fbpx

Hľadáme informatika

Hľadáme informatika

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru od 1.9.2023

učiteľa/učiteľku INFORMATIKY pre odborné vyučovacie predmety
pre skupiny odborov vzdelávania:
25 Informačné a komunikačné technológie – multimédia
34 Polygrafia a Média – grafik digitálnych médií

Miesto výkonu práce: Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi.
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú, s plným pracovným úväzkom.

Požiadavky na uchádzačov:
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odborov – informatika , kybernetika , umenie
v niektorom z nasledujúcich študijných programov: informatika, učiteľstvo predmetov v kombinácií: informatika – matematika, informatika – fyzika, informatika a druhý predmet.
V neučiteľských študijných programoch v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácií príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom a doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti učiteľa príslušných odborných vyučovacích predmetov.
Umenie – zameraný na výtvarné umenie, dizajn alebo informatika vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom + DPŠ.
Všeobecné požiadavky:
• kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
• občianska a morálna bezúhonnosť , ovládanie štátneho jazyka
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Dokumenty – Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
Informácie o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat zamestnanca bude v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so profesijným štruktúrovaným životopisom a dokladom o dosiahnutom vzdelaní prosíme zaslať na adresu:
e-mail: skola@piaristi –pd.sk
Mgr. Mgr. Ambróz Jamriško – riaditeľ školy
Telefónny kontakt: 046/5424949
Piaristická spojená škola F. Hanáka
A. Hlinku 44, 97101 Prievidza