fbpx

Začiatok školského roku 2020/2021

Milí žiaci, rodičia, priatelia školy!

Oznamujeme Vám, že školský rok 2020/2021 sa v našej škole začne v stredu 2.9.2020. Ochorenie Covid 19 nám neumožňuje stretnúť sa celému spoločenstvu školy spoločne na úvodnej svätej omši v kostole. Do kostola na úvodné VENI SANCTE prídu len žiačikovia 1. ročníka základnej školy. Svätá omša sa začne o 8.00. Po svätej omši pôjdu prváčikovia v sprievode najviac jedného rodiča do  tried na prvú hodinu.

Ostatní žiaci školy, t.j 2. – 9. ročníka základnej školy, všetci žiaci gymnázia a strednej odbornej školy prídu do svojich tried o 8.00. Tam prebehne otvorenie školského roku a absolvujú prvú triednickú hodinu. Rodičom žiakov je vstup do budovy školy zakázaný. Školský klub detí v tento deň nie je v prevádzke. Triednické hodiny v triedach 2. – 4. ZŠ sa ukončia o 9.00 a žiaci budú triednymi učiteľmi odprevadení ku východu z budovy, kde ich odovzdajú rodičom.

Materská škola sa riadi vlastným programom.

V tento deň sa strava v školskej jedálni  pre žiakov základnej školy, gymnázia a strednej odbornej školy nevydáva.

Upozornenie:

Všetci žiaci školy musia rešpektovať v školských priestoroch nariadenia proti šíreniu COVID 19 a najmä dodržiavať základné pravidlo R-O-R.

  • Rúška – v priestoroch školy sa pohybovať s nasadeným rúškom
  • Odstup – nevytvárať väčšie skupiny žiakov a nepremiešavať sa so žiakmi z iných tried
  • Ruky – dezinfikovať si ruky, aby sa nešírila nákaza na povrchu dotykových plôch

V prvý deň nástupu do školy musia všetci žiaci školy (zákonný zástupcovia žiakov) predložiť triednemu učiteľovi vyplnené a rodičom podpísané 2 tlačivá podľa svojho zaradenia na typ školy.  Žiaci SOŠ a tried 6. – 9. ročníka základnej školy môžu v tento deň vstupovať do budovy školy cez vchod pri školskej jedálni.

POZOR!!! Bez vyplneného tlačiva, nebudú žiaci do školy vpustení.

Prílohy: