fbpx

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

18. októbra 2016 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojili nielen študenti osemročného a štvorročného gymnázia, ale aj štyri žiačky zo základnej školy (z IX. A triedy), ktoré boli hodnotené samostatne, keďže ZŠ tvorí samostatnú organizačnú zložku. Olympiáda je náročná, pozostáva z písomnej a ústnej časti, od súťažiacich sa vyžadujú nielen bohaté vedomosti, ale aj kreativita a originalita pri tvorbe vlastných textov. Prácu s textom zameranú na jeho porozumenie a analýzu z hľadiska jazykových rovín a transformáciu textu podľa zadaného žánru a témy zvládli dievčatá vynikajúco. Posledná časť, v ktorej si museli pripraviť príhovor na danú tému a naspamäť ho predniesť, bola pre nich najťažšou skúškou. Veď vystúpiť s vlastným rečníckym prejavom pred porotou a publikom si vyžaduje naozaj veľkú dávku odvahy.

V okresnom kole bude ZŠ reprezentovať Lenka Bobáľová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Tesne za ňou (na 2. mieste) skončila Zuzka Mikulová a o 3. miesto sa podelili Terka HatalováZuzka Gúberová.

 

Mgr. Martina Grolmusová