fbpx

Multimédiá

Informácie k prijímacím skúškam – MM

Informácie o odbore:

  • nový štvorročný študijný odbor,
  • veľmi podobný odbor grafikovi digitálnych médií,
  • oblasť odborných predmetov pokrýva oblasti technickej praxe v realizácií multimediálnych aplikácií, snímania, digitalizácie a spracovania grafiky, obrazu, zvuku, webu, 3D modelov a animácií,
  • možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu,
  • štúdium prebieha formou najmodernejších vyučovacích metód s využitím IKT,
  • počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý uplatniť sa v komerčnej sfére /v grafických, reklamných, reprodukčných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie/.

Počet prijímaných žiakov: 12

kritériá MM