fbpx

Zhrnutie projektu Erasmus+ KA1: „Naša škola – dom bez bariér“

V apríli 2018 sa skončil dvadsaťmesačný projekt Erasmus+ KA1 – mobility zamestnancov. Prišiel čas jeho zhodnotenia.  Pre tento projekt sme si vybrali názov „Naša škola – dom bez bariér“. Tento názov má vyjadrovať hlavný cieľ – prekonávať existujúce bariéry, upevniť vnútornú súdržnosť, zvýšiť kvalitu školy a upevniť jej postavenie v meste a regióne. Z toho vyplynuli ďalšie ciele projektu – zatraktívnenie vyučovacieho procesu, podpora osobnostného rastu zamestnancov, zvýšenie ich kľúčových a jazykových kompetencií.

Počas týchto takmer dvoch rokov sa 9 učiteľov zúčastnilo vzdelávacích aktivít v zahraničí, z toho 8 boli na štruktúrovaných kurzoch a 1 na hospitačnom pobyte v škole. Dva kurzy boli však dvojzložkové – týždeň jazyková príprava a týždeň hospitačný pobyt na škole. Podľa plánu sa malo zúčastniť 10 učiteľov, ale 1 vzdelávací pobyt v Českej republike sa nezrealizoval. Organizátor kurzu ho pre nedostatok prihlásených zrušil.

Učitelia počas kurzov navštívili Francúzsko (1), Spojené kráľovstvo (5), Maltu (2), Nemecko (1) a hospitačný pobyt sa realizoval na gymnáziu v Slovinsku (1).

Všetci účastníci sa vyjadrili, že boli veľmi spokojní so svojou mobilitnou skúsenosťou Erasmus+ vo všeobecnosti a odporučili by ju svojim kolegom. Taktiež sa všetci zhodli na tom, že si zlepšili svoje zručnosti v hlavnom cudzom jazyku, ktorý používali počas mobility, čiže nezávisle na ich dovtedajšej úrovni – zlepšili sa aj skúsení používatelia, aj pokročilí a mierne pokročilí. Piati účastníci mali priamo v kurze začlenenú jazykovú prípravu, alebo sa pripravovali individuálne pred mobilitou.

Sme radi, že sa nám podarilo do projektu zapojiť všetky organizačné zložky školy vrátane vedenia školy. Vzdelávacieho pobytu v zahraničí sa zúčastnili zástupca vedenia pre gymnázium, zástupkyňa vedenia pre materskú školu a takmer všetci učitelia – účastníci mobilít vyučujú zároveň na aspoň 2 organizačných zložkách – na gymnáziu, základnej škole a odbornej škole.

Učitelia sa oboznámili s novými vyučovacími metódami v predmetoch, ktoré vyučujú, so vzdelávacími programami a osnovami v iných štátoch a s novými poznatkami o práci so žiakmi so špeciálnymi potrebami. Pozitívne vnímajú aj získanie medzinárodných kontaktov, spoznávanie ľudí z iných krajín a ich kultúr, rozvoj svojich organizačných, komunikačných, sociálnych a emocionálnych zručností.

Po návrate zo vzdelávacích pobytov učitelia prezentovali a zdieľali svoje skúsenosti s ďalšími učiteľmi hospitáciami, pozývaním na hodiny, rozhovormi v zborovni i počas stretnutí predmetových komisií, rozhovorom so špeciálnym pedagógom, poskytli získané materiály cez zdieľaný disk. Svoje skúsenosti využili a rozprávali o nich počas besied na svojich vyučovacích hodinách pri vhodných témach. Po skončení projektu bude všetkým učiteľom školy k dispozícii DVD so získanými materiálmi. Niekoľkí pretavili skúsenosti aj do tvorby vízie Piaristických škôl. S odstupom 1-2 rokov od absolovania vzdelávacieho pobytu sme si všímali dopady v záverečnom dotazníku. Takmer všetci plne súhlasia s tým, že ich absolvovanie zahraničného pobytu motivovalo k ďalšej práci, všetci súhlasia s tým, že ich hodiny sú teraz pestrejšie, u niektorých vďaka tomu, že skúšajú nové metódy/postupy alebo viac využívajú IKT. Všetky tieto skúsenosti slúžia na zlepšovanie kvality vyučovacieho procesu, vytvorili viaceré učebné pomôcky a materiály, napríklad pracovné listy na rozvoj predmatematickej gramotnosti v MŠ, interaktívne zošity na ¾ vzdelávacieho programu predmetu geografia v 1. ročníku gymnázia atď. Realizované besedy na vyučovacích hodinách zvyšujú záujem žiakov o cudzie jazyky a reálie iných krajín. Mnohé inšpirácie a nápady sa však ešte nestihli pretaviť do praxe, čakajú na čas a priestor na realizáciu. Takže fáza šírenia výsledkov pokračuje aj po oficiálnom skončení projektu.

Rodičov a verejnosť sme informovali priebežne na tejto stránke, na informačných paneloch na hlavnom schodisku, natočením dvoch videoreportáží v spolupráci s RTVS, dvoch článkov v regionálnych novinách i počas Dní otvorených dverí. Mnohí účastníci svojich príbuzných a priateľov informovali o svojich cestách osobne i na sociálnych sieťach. Niektoré novovytvorené materiály boli publikované na zborovna.sk alebo zdieľané s partnerskými školami v novom projekte.

Záverom hodnotíme projekt ako mimoriadne úspešný, bol síce náročný na prípravu, realizáciu a šírenie výsledkov, ale sme veľmi radi, že sme boli jeho tvorcami a jeho súčasťou. V súčasnosti je mnoho učiteľov, ktorí absolvovali vzdelávacie pobyty, zapojených do nového projektu Erasmus+ KA2 – mobility žiakov s názvom: „Európa – čo nás spája?“