fbpx

Staroslovienčina a slovanské jazyky

Staroslovienčina a slovanské jazyky

Európsky deň jazykov

26.september sa iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu každoročne oslavuje ako Európsky deň jazykov, a to už od roku 2001.

Jeho cieľom je povzbudiť a motivovať občanov 46 členských štátov EÚ, aby sa bez ohľadu na vek zaujímali o cudzie jazyky a učili sa ich.

V  krajinách EÚ sa najmä v školách, ale aj mimo nich organizujú rôzne podujatia, aktivity, workshopy, prednášky zamerané na cudzie jazyky, ich výuku, porovnávanie, históriu, využitie.

Aj v našej škole sme 29. septembra zorganizovali jedno také podujatie s názvom Staroslovienčina a slovanské jazyky. Bolo určené pre študentov 1. a 2.ročníka 4-ročného gymnázia a SOŠ a pre študentov kvinty a sexty.

Študenti si mohli zopakovať, čo vedia o staroslovienčine, jej histórii, o Cyrilovi a Metodovi o vzniku hlaholiky – prvej staroslovienskej abecedy a o rozdelení slovanských jazykov. Mohli hádať význam niektorých staroslovienskych slov či slov z iných slovanských jazykov.

Taktiež si mohli vyskúšať praktické použitie cirkevnej staroslovienčiny napríklad pri modlitbe Otčenáš tak, ako sa stále používa v gréckokatolíckej alebo pravoslávnej liturgii.

Hlavnou myšlienkou celého podujatia je myšlienka rovnosti. Všetky jazyky sú si rovné, hoci jeden je možno ťažší ako druhý. Ale nositelia ani jedného jazyka sa nemôžu vyvyšovať nad iných s tým, že „náš jazyk je lepší ako váš“.

Veľká vďaka za pekné podujatie patrí pani profesorke Z. Žiškovej za jazykovedný výlet do histórie a Jozefovi Ďurkotovi, grékokatolíckemu kňazovi, ktorý skvelým spôsobom ukázal krásu cirkevnej staroslovienčiny.

(Text: PhDr. Anna Gondová)