fbpx

Stredoškolské štipendium (školský rok 2022/2023)

Stredoškolské štipendium (školský rok 2022/2023)

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa § 149 Štipendium.

Môžeš oň požiadať, ak:

 • si žiakom denného štúdia strednej školy

 • Piaristické gymnázium (vrátane osemročného gymnázia)

 • Piaristická stredná odborná škola (všetky študijné odbory)

Nárok máš vtedy, ak:

 1. žiješ v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (k žiadosti treba priložiť aj aktuálny doklad z Úradu práce)

 2. 1/12 celkového príjmu v predchádzajúcom roku nepresiahla hranicu životného minima. Treba priložiť doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2021.

V školskom roku 2022/2023 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 • 234,42 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

 • 163,53 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú fyzickú osobu,

 • 107,03 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Ako ho získať:

 • vyplň tlačivo (ŽIADOSŤ), ktoré dostaneš v škole a dolož aj potvrdenie z Úradu práce, že rodina poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb

 • prilož originál posledného vysvedčenia (kópiu vyhotovíme v škole)

 • žiadosť môžeš podať kedykoľvek počas školského roka, štipendium bude priznané od 1. dňa mesiaca, v ktorom oň požiadaš

Výška štipendia závisí od študijných výsledkov:

 • 53,51 € – prospech s priemerom do 2,0 vrátane

 • 37,46 € – prospech s priemerom nad 2,0 do 2,5 vrátane

 • 26,75 € – prospech s priemerom horším ako 2,5 do 3,5 vrátane

Štipendium nemožno poskytnúť, ak:

 • si bol podmienečne vylúčený zo školy

 • priemerný prospech za II. polrok šk. roka 2021/2022 bol horší ako 3,5

 • si hrubo porušil školský poriadok alebo máš zlú dochádzku – vyplácanie štipendia môže pozastaviť riaditeľ školy

Vyplnenú žiadosť o poskytnutie štipendia spolu so všetkými dokladmi treba odovzdať v kancelárii školy na I. poschodí, číslo dverí 41 do 25.9.2022.

Stručná rekapitulácia

1. Štipendium z titulu hmotnej núdze

priložiť aktuálny doklad z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok v hmotnej núdzi s uvedením posudzovanej osoby (t. j. žiak, ktorý žiada o štipendium) + vysvedčenie za druhý polrok školský rok 2021/2022

2. Štipendium z titulu životného minima

priložiť doklady o všetkých príjmoch do rodiny za rok 2021 + vysvedčenie za druhý polrok školský rok 2021/2022

ilustračný príklad:

rodina s dvoma deťmi t.j. rodičia + 2 nezaopatrené deti

životné minimum pre túto rodinu predstavuje:

234,42 + 163,53 + 2 x 107,03 = 612,01 €

Ak všetok príjem do rodiny za rok 2021 podelíme 12 mesiacmi, a 1/12 súčtu príjmov všetkých osôb neprekročí hranicu 612,01 €, tak v tomto prípade žiak bude poberať štipendium z titulu životného minima.

druhý príklad:

rozvedená matka a jedno dieťa

životné minimum je 234,42 + 107,03 = 341,45 €

Ak 1/12 príjmu za rok 2021 neprekročí výšku 341,45 €, tak patrí štipendium z titulu životného minima.

Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje:

čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia, napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď., prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné… a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná.