fbpx

Posilnili sme inkluzívny tím

Posilnili sme inkluzívny tím

Naša škola je od septembra školského roku 2020/2021 zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, ktorého realizácia trvá dva roky. Tento projekt podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí.

Naším cieľom je posilniť doteraz fungujúci inkluzívny tím pre efektívne fungovanie a zabezpečenie individuálneho prístupu ku všetkým žiakom. Vďaka projektu sme medzi nami privítali nových kolegov. K asistentom učiteľa sa pridali Petra Lacová, Ellen Ščipáková, Lívia Matúšová – Mjartanová, Jana Zubajová a Daniel Horváth. Inkluzívny tím posilnila aj školská psychologička Katarína Janková.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Inkluzívny tím spoločne pracuje na podpore nie len žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale všetkých žiakov a študentov našej školy. Školský špeciálni pedagógovia, psychológovia a asistenti učiteľa prekonávajú bariéry vo vzdelávaní, posilňujú rodinnú klímu školy, spolupracujú s vyučujúcimi, rodičmi a odborníkmi poradenských centier. Žiakom pomáhajú objaviť ich jedinečnosť, rozvíjať vnútornú motiváciu, zamerať sa na svoje silné stránky, snažiť sa o ich všestranný rozvoj a tak ich pripravovať na život.

(Mgr. Terézia Grešnerová)