fbpx

Erasmus+

pastedGraphic.png

V školskom roku 2016/17 bol vypracovaný  a v šk. roku 2017/18 schválený projekt:

Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov,  Erasmus+. Názov projektu je   „Europa, was verbindet uns?

Vyzývateľom je Francúzsko a o finančný grant sme sa uchádzali cez francúzsku národnú agentúru.  Komunikačnými jazykmi projektu sú  nemecký, francúzsky, anglický a taliansky jazyk. Projekt je naplánovaný na 28 mesiacov (september 2017 – december 2019). Účastníckymi krajinami sú Nemecko, Francúzsko, Česká republika, Taliansko a Slovensko. Záverečným výstupom po 28 mesačnej spolupráci bude Filmbroadcast „Einblicke in heutige Europa“(Pohľady do dnešnej Európy). Produktami spolupráce budú  videá, krátke filmy, prezzi, kvízy , interaktívne karty, reportáže, voki, thinglink, padlet v predmetoch geografia, dejepis, biológia, fyzika, technika, telesná výchova, cudzie jazyky. Budú spracované v témach: naša krajina, kultúra a umenie, hudba, knihy, filmy, médiá, móda, životný štýl, turizmus, zvyky a tradície, technika a životné prostredie. Komunikácia a ukladanie všetkých produktov sa bude realizovať  cez platformu e-Twining, čo je veľmi spoľahlivé,  bezpečné a zároveň inovatívne pracovné prostredie. Projekt a mobility sú určené tak pre učiteľov, ako aj pre žiakov vo vekovej kategórii  od 13- 16 rokov. V projekte sú zahrnuté 4 pracovné stretnutia a 5 stretnutí žiakov. Súčasťou je aj používanie  inovatívnych  metód vo vyučovacom procese , vzájomné hospitácie a výmena osvedčených postupov.  V prvom polroku školského roka 2017/18 je na október naplánované pracovné stretnutie učiteľov vo Francúzsku, v novembri stretnutie žiakov a učiteľov v Nemecku. V druhom polroku šk. roka 2017/18 bude v apríli stretnutie žiakov v Prievidzi, a v máji pracovné stretnutie učiteľov v Českej republike.

Mgr. Dagmar Tragorová