fbpx

2. kolo prijímačiek

2. kolo prijímačiek

Po konaní prijímacích skúšok v májovom termíne (1. kolo)  zostali 4 voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium. Riaditeľ školy na základe § 66 ods. 6 zákona 245/2008 zákona rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest.

  • Zákonný zástupca uchádzača môže podať riaditeľovi školy prihlášku v termíne do 17. júna 2022. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (EduPage) alebo osobne do sídla školy alebo poštou na adresu školy. Prihlášku potvrdzuje riaditeľ príslušnej základnej školy. Prihlášku nájdete na: https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645
  • Prijímacie konanie (druhé kolo) na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa 21. 6. 2022.
  • Termín na zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 2. kola prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 24. 06. 2022.
  • Kritériá na prijatie uchádzačov a ďalšie aktuálne informácie o štúdiu a o prijímacích skúškach sú zverejnené na webovej stránke školy v časti: GYM – prijímacie konanie. V prípade otázok kontaktujte vedenie školy na t. č. 046 54 24 997 alebo mail zuzana.korinekova zavináč piaristi-pd.sk