boli jeho tvorcami a jeho súčasťou. V súčasnosti je mnoho učiteľov, ktorí absolvovali vzdelávacie pobyty, zapojených do nového projektu Erasmus+ KA2 – mobility žiakov s názvom: „Európa – čo nás spája?“