fbpx

Stredoškolské sociálne štipendiá v školskom roku 2023/2024

Stredoškolské sociálne štipendiá v školskom roku 2023/2024

Stredoškolské štipendia vybavuje Monika Šemrincová na sekretariáte školy

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.

Požadované doklady, ktoré treba doložiť k žiadosti ak ide o štipendium z titulu hmotnej núdze:

1.     Koncoročné vysvedčenie šk. roka 2022/2023

2.     Aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi

Požadované doklady, ktoré treba doložiť k žiadosti ak ide o štipendium z titulu životného minima:

1.     Koncoročné vysvedčenie šk. roka 2022/2023,

2.     Doklady o príjme posudzovaných osôb rodiny za kalendárny rok 2022

–        potvrdenie zamestnávateľa o čistej mzde zo závislej činnosti,

–        doklad z daňového úradu „Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl“,

–        dávky sociálneho poistenia t.j. napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky, materské dávky, ošetrovné atď.,

–        dávky a príspevky v hmotnej núdzi,

–        zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie,

–        prídavok na dieťa, daňový bonus

–        rozhodnutia súdu napr. na výživné

–        dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),

–        iné doklady preukazujúce príjmy do rodiny

3.     Aktuálny doklad o počte spoločne posudzovaných osôb

Doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti (potom už nie je potrebné dokladovať štúdium súrodencov na stredných alebo vysokých školách)

 

Termín predloženia vyplnených žiadostí s kompletnými dokladmi je najneskôr do 2. októbra 2023.

Mesiac na dátume vystavenia príslušných dokladov sa musí zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium (napríklad: žiadosť je podaná 15.9.2023 a príslušné doklady musia mať dátum vystavenia v mesiaci september).

Stipendia_v_skolskom_roku_2023-2024

Potvrdenie_Vypis_z_DP_na_ucely_soc_stipendia_SS_2022

Ziadost_o_socialne_stipendium

Ziadost o poskytnutie socialneho stipendia

kriteria_na_poskytnutie_socialneho_stipendia