fbpx

Návrat do školy 2021

Na základe vykonaného prieskumu záujmu zo strany rodičov a žiakov našich škôl o testovanie v súvislosti s podmienkami uvedenými v dokumente „Návrat do škôl 2021“ Rehoľa piaristov na Slovensku, ako zriaďovateľ piaristických škôl, rozhodol, že nebude vytvárať samostatné mobilné odberné miesto na testovanie žiakov a zákonných zástupcov.

Pri tomto rozhodnutí vychádzame z výsledkov prieskumu realizovaného na školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, pričom celkovo o testovanie prejavilo záujem 42 %  opýtaných zákonných zástupcov a žiakov, čo by v prípade zorganizovania testovania znamenalo, že škola musí učiť kombinovanou formou výučby. Na prezenčnú formu výučby je odporúčaný podiel žiakov 60-100 %.

Rehoľa, ako zriaďovateľ škôl v Trenčíne, Prievidzi a Nitre,  nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a preto nevie v tak krátkom čase zabezpečiť dostatočné personálne a materiálno – technické zabezpečenie zriadenia vlastného mobilného odberového miesta pre účely odberov vzoriek na testovanie prítomnosti ochorenia COVID-19.

Vzhľadom k súčasnej celoslovenskej epidemiologickej situácii a uvedeného COVID AUTOMATU sa aktuálne nachádzame v IV. stupni varovania.

Minister školstva svojím rozhodnutím predĺžil trvanie vianočných prázdnin od 21.12.2020 do 8.1.2021 a zároveň zrušil polročné prázdniny 1. 2. 2021.

Uvedomujeme si potrebu a hodnotu vzdelania. A aj keď našou najväčšou túžbou by bolo mať žiakov opäť v školách a napĺňať našu piaristickú charizmu, vzhľadom na vážnosť situácie sme sa rozhodli ešte vyčkať, ako sa vyvinie epidemiologická situácia na Slovensku počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov.

Ubezpečujeme Vás, že situáciu priebežne monitorujeme a v prípade zlepšenia situácie, sledovaním regionálnych semaforov a COVID AUTOMATU pre jednotlivé okresy, opäť naše rozhodnutie (aj na základe opätovného zisťovania záujmu rodičov a žiakov o testovanie) prehodnotíme.

Veľmi si vážime Vašu pomoc, ktorú ste nám niektorí ponúkli s organizovaním testovania, či už ako dobrovoľníci alebo odborný personál. Ďakujeme a v prípade potreby Vás budeme kontaktovať.

Prajeme Vám požehnané a pokojom naplnené prežitie vianočných sviatkov, aby sme dokázali pozerať na problémy tohto sveta detskou optikou dobra, plnosti lásky, vzťahov a jednoduchosti.

PaedDr. Juraj Ďurnek SchP.